Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 8 grudnia

  • Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 8 grudnia w formie hybrydowej.
  • Prezydium przyjęło uchwałę dot. złożenia stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie o sygnaturze SK 59/22, rozpoznawanej przez Trybunał Konstytucyjny, a dotyczącej skarg na stawki za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów w sprawach z urzędu.
  • Na wniosek adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, Prezydium przez aklamację przyjęło uchwałę przyznającą dr Hannie Machińskiej odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.
  • Prezydium podjęło uchwałę w sprawie wyłączenia na wniosek ORA w Warszawie adwokatów, zalegających z opłacaniem skladek ubezpieczenia OC, z ubezpieczenia OC adwokatów w ramach programu ubezpieczeń na lata 2022-2025.

 

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, złożył wniosek o przyznanie odznaki Adwokatura Zasłużonym dr Hannie Machińskiej. Uchwała o nadaniu odznaczenia została przyjęta przez aklamację.

Prezydium NRA w ten sposób wyraża wdzięczność środowiska adwokackiego za:
-działalność publiczną w obszarze praw i wolności obywatelskich Pani Doktor Hanny Machińskiej oraz
-za działania na rzecz realizacji celów Adwokatury określonych w jej dewizie „Wierność Polsce, obrona praw i wolności obywatelskich, pomoc
potrzebującym”.

Adw. Michał Szpakowski zreferował sprawy związane z rozwoje eSOA oraz informatyzacji Adwokatury.

Gościem Prezydium był także adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury. Omówił on projekt stanowiska Adwokatury wobec Izby Odpowiedzialności Zawodu Sądu Najwyższego, powołanej na miejsce zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej SN.

Po dyskusji, Prezydium zwrócił się do adw. Pawła Gierasa o przygotowanie materiałów i zreferowanie projektu stanowiska na najbliższym posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adw. Gieras zreferował także sprawę tworzenia i zasobów Cyfrowego Muzeum Adwokatury – z placówką stacjonarną w Krakowie. Omówił też plany rejestracji tego muzeum w rejestrze ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego jako jednostki podlegającej ustawie o muzeach.

Prezes NRA przypomniał o potrzebie powołania w okręgowych radach adwokackich osób odpowiedzialnych za digitalizację zasobów archiwalnych izb adwokackich.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie wyłączenia na wniosek ORA w Warszawie adwokatów z ubezpieczenia OC w ramach programu ubezpieczeń dla adwokatów na lata 2022-2025, którzy mają zaległości w opłacaniu składek OC.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA omówił projekt wniosku i stanowiska do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi z dnia 16 lipca 2021 r. o stwierdzenie, że przepis § 8 pkt 6 w zw. z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, tj. Dz. U. 2019, poz. 18, ze zm. w zakresie, w jakim przewiduje najniższą stawkę opłaty należną adwokatowi ustanowionemu pełnomocnikiem z urzędu w wysokości obniżonej w stosunku do stawki minimalnej należnej adwokatowi ustanowionemu pełnomocnikiem z wyboru wynikającej z przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, Dz. U. poz. 1800, ze zm., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP (sprawa o sygn. akt SK 59/22).

Prezydium przyjęło uchwałę, w której biorąc pod uwagę, że sprawa o sygnaturze SK 59/22, rozpoznawana przez Trybunał Konstytucyjny, ma istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i ochrony praw obywatelskich, Prezydium postanawia zwrócić się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o możliwość przedstawienia stanowiska NRA w/w sprawie o sygnaturze SK 59/22.

Prezydium postanowiło złożyć stanowisko jako załącznik do niniejszej uchwały oraz upoważnić adw. Dorotę Kulińską, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA do podpisania i złożenia tego stanowiska.

Prezydium dziękuje także adw. dr Magdalenie Matusiak-Frącczak i adw. Dorocie Kulińskiej za przygotowanie stanowiska.

Prezydium powierzyło adw. Bartoszowi Tiutiunikowi zadanie opracowanie projektu sprawozdania z pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2022 i plan pracy na rok 2023.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę z obwieszczeniem wysokości wpłat miesięcznych każdej z Izb Adwokackich, o których mowa w pkt 1 uchwały nr 70/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 października 2022 r.

Prezydium omówiło także wstępny projekt budżetu na rok 2023 wraz z projektem uchwały budżetowej. Po dyskusji Prezydium przyjęło projekt uchwały wraz preliminarzem budżetowym i skierowało te dokumenty na posiedzenie plenarne NRA, zaplanowane na styczeń 2023 r. Prezydium przyjęło także projekt uchwały w sprawie diet samorządowych. Prezydium postanawia przekazać w/w projekty uchwał z załącznikami do Wyższej Komisji Rewizyjnej w celu ich zaopiniowania.

Prezydium omówiło projekt uchwały w sprawie legitymacji adwokata i legitymacji aplikanta adwokackiego, a następnie przyjęło uchwałę.

Prezydium przyjęło uchwałę uzupełniającą skład Komisji Praw Człowieka o adw. Monikę Gorząch.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA przedstawił wstępny projekt działań Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie budowy wizerunku Adwokatury w mediach elektronicznych.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów,  adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry