Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 14 października 2021 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 14 października 2021r. w formie stacjonarnej.

Prezydium podjęło uchwałę zwołującą posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej na 23 października br. w siedzibie biura NRA w Warszawie w trybie hybrydowym. Prezydium zatwierdziło także porządek obrad tego posiedzenia plenarnego NRA.

Adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, przedstawiła sprawozdanie z prac Instytutu, udziału przedstawicieli w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz wysłuchaniach publicznych.

Dyrektor ILiPP omówiła opinię, sporządzoną przez adw. Arkadiusza Slisza, dot. kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 roku. Opinia oraz towarzyszący jej wzór uzasadnienia wniosku o zasądzenie od Skarbu Państwa kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w sprawach wszczętych w okresie od 1 stycznia do 2 listopada 2016 roku zostaną opublikowane na stronie adwokatura.pl.

Adw. Kulińska poinformowała także o stanie prac organizacyjnych konferencji „Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości”, zaplanowanej na 20 listopada br.

Uwaga Instytutu koncentruje się obecnie na pracach związanych ze zmianami w kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania cywilnego.

Adw. Kulińska poruszyła temat trwającej w środowisku adwokackim dyskusji dotyczącej możliwości zatrudniania adwokatów na umowę o pracę. W tym kontekście omówiła materiały robocze Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA w zakresie „adwokackiej umowy o współpracy”.

Prezydium zapoznało się z referatem adw. Kulińskiej i po dyskusji zaprosiło dyrektor ILiPP na najbliższe posiedzenie plenarne NRA, zaplanowane na 23 października br., do przedstawienia koncepcji Instytutu i alternatywnych rozwiązań.

Kolejny gość Prezydium, adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu omówił propozycję dotyczącą procedury ustalania zasad etyki zawodowej adwokatów dotyczących informacji handlowych (reklamy adwokackiej). Zreferował także projekt Zespołu zmiany paragrafu 50 Kodeksu Etyki – dotyczący success fee. Prezydium przedyskutowało projekty, naniosło poprawki i skierowało je pod obrady Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił przebieg i wnioski z Konferencji Kierowników Szkolenia i Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, która odbyła się 1-2 października br. w Kazimierzu Dolnym. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Prezydium, po przesłaniu przez Komisję Aplikacji Adwokackiej projektu porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie szkolenia aplikantów.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, omówiła projekt zasad rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych pomiędzy izbami adwokackimi. Prezydium po dyskusji skierowało projekt pod obrady posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zaproszeni goście: Joanna Rossa, Marcin Zręda, Alicja Pollesch z Wolters Kluwer Polska, przedstawili koncept współpracy, partnerstwa z Naczelną Radą Adwokacką. Celem tej współpracy jest m.in. podnoszenie świadomości prawnej obywateli, edukacja prawna, upowszechnianie wartości etycznych. Współpraca miałaby być oparta na innowacji i edukacji, nie tyle na podążaniu, co wyprzedzaniu zmian technologicznych. Oferta dotyczy zarówno wsparcia edukacyjnego dla aplikantów adwokackich, jak i rozwiązań ułatwiających pracę kancelarii prawnej. Prezydium wysłuchało szczegółów projektu, w dyskusji zgłaszając uwagi, sugestie i propozycje. Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, przedstawił wyniki kwerendy w izbach adwokackich odnośnie stanu posiadania licencji do oprogramowania prawniczego dla aplikantów adwokackich. Po zapoznaniu się z wynikami ankiety, przedstawiciele Wolters Kluwer Polska zaproponowali opracowanie rozwiązań korzystnych dla obu stron. Rozmowy będą kontynuowane.

Gość Prezydium – adw. Jakub Jacyna zreferował sprawy związane z procesem likwidacji Fundacji Adwokatury Polskiej. Prezydium przyjęło te informacje do wiadomości.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił projekt zmiany uchwały dotyczącej posługiwania się legitymacją adwokata/aplikanta adwokackiego tak, by uchwała obejmowała również legitymację elektroniczną, dostępną w ramach mobilnej aplikacji mObywatel. Projekt takiej elektronicznej legitymacji zostanie zaprezentowany podczas najbliższych obrad NRA.

Adw. Tiutiunik zreferował projekt stanowiska Komisji Praw Człowieka NRA dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydium przyjęło do wiadomości stanowisko Komisji i skierowało je do publikacji na stronie internetowej adwokatury.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, zreferował projekt sprawozdania z działalności adwokatury wraz z informacjami problemowymi składanego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za lata 2016 – 2020. Prezydium przyjęło projekt dwóch dokumentów – sprawozdania za okres 2016-2017r. oraz za okres 2018 -2020 – i skierowało je pod obrady NRA.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił plany powołania nowej fundacji Adwokatury Polskiej. Na kolejne posiedzenie Prezydium zostanie przygotowany projekt statutu tej fundacji.

Zaproszeni goście – przedstawiciele spółki Marsch, przedstawili ofertę na dobrowolne ubezpieczenie OC adwokatów. Wprowadzenie do tematu zrobił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Przedstawiciele Marsch zostali zaproszeni na kolejne posiedzenie Prezydium w celu przedstawienia dalszych informacji.

Adw. Przemysław Rosati zreferował sprawy bieżące. Poinformował Prezydium o spotkaniu, które odbył razem z r.pr. Włodzimierzem Chróścikiem, prezesem KRRP, z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą. Rozmowa dotyczyła m.in. wysokości stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu.

Prezes NRA podziękował adw. Aleksandrowi Gutowi, dziekanowi ORA w Krakowie i adw. Stanisławowi Kłysowi za organizację gali wręczenia odznaki Adwokatura Zasłużonym Marianowi Turskiemu, co miało miejsce 8 października w Klubie Adwokatów w Krakowie.

Adw. Bartosz Grohman zreferował też przebieg obrad Komitetu Sterującego CCBE 8 października w Brukseli, podczas którego podjęto – z inicjatywy adw. Grohmana - stanowisko o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 7 października NRA. Prezes NRA podziękował sekretarzowi NRA za reprezentowanie NRA podczas tego posiedzenia.

Prezesi Rosati i Tiutiunik poinformowali też o spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Marcinem Wiąckiem. W spotkaniu brała udział również adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA (czytaj relację)

Prezydium omówiło sprawę dziennikarza  afgańskiego przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców i ubiegającego się o status uchodźcy.

Prezydium zatwierdziło wniosek Komisji Informatyzacji NRA zawierające oferty związane z budową nowych stron organów adwokatury i infrastruktury API.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę odnoszącą się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. „Prezydium NRA przyłącza się i aprobuje stanowiska różnych gremiów prawniczych wyrażających stanowczy sprzeciw wobec treści orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i pogłębiającego się w jego wyniku chaosu prawnego w Polsce, a w szczególności do Oświadczenia sędziów TK w stanie spoczynku z 10 października 2021 r. oraz do Uchwały 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021r.” – czytamy w uchwale.

Prezydium omówiło też sprawę zakupu nowej siedziby NRA. Przyjęło uchwałę, w której zaprasza agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami do składania ofert na usługę pośrednictwa w wyszukaniu i obsługi transakcji nabycia nieruchomości, której zlecone zostanie poszukiwanie nieruchomości na nową siedzibę Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Prezydium NRA na wniosek adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA, złożyło podziękowanie na ręce adw. Natalii Klimy-Piotrowskiej, przewodniczącej Komisji Praw Człowieka NRA za przygotowanie stanowisk Komisji, które zostały przyjęte do wiadomości Prezydium – w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i statusu Krajowej Rady Sądownictwa.

Sprawy finansowe zreferował adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Sprawy osobowe przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, Prezydium po długiej dyskusji związanej ze statusem Izby Dyscyplinarnejpodjęło w tych sprawach decyzje.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosław Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, adw. Jakub Jacyna, adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, przedstawiciele Wolters Kluwer Polska, przedstawiciele spółki Marsch.

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA zaplanowano na 21 października.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry