Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 9 grudnia

Kolejne, 35. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, odbyło się 9 grudnia.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżącej działalności, w tym szczegóły kolejnych rozmówi dotyczących funkcjonalności Portalu Informacyjnego sądów powszechnych. 8 grudnia odbyło się spotkanie w ramach Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego przy Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa.

Na spotkaniu szczegółowo omówiono zagadnienia wyodrębnione na podstawie zgłoszeń i rekomendacji przedstawianych przez samorządy zawodowe jako potencjalne modyfikacje w Portalu Informacyjnym w tym:

- możliwość powiązania konta pełnomocnika z różnymi adresami e-mail;

- wprowadzenie funkcjonalności odnotowywania w systemie wygaśnięcia pełnomocnictwa;

- wprowadzenie funkcjonalności zbiorczego nadawania dostępu do spraw użytkownikom subkont;

- stworzenie kalendarza pełnomocnika;

- udzielenie dostępu do spraw w różnych apelacjach (bez przełączania pomiędzy Portalami);

- zapewnienie możliwości komunikacji z sądem;

- wprowadzenie możliwości zamawiania za pośrednictwem portalu akt spraw do czytelni z możliwością oznaczenia daty i godziny udostępnienia akt;

- doręczanie pism procesowych pomiędzy pełnomocnikami w sprawie za pośrednictwem PI;

Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej aktywnie biorą udział w pracach zespołu, aby czuwać nad sposobem uregulowania statusu Portalu Informacyjnego, a także aby usuwać ewentualne błędy systemowe.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, zreferował działalność delegacji Naczelnej Rady Adwokackiej w CCBE. 10 grudnia 10 grudnia odbędzie się online posiedzenie Sesji Plenarnej CCBE, w której weźmie udział. Podkreślił, że głos polskiej delegacji, zabierany podczas dyskusji o stanie praworządności w Polsce, jest ważny i doceniany w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

Adw. Grohman przekazał też informację o przyznaniu przez CCBE Nagrody Praw Człowieka: zagrożonym adwokatom w Afganistanie oraz czworgu białoruskich adwokatów zaangażowanych w obronę praw człowieka, są to - Lilia Własowa, Maksim Znak, Leanid Sudalenka, Dmitrij Łajewski. Nagrodzeni białoruscy adwokaci obecnie są uwięzieni.

Prezydium NRA omówiło sprawę kompleksowego programu ubezpieczenia grupowego dla adwokatów na lata 2022-2025, zreferowaną przez adw. Przemysława Rosatiego.

Prezydium omówiło projekt budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022, temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu.

Adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i prezes Biblioteki Palestry, omówił plany promowania książki „Nowe technologie w praktyce prawników” i samego projektu edukacyjnego, którego częścią jest ta publikacja. W ramach projektu zaplanowane są zajęcia i szkolenia z zastosowania nowych technologii w praktyce zawodowej adwokatów, które przygotują komisje aplikacji adwokackiej i doskonalenia zawodowego przy NRA.

Adw. Przemysław Rosati omówił projekt informatyzacji Adwokatury, w tym projektowane moduły eSOA oraz moduły cyfrowych kancelarii, jako nowych narzędzi wspierajacych pracę adwokatów.

Gość Prezydium, adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA zreferowała sprawę przeprowadzenia badań rynku w zakresie świadomości dotyczącej pomocy prawnej wśród mieszkańców Polski. Badania są konieczne dla budowania strategii wizerunkowej na kolejne lata tej kadencji. Prezydium wyraziło zgodę na przeprowadzenie badania rynku zgodnie z ofertą przedstawioną przez przewodniczącą Komisji Wizerunku.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała wnioski po wizytacjach w okręgowych radach adwokackich w Toruniu, w Warszawie, Kielcach, Bydgoszczy i Katowicach.

Adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA,  omówił regulamin zamieszczania reklam i ogłoszeń w „Palestrze” i w portalu palestra.pl oraz cennik tych reklam w 2022 r. Prezydium po zapoznaniu się z projektem, zatwierdziło regulamin i cennik.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA w sprawach różnych omówił bieżące zagadnienia z wpływającej korespondencji. Omówił między innymi sprawę Pani Mecenas, która ustanowiła pełnomocnika do odbioru korespondencji sądowej na czas swojego zwolnienia chorobowego, a Poczta Polska odmówiła pełnomocnikowi odbioru tejże korespondencji, co de facto uniemożliwiło Pani Mecenas wykonywania obowiązków obrończych w trakcie choroby, pomimo ustanowienia pełnomocnika do odbioru korespondencji, co w efekcie sparaliżowało funkcjonowania kancelarii. Prezydium NRA postanowiło podjąć działania wspierające Panią Mecenas w jej działaniach i zlecić opracowanie pisma Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu.

Prezydium omówiło sprawy finansowe i podjęło decyzje.

Prezydium NRA zdecydowało o objęciu patronatem NRA Ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Gospodarczego organizowanego przez ELSA Poland.

Gośćmi Prezydium byli adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA.

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA wyznaczono na  16 grudnia br.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry