Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 31 marca 2022 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 31 marca 2022 r. w formie hybrydowej.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati przekazał informacje w sprawach bieżących. W ubiegłym tygodniu odbyło się webinarium na temat zbierania informacji o dowodach zbrodni popełnianych w Ukrainie po 24 lutego br., skierowany głównie do osób pomagających uchodźcom z Ukrainy. Program pilotuje adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA. Przygotowany został formularz – w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim - do zbierania takich informacji, który zostanie rozkolportowany wśród izbowych koordynatorów pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy. Ogólnopolskim koordynatorem pomocy prawnej udzielanej obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną z ramienia NRA została adw. Karolina Gierdal.

Z inicjatywy adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA oraz r.pr. Włodzimierza Chróścika, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, powstało Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej – w ramach Centrum działa infolinia, jest także strona internetowa. W projekt ze strony samorządu adwokackiego zaangażowani są: adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Karolina Gierdal.

Komisja Wizerunku NRA prowadzi ankietę wśród adwokatów na temat nawyków klientów kancelarii adwokackich. Wyniki badania mają pomóc w profilowaniu działań Naczelnej Rady Adwokackiej.

Z kolei Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA rozesłał ankietę dotyczącą opinii adwokatów na temat aplikacji używanych do przeprowadzania zdalnych rozpraw sądowych.

Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych przygotował opinie NRA dotyczące projektów ustaw zmieniających ustawę o Sądzie Najwyższym. Opinie są dostępne na stronie adwokatura.pl i w zakładce Instytutu.

Prezes NRA oraz adw. Jarosław Szczepaniak podpisali umowę z Ministrem Cyfryzacji na wykonanie prototypu e-legitymacji adwokata i aplikanta adwokackiego. Legitymacja ma być dostępna w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel do końca tego roku. E- legitymacja adwokatów i  aplikantów adwokackich będzie równoważnym dla tradycyjnej legitymacji sposobem identyfikowania adwokatów i aplikantów adwokackich w ramach całego systemu wymiaru sprawiedliwości i przed organami administracji publicznej.

Prezes NRA poinformował o podsumowaniu zbiórki darów na rzecz dzieci uchodźców z Ukrainy, którą przeprowadziła Komisja Wizerunku NRA dzięki pracy i zaangażowaniu izbowych koordynatorów. Efektem zbiórki jest 20 ton darów, rozdysponowanych do ośrodków pomagających uchodźcom w Polsce oraz transporty do Ukrainy. Prezydium podziękowało szczególnie adw. Agnieszce Aleksandruk-Dutkiewicz, ogólnopolskiej koordynatorce zbiórki „Adwokaci dzieciom uchodźców”.

Adw. Przemysław Rosati podpisał też w imieniu NRA apel o udział Polski w postępowaniach przed sądami europejskimi i międzynarodowymi dotyczących inwazji Rosji na Ukrainę. Apel, który podpisały też Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” skierowany został do  Ministra Spraw Zagranicznych, prof. dr. hab. Zbigniewa Rau oraz Ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego. Prawnicy oferują przy tym wsparcie merytoryczne i prawne środowisk prawniczych.

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pisma do Marszałek Sejmu RP Małgorzaty Witek oraz do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce.

W piśmie do Marszałek Sejmu Prezes NRA zwrócił się z apelem o wstrzymanie dalszego biegu postępowania związanego z procedurą wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybieranych spośród sędziów, prowadzoną w trybie art. 11a i nast. ustawy z 12 maja 2011 r. o KRS.

Prezes NRA poinformował też o umowie o współpracę podpisanej z kolejnym uniwersytetem – tym razem Uniwersytetem Szczecińskim. W ramach podpisanego porozumienia, studenci kierunku prawo będą mieli możliwość odbycia praktyk i staży zawodowych w Naczelnej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie. W planach są także wspólne konferencje, seminaria i szkolenia skierowane do studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W planach jest także zawarcie umów o współpracę z uniwersytetami w Rzeszowie, Białymstoku i Gdańsku.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował o zbliżających się wydarzeniach zagranicznych  – 1 kwietnia odbędzie się sesja Standing Committee CCBE w Brukseli, zaś 9-11 czerwca konferencja Prezesów Adwokatur Europejskich w Wiedniu. Przekazał też, że na przyszły weekend zaplanowana jest wizyta prezesa francuskiej Rady Adwokackiej (CNB) wraz z delegacją.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland jak co roku przeprowadzi badania – będzie to 20. edycja ogólnopolskiego badania "Studenci Prawa w Polsce”. Prezydium podjęło decyzję, by Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat honorowy nad inicjatywą.

Sekretarz NRA poinformował też o wpłynięciu ponad 20 ofert zakupu nieruchomości, do rozważenia przez Prezydium NRA.

Adw. Bartosz Grohman przekazał też, że 25 marca razem z adw. Małgorzatą Tyszką-Hebdą, wiceprezes WSD, adw. Sławomirem Ciemnym, przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Andrzejem Siemińskim z Referatu Skarg NRA oraz adw. Tadeuszem Wiatrzykiem, sekretarzem prawniczym NRA  uczestniczyli w pogrzebie adw. Marka Mazurkiewicza. Prezydium NRA uczciło minutą ciszy pamięć Pana Mecenasa.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, omówił sprawy osobowe, Prezydium NRA podjęło decyzje w tych sprawach.

Gość Prezydium, adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, omówił projekt „I Międzynarodowe Forum Adwokatury”. To międzynarodowe wydarzenie zaplanowane jest na 20-24 października 2022 r. W programie między innymi otwarcie nowej siedziby Klubu Adwokatów w Krakowie, międzynarodowa konferencja na temat wykorzystywania konstytucji narodowych i Karty Praw Podstawowych w bezpośrednim funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości czy warsztaty dla aplikantów adwokackich i młodych adwokatów z konstruowania argumentacji i mów sądowych, które poprowadzić mają zagraniczny eksperci. Prezydium zapoznało się z projektem i podjęło kierunkową zgodę na jego organizację.

Prezes OBA omówił też projekt Centrum Historii i Dialogu Adwokatury w ramach Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz projekt „Muzeum Cyfrowe Adwokatury”. Prezydium przedyskutowało projekty, omawiając plany dotyczące lokalizacji i ekspozycji zbiorów Muzeum Adwokatury.

Prezes NRA zreferował sprawę projektu stworzenia bazy materiałów e-lerningowych. Adwokatura ma kilka platform udostępniających szkolenia online skierowanych do aplikantów adwokackich. Adw. Paweł Gieras proponuje zinwentaryzowanie tych zasobów i zebranie ich w jednym miejscu.  

Prezydium omówiło projekt statutu Fundacji Adwokatury – zreferowany przez adw. Przemysława Rosatiego. Po zapoznaniu się z dokumentem, Prezydium postanowił przyjąć projekt statutu Fundacji Adwokatury.

Prezydium zapoznało się z materiałem przygotowanym  przez Andrzeja Grabińskiego, koordynatora spraw izbowych.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, wybierając w skład Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Karolinę Wilamowską.

Prezydium omówiło projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo o adwokaturze oraz ustawy o rachunkowości. Prezes Rosati podziękował adw. Henrykowi Stabli, skarbnikowi NRA za wspólną pracę przy opracowaniu projektu. Prezydium postanowiło przyjąć projekt i upoważnić prezesa NRA do podjęcia działań inicjujących proces legislacyjny.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, omówiła wyniki swojej wizytacji Rzecznika Dyscyplinarnego Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

Prezydium, po dyskusji, przyjęło uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości oprocentowania pożyczek udzielanych przez Naczelną Radę Adwokacką, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały nr 18/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 2014 r.

Prezydium zatwierdziło projekt porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Uniwersytetem Rzeszowskim.

Omówiono także harmonogram udziału członków Prezydium NRA w Zgromadzeniach Izb Adwokackich.

Adw. Jarosław Szczepaniak przekazał informacje o statusie procesu powoływania Fundacji Adwokatury. Prezydium przyjęło uchwałę o powołaniu fundacji o nazwie „Fundacja Adwokatury”, przystąpieniu do tej fundacji jako jeden z fundatorów oraz postanowiło upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosati i Skarbnika Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Henryka Stablę do niezwłocznego złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji o nazwie „Fundacja Adwokatury” i przyjęciu opracowanego przez Prezydium NRA statutu fundacji oraz do wszelkich czynności prawnych i faktycznych, związanych z wpisem fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prezydium zapoznało się z projektem umowy barterowej z Polskim Towarzystwem Psychologicznym w sprawie projektu „PTAT wspiera NRA, NRA wspiera PTAT – dzielimy się wiedzą i kompetencjami”.

Adw. Andrzej Zwara, prezes Biblioteki Palestry, przedstawił założenia o umowy o współpracy z Wydawnictwem Beck w zakresie Legal Tech i cyberbezpieczeństwa.

Adw. Karolina Gierdal z Komisji ds. Równego Traktowania przy NRA przedstawiła projekt pisma do wydawnictwa Wolters Kluwer w sprawie jednej z publikacji, zdaniem Komisji dyskryminującej związki jednopłciowe. Po dyskusji Prezydium podjęło decyzję, by upoważnić przewodniczącą Komisji ds. Równego Traktowania przy NRA, adw. dr Katarzynę Golusińską, do podpisania i przesłania stanowiska Komisji w sprawie publikacji „Podział majątku wspólnego z rozliczeniem praw spółkowych i kredytów frankowych. Regulacje dotyczące małżonków, konkubentów i partnerów związków jednopłciowych” H. Ciepła, M. Pytlewska, Warszawa: Wolters Kluwer 2022 r.

Prezydium przyjęło uchwałę, delegując adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak jako przedstawicielkę Naczelnej Rady Adwokackiej w agendzie CCBE - PD Strass (Permanent Delegation to European Court of Human Rights) w miejsce adw. Natalii Klimy-Piotrowskiej.
 

Gośćmi Prezydium byli: adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury i adw. Karolina Gierdal, członkini Komisji ds. Równego Traktowania przy NRA.
 
Kolejne posiedzenie odbędzie sie 7 kwietnia 2022 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry