Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 15 czerwca

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 15 czerwca w formie zdalnej.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, zreferował przebieg  50. Konferencji Prezesów Adwokatur Europejskich w Wiedniu. Pan Mecenas oraz adw. Wojciech Bagiński - przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA reprezentowali Naczelną Radę Adwokacką.  Adw. Bartosz Grohman został poproszony o zabranie głosu na tej konferencji, wyjaśnił sytuację wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jego wystąpienie zostało przyjęte owacjami. Delegacje adwokatur europejskich podpisały "Deklarację europejskich prawników we wspieraniu praworządności".

Adw. Grohman zreferował także przebieg spotkania z prof. Wojciechem Popiołkiem, przewodniczącym Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej oraz sprawy dotyczące poszukiwania nowej siedziby Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati zreferował sprawy bieżące. 9 czerwca nominowana przez Prezydium NRA dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, została laureatką konkursu o nagrodę „Złota Temida”. Nagroda Złotej Temidy powstała z inicjatywy Fundacji „Humanitas” oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Senat przyjął 9 czerwca br. projekt nowelizacji, który zakłada urealnienie stawek dla adwokatów i radców prawnych z urzędu. Według projektu stawki za takie usługi mają być w praktyce nie niższe niż stawki dla pełnomocników z wyboru. Projekt jest senacką inicjatywą legislacyjną, teraz trafi do prac w Sejmie RP.

10 czerwca w Katowicach odbyła się konferencja „W labiryncie pomocy prawnej z urzędu – czas na poważne zmiany”, zorganizowana przez Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, tego samego dnia adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej porozumienie z Uniwersytetem Śląskim o współpracy w zakresie przygotowania kadr w obszarze informatyki, technologii cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

10 czerwca odbyło się też posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Katowicach. W sobotę, 11 czerwca w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Wielkich Odznak Adwokatura Zasłużonym oraz statuetki „Złota Waga” dla red. Patrycji Rojek- Sochy.

Prezes NRA zreferował także rozmowy, jakie prowadzi – razem z adw. Andrzejem Zwarą, członkiem Prezydium NRA – w sprawie wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze akt K6/22.

13 czerwca adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podpisał w imieniu NRA umowę o współpracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, w tym o współpracy przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego w ramach Wydziału Prawa i Administracji tej Uczelni.

Prezes NRA poinformował także, że 14 czerwca razem z adw. Bartoszem Grohmanem, sekretarzem NRA, podpisał umowę z Fundacją UNAWEZA o przekazanie 200 tys. zł zebranych przez środowisko adwokackie w ramach zbiórki „Adwokaci dla Ukrainy” za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl.

14 czerwca adw. Przemysław Rosati oraz adw. Bartosz Grohman wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Radomiu.

Adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium, zreferował swój udział w konferencjach dotyczących planów odbudowy Ukrainy oraz nowych technologii w pracy prawników.

Prezydium NRA podjęło uchwały zmieniające skład osobowy Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA: przyjmując rezygnację prof. Jacka Barcika i powołując adw. dr. hab. Andrzeja Olasia, (prof. UJ)  na jego miejsce.

Prezydium podjęło także uchwały w sprawie przyznania odznaczeń „Adwokatura Zasłużonym”.

Prezydium NRA podjęło uchwałę zatwierdzającą polityki prywatności dot. strony adwokatura.pl, strony Centrum Mediacji, Palestra.pl oraz strony Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Prezydium NRA przyjęło także uchwałę powołującą Zespół ds. przygotowania zadań na próbny egzamin adwokacki.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe, Prezydium podjęło uchwały w tych sprawach.

Adw. Przemysław Rosati zreferował sprawy dotyczące planów zorganizowania III Kongresu Prawników Polskich.

Goście Prezydium NRA: adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie zreferowali sprawy Fundacji Sunflower – zajmującej się zbieranie informacji o dowodach zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywanych po 24 lutego br. w Ukrainie. W ramach działalności Fundacji odbywają się także szkolenia. Prezydium zapoznało się z informacjami, sprawa będzie jeszcze omawiana na kolejnym posiedzeniu.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA zreferował stan prac w sprawach dziennikarza, który podawał się fałszywie za adwokata oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec znaku towarowego „Adwokatura Zdrowia”, a także stan postępowań rejestrowych w odniesieniu do zgłoszeń dokonanych przez NRA.

Adw. Tiutiunik przedstawił też informację w sprawie opracowania jednolitych standardów widzeń z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych oraz jednolitych standardów przeprowadzania kontroli osobistych adwokatów i aplikantów adwokackich na terenach jednostek penitencjarnych.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry