Posiedzenie plenarne NRA 8-9 września 2023

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) w dniach 8-9 września 2023 roku.

Główne punkty omówione podczas tego posiedzenia:

  • Zniesienie obowiązku zbierania punktów za udział w szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego: NRA postanowiła znieść obowiązek zbierania punktów za udział w szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego dla adwokatów. To ważna zmiana wynikająca z uchwalonego nowego Regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów.
  • Cyfryzacja Adwokatury: NRA omówiła sprawy związane z cyfryzacją Adwokatury, w tym rozwój eSOA (Elektroniczny System Obsługi Adwokatury), wdrożenie e-Dziennika w izbach adwokackich, stosowanie aplikacji Cyfrowa Kancelaria oraz posługiwanie się mLegitymacjami adwokata i aplikanta adwokackiego. Ponadto, omówiono stan prac nad przygotowaniem adwokatów na wdrożenie e-doręczeń w praktyce adwokackiej.
  • Zmiany w Kodeksie Etyki: NRA zapoznała się ze wstępnymi założeniami projektu zmian w Kodeksie Etyki, które odnoszą się do stosowania narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT i inne, przez adwokatów i aplikantów adwokackich. To ważne zagadnienie w kontekście nowoczesnych technologii w praktyce adwokackiej.
  • Projektowane zmiany w ustawie Prawo o Adwokaturze: Prezes NRA adw. Przemysław Rosati zreferował kilka grup zagadnień z ustawy Prawo o Adwokaturze, które powinny być przedmiotem potencjalnej nowelizacji tej ustawy, aby usprawnić działanie samorządu adwokackiego, wzmocnić ochronę zawodu adwokata i ułatwić jego wykonywanie. Dyskusja nad projektem będzie kontynuowana podczas następnego posiedzenia plenarnego NRA w październiku br.
  • Organizacja Zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych i Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2025: Omówiono zasady organizacji zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych izb adwokackich w 2025 oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, który planowany jest w 2025 roku.
  • Stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury: NRA w ramach prac bieżących omówiła i zweryfikowała stan wykonania uchwał podjętych podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2021.
  • Uchwały NRA: Podczas dwudniowego posiedzenia NRA przyjęto szereg uchwał, w tym w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego "Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich" oraz złożenia petycji dotyczącej zmian w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach. Ponadto, uczczono pamięć zmarłego w lipcu br. adwokata Jerzego Zięby, dziekana ORA w Kielcach.
  • Odznaczenie Adwokatura Zasłużonym: podczas posiedzenia plenarnego NRA adw. Przemysław Rosati, Prezes NRA wręczył adwokatowi Tomaszowi Krawczykowi z izby adwokackiej w Poznaniu odznakę "Adwokatura Zasłużonym" za działalność publiczną w obszarze praw i wolności obywatelskich, długotrwałą aktywność w samorządzie adwokackim oraz za działania na rzecz realizacji celów Adwokatury.

Naczelna Rada Adwokacka minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych: adw. Jerzego Zięby, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adw. Janusza Ramosa - wieloletniego zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i p. Grażyny Zakrzewskiej, która przepracowała w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ponad 30 lat.

NRA przez aklamację przyjęła uchwałę na cześć adw. Jerzego Zięby, o treści „Adw. Jerzy Zięba dobrze przysłużył się Adwokaturze Polskiej.”

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA przedstawił sprawy bieżące.

Podziękował wszystkim za udział w pogrzebie dziekana Jerzego Zięby.

Poinformował, że Palestra” i „Młoda Palestra” znalazły się w wykazie punktowanych czasopism naukowych, ogłoszonym 17 lipca br. przez Ministra Edukacji i Nauki.  Za publikację na łamach „Palestry” autor otrzyma 100 punktów. Za publikację w „Młodej Palestrze” – 20 punktów.

Prezes NRA przypomniał, że 16 czerwca odbył się Krajowy Zjazd Adwokatury, który przyjął zmianę w regulaminie Krajowego Zjazdu Adwokatury i Zgromadzeń Izb Adwokackich, dzięki której KZA oraz zgromadzenia izb mogą się odbywać w formie hybrydowej. Nadzwyczajny KZA przyjął także uchwałę zachęcającą obywateli do czynnego udziału w wyborach parlamentarnych i do kierowania się w swoich wyborach dobrem wspólnym, stabilnością prawną naszego Państwa oraz gwarancją rządów prawa i przestrzegania praworządności.

Adw. Rosati poinformował także o nawiązaniu współpracy między NRA a Wolters Kluwer w zakresie udostępniania bazy nagrań tego wydawnictwa wykładów szkoleniowych, które pozwolą adwokatom realizację obowiązku doskonalenia zawodowego.

Prezes NRA zreferował także wszystkie działania, jakie podjął dotychczas w trakcie tej kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem działań od ostatniego posiedzenia plenarnego NRA w kwestii wysokości stawek za świadczenie pomocy prawnej z urzędu. Na skutek konsekwentnych działań, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło prace nad zmianą rozporządzeń i dążenia do zrównania stawek z urzędu do wysokości stawek z wyboru. Oszacowało także skutki finansowe zmian w wysokości stawek za „urzędówki”, przyjmując w projekcie budżetu na 2024 rok dodatkowe 120 mln zł.

Prezes Rosati przedstawił także działania samorządu – tu podziękował za zaangażowanie adw. dr. Mariusza Hassy z Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA – w sprawie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP).

Prezes NRA omówił także swoje interwencje, w reakcji do działań TVPInfo, byłego już Ministra Zdrowia i Ministra Cyfryzacji. Interwencje dotyczyły kolejno – obrony swobody wykonywania zawodu adwokata, obrony prawa do prywatności i interwencji wobec medialnej zapowiedzi ministra cyfryzacji o złożeniu zawiadomienia ABW na podmioty biorące udział w konsultacjach publicznych do projektów legislacyjnych.

Adw. Rosati poinformował o swoim apelu do Prezesów Sądów Apelacyjnych o wprowadzenie powiadomień o opóźnieniach w rozpoczęciu rozpraw online. Na skutek tego wystąpienia Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa wdroży zmiany w organizacji rozpraw zdalnych, wprowadzając powiadomienia o opóźnieniach lub odwołaniu rozprawy online.

Prezes NRA przekazał także dobre informacje dotyczące egzaminu adwokackiego, do którego  przystąpiło 1529 zdających. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1282 zdających  - około 84 proc. Najwyższy poziom zdawalności uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji - około 90 proc. To pokazuje wartość aplikacji adwokackiej prowadzonej przez samorząd. Potwierdzają to także wyniki badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, z którego wynika, że aż 40 proc. ankietowanych studentów prawa planuje wybrać aplikację adwokacką.

Adw. Przemysław Rosati podziękował wszystkim adwokatom, którzy wzięli udział w III Kongresie Prawników Polskich 24 czerwca w Gdańsku.

Poinformował także o podpisaniu porozumienia z Rzecznikiem Finansowym, który chce wspierać adwokatów w budowaniu kompetencji w zakresie prawa konsumenckiego oraz o porozumieniu z Pracodawcami RP.

Prezes NRA poinformował także o udziale pań mecenas z Zespołu do spraw Kobiet przy NRA i z Izby adwokackiej w Poznaniu w XV Kongresie Kobiet w Poznaniu.

Adw. Rosati przekazał dobrą wiadomość i tym, że adwokaci z Polski wyłączeni zostali z części praktycznej egzaminu SQE2 w Anglii i Walii. Podziękował za działania w tej sprawie Komisji do spraw Zagranicznych NRA.

Prezes NRA omówił prace Prezydium NRA, zaangażowanie samorządu adwokackiego w prace legislacyjne i o planowanych inicjatywach związanych z wprowadzeniem e-doręczeń w grudniu br.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, przypomniał o tym, że 7 czerwca razem z delegacją warszawskich adwokatów i aplikantów adwokackich, uczcił pamięć adwokatów pomordowanych w Palmirach pod Warszawą.

Zreferował także swój udział w sesji CCBE w Chanii 30 czerwca, gdzie na wniosek polskiej delegacji, na której czele stoi, CCBE przyjęło stanowisko krytyczne wobec ustawy „lex Tusk”. W stanowisku CCBE wzywa do niezwłocznego uchylenia przez polski Parlament ustawy o powołaniu państwowej komisji do badania wpływu Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (tzw. lex Tusk).

17 lipca prezes Przemysław Rosati i adw. Grohman wzięli udział w spotkaniu online z Komisją Wenecką, w sprawie dotyczącej ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej zreferowali zastrzeżenia NRA dotyczące tej ustawy.

Wiceprezes Grohman poinformował także, że pod koniec września odbędzie się posiedzenie Standing Committee CCBE w Warszawie. Organizacją zajmuje się NRA we współpracy z samorządem radców prawnych.

Adw. Grohman zreferował też dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland oraz udział NRA jako partnera międzynarodowego zlotu skautów Jamboree, które miało miejsce w Korei Południowej.

Przedstawił też swój udział w audiencji delegacji francuskiej CCBE u papieża Franciszka w Watykanie. Przekazał fragment wystąpienia papieża, w którym opowiedział się on za nienaruszalnością tajemnicy zawodowej prawników.  

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, opowiedziała o projekcie Tour de Konstytucja, który trwa już czwarty miesiąc. Adwokatura Polska  - NRA i 24 Izby adwokackie - jest głównym darczyńcą projektu. W sobotę 30 września w Warszawie odbędzie się finał Tour de Konstytucja, do udziału w którym adw. Mazur zaprosiła zebranych.

Adw. Paweł Gieras, prezes OBA, zaprosił na jesienne debaty organizowane przez Ośrodek Badawczy Adwokatury, które będą transmitowane online. Dotyczyć one będą przyszłości wymiaru sprawiedliwości i przyszłości Adwokatury.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, zreferowała sprawy pionu dyscyplinarnego, zapowiedziała spotkanie izbowych rzeczników dyscyplinarnych oraz przedstawiła statystyki prowadzonych spraw, podkreślając, że odnotowano niewielki spadek (427 do 388). Wskazała, że piony dyscyplinarne powinny mieć odrębną politykę i zasady zgłaszania naruszeń zasad ochrony danych osobowych.
Adw. Jacek Ziobrowski przedstawił informację nt. prac Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił oraz omówił projekt uchwały „Regulamin doskonalenia zawodowego adwokatów”. Najważniejszą zmianą, jakie wprowadza ta uchwała, jest zniesienie systemu punktowego jako sposobu rozliczenia się adwokata z samorządem adwokackim z obowiązku doskonalenia zawodowego. Obowiązek doskonalenia zawodowego jest utrzymany. Wskazane są obowiązki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz okręgowych rad adwokackich dotyczące organizacji szkoleń zawodowych. Każda ORA jest zobowiązana do zorganizowania szkoleń w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin rocznie. Szkolenia w minimalnym wymiarze mają być nieodpłatne dla adwokatów. Za szkolenia, które organizowane są w formie odpłatnej, koszty udziału ponosi adwokat.  Projekt wskazuje także iż okręgowa rada adwokacka jest uprawniona do weryfikowania spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez adwokata, a weryfikacja spełnienia tego obowiązku następuje podczas wizytacji prowadzonej przez wizytatora.

Po dyskusji Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę Regulamin doskonalenia zawodowego adwokatów.

Podczas pierwszego dnia posiedzenia plenarnego adw. Tomasz Krawczyk z Izby adwokackiej w Poznaniu został uhonorowany odznaką Adwokatura Zasłużonym. Prezes NRA adw. Przemysław Rosati, wręczając odznaczenie przypomniał, że Pan mecenas został uhonorowany za działalność publiczną w obszarze praw i wolności obywatelskich, długotrwałą aktywność w samorządzie adwokackim oraz za działania na rzecz realizacji celów Adwokatury określonych w jej dewizie „Wierność Polsce, obrona praw i wolności obywatelskich, pomoc potrzebującym”.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego uczestniczyli w premierze filmu edukacyjnego „Pomyłka sądowa”. Film został poprzedzony wystąpieniem adw. dr. Andrzeja Malickiego, pomysłodawcy i merytorycznego konsultanta prawnego projektu. Film, oparty na motywach powieści "Bracia Karamazow" Fiodora Dostojewskiego, może służyć aplikantom adwokackim i adwokatom uczącym się wymowy oraz przemówień sądowych.
Film dostępny jest na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube.
(link do filmu).

Dla członków NRA została przygotowana prezentacja na temat Cyfrowej Kancelarii – aplikacji do zarządzania kancelarią adwokacką.

Drugi dzień posiedzenia plenarnego 9 września 2023

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, zreferowała sprawę projektu uchwały w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego „Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich”. NRA przyjęła uchwałę.

Adw. dr Andrzej Malicki omówił projekt petycji dotyczącej zmian w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach . Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji, która zostanie złożona po 15 października br.

Adw. Przemysław Rosati i adw. Michał Szpakowski omówili i przedstawili dalsze kierunki działań cyfryzujących pracę organów Adwokatury i organów izb adwokackich, a także aspekty cyfryzacji praktyki adwokackiej.

Prezes NRA poinformował również o zmianach legislacyjnych, z których wynika obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych od grudnia br. Samorząd adwokacki we współpracy z Pocztą Polską – która jest wyznaczonym operatorem na następne 5 lat – przygotowuje szkolenia dostosowane do grup wiekowych adwokatów. Akcja informacyjna ruszy już we wrześniu.

Adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji do spraw Informatyzacji NRA, zreferował szczegółowo sprawę e-doręczeń. Przedstawił także sprawy dotyczące rozwoju elektronicznego systemu obsługi Adwokatury.

Adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu tych zmian, zreferował wstępne założenia do projektu zmian Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, przygotowanych przez Zespół ds. zmian w ZZEAiGZ, w zakresie obejmującym stosowanie przez adwokatów i aplikantów adwokackich narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji (ChatGPT i inne).

W dyskusji poruszano także takie problemy związane ze stosowaniem sztucznej inteligencji, jak naruszanie praw autorskich, czy kwestia odpowiedzialności za popełnione błędy. Zwracano także na kwestię potencjalnego używania sztucznej inteligencji przez sędziów. Dużym problemem jest też używanie przez sztuczną inteligencję nieprawdziwych danych.

Adw. Przemysław Rosati zreferował – informacyjnie - projekt zmiany ustawy Prawo o Adwokaturze. Projekt został wypracowany przez Prezydium i obejmuje m.in. zagadnienia związane z działalnością samorządu, ochroną zawodu adwokata i ułatwieniami jego wykonywania. Prezes NRA zachęcił do zgłaszania uwag do przedstawionego projektu, projekt będzie omawiany podczas kolejnego posiedzenia plenarnego w październiku.

Naczelna Rada Adwokacka przedyskutowała sprawę – referowaną przez adw. Przemysława Rosatiego – organizacji zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2025 r.

Podczas dyskusji ustalono, że zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze w izbach adwokackich będą trwały od jesieni 2024 r do początku czerwca 2025 r., zaś odbycie Krajowego Zjazdu Adwokatury przewidywane jest na koniec czerwca 2025 r. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym NRA w październiku 2023 r. zostanie wybrane miejsce przeprowadzenia KZA w 2025 r.

Adw. Przemysław Rosati przypomniał o rozesłanym zestawieniu obowiązujących regulaminów oraz uchwał, zachęcając do analizy i zgłoszenia ewentualnych konieczności dokonania korekt do końca września br.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przedstawił informacje dotyczące finansowania szkoleń aplikacji adwokackiej.

Adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, zreferował aktualny stan realizacji projektu Cyfrowego Muzeum Adwokatury. Ma to być nowoczesna, multimedialna strona internetowa, prezentująca archiwalne zbiory Adwokatury.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, omówił sprawę organizacji pracy sądów dyscyplinarnych. W uzupełnieniu referatu adw. Przemysław Rosati zaapelował do dziekanów, by przyglądali się działaniom stricte administracyjnym izbowych sądów dyscyplinarnych, by usprawnić ich pracę, a tym samym w konsekwencji usprawnić działania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i zapewnić tym sposobem prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa dyscyplinarnego Adwokatury.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury w obszarach legislacji (opinie do projekty ustaw, petycje NRA), reformy systemu pomocy prawnej z urzędu i nieodpłatnej pomocy prawnej, ułatwiania wykonywania zawodu (zakres informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, e-doręczenia), etyki i regulaminów,  działalności publicznej i akcji edukacyjnych, wizerunku Adwokatury, aplikacji adwokackiej, współpracy międzysamorządowej.
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wymienił uchwały KZA, które zostały wykonane i te, które są w procesie realizacji.

Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, podziękował za referaty, zwłaszcza za mówienie o stanie wykonania uchwał KZA na tym etapie obecnej kadencji, a także za konsekwentne realizowanie uchwał w oparciu o czytelny scenariusz działań.

Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA, zreferował stan poszukiwań nieruchomości na potrzeby nowej siedziby biura.

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, omówiła sprawę wdrożenia polityk prywatności w organach izb adwokackich, każdy organ powinien być administratorem danych osobowych.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA poinformował o przypadkach prób zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej, których było w skali kraju 27. W przypadku większości prób nie dochodzi do zwalniania, dzięki wsparciu, jakie adwokaci otrzymują od swoich izb, przede wszystkim ze strony dziekanów rad adwokackich.


Gośćmi posiedzenia plenarnego NRA byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Andrzej Siemiński, koordynator Referatu Skarg, adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. zmian w ZZEAiGZ, adw. Tomasz Krawczyk z Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski