Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 8 września 2022

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 8 września w formie hybrydowej.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati zreferował sprawy bieżące.
W poszczególnych izbach odbywają się ślubowania adwokackie. Prezes NRA podziękował dziekanom za organizacje uroczystości i budowanie rangi Adwokatury poprzez wybór godnych miejsc i dobór oprawy tych uroczystości, a także zapraszanie znamienitych gości. Przy okazji w niektórych izbach odbywają się robocze posiedzenia okręgowych rad adwokackich, w których biorą udział przedstawiciele Prezydium NRA.
 
Odbyło się VIII posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, w którym uczestniczył stały przedstawiciel NRA w Radzie NPPNPO, adwokat Aleksander Krysztofowicz i delegowany przez Prezesa NRA adwokat Mariusz Hassa, przewodniczący Zespołu ds. Reformy Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  ILiPP. W związku z wieloma zastrzeżeniami, zgłaszanymi także przez przedstawicieli Adwokatury, posiedzenie Rady przerwano i odroczono do 7 października br. zobowiązując m.in. NRA do złożenia do dnia 22 września pisemnych uwag odnośnie przedstawionego na posiedzeniu projektu ustawy.

Trwają przygotowania do Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  zaplanowanego na 24 września w Warszawie. Sprawę koordynuje adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji współpracy zawodów zaufania publicznego NRA oraz sekretarz OPSZZP.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, adw. Sławomir Krześ, dziekan ORA we Wrocławiu oraz dziekan WPAE prof. Jacek Przygodzki podpisali porozumienie o współpracy NRA z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA poinformował o poniedziałkowym spotkaniu, w którym uczestniczył razem z adw. Wojciechem Bagińskim, przewodniczącym Komisji ds. Zagranicznych NRA, z przedstawicielami Public International Law & Policy Group: panem  Gregorym P. Noonem oraz paniami Kateryną Kyrychenko i Sindiją Beta. Przedmiotem spotkania było omówienie sposobu nawiązania współpracy PILPG z NRA w kwestii gromadzenia dowodów zbrodni wojennych popełnianych przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie. Projekt będzie kontynuowany.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawy finansowe. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, zreferował stan poszukiwań nieruchomości do nabycia na potrzeby biura NRA.
 
Prezydium przyjęło przez aklamację uchwały przyznające odznakę Adwokatura Zasłużonym, zgodnie z rekomendacjami Kapituły do spraw Odznaczeń, która obradowała 8 września rano.
 
Wśród osób odznaczonych jest prof. Lech Gardocki, pierwszy prezes Sądu Najwyższego (1998-2010).

Prezydium podjęło przez aklamację uchwałę w sprawie rekomendacji do Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego dla adw. Włodzimierza Łyczywka i adw. Marka Mikołajczyka.
 
Adw. Przemysław Rosati poinformował, że Fundacja Adwokatury została powołana.

Prezydium NRA wyraziło zgodę na wniesienie do Trybunału Konstytucyjnego opinii amicus curiae w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zgodności art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Prezydium NRA objęło patronatem Forum Prawa Mediów Elektronicznych zaplanowane na 28 września br. w Katowicach.

Prezydium NRA zgodziło się na partnerstwo NRA z Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie w sprawie podyplomowych studiów „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”, prowadzonych na Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2022/2023.

Prezydium NRA wyraziło zgodę na zawarcie umowy o wspólnej organizacji webinariów przez NRA i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Gościem Prezydium była: adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.
 
Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się 15 września.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski