Posiedzenie Prezydium NRA 1 września 2022

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 1 września 2022 r.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawy bieżące. Poinformował o zawarciu porozumienia o współpracy z Naczelną Izbą Lekarską oraz Fundacją UNAWEZA, które dotyczy przeprowadzenia w przyszłości akcji społecznej. Prezes NRA spotkał się także z dyrektorem Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli.

Adw. Rosati przeprowadził także kolejny etap rozmów z wydawnictwem Wolters Kluwer w sprawie budowania cyfrowej kancelarii.

Prezes NRA odbył również kolejne rozmowy w ministerstwie na temat usprawniania Portalu Informacyjnego sądów powszechnych, przedstawiając postulaty środowiska adwokackiego.

Prezes NRA podziękował także przedstawicielom Adwokatury za udział w Finale Tour de Konstytucja, który miał miejsce 27 sierpnia w Warszawie. Przez 87 dni Tour de Konstytucja przejechało 12 tys. kilometrów, odwiedziło 70 miejscowości, przemawiało 250 prelegentów, rozdano ok. 14 tys. egzemplarzy Konstytucji. Naczelna Rada Adwokacka była współorganizatorem wydarzenia. Celem akcji jest przybliżenie obywatelom prawa. Wskazanie jego istoty w życiu codziennym, w szczególności wpływu na każdego z nas ustawy zasadniczej – Konstytucji RP.

Prezes NRA poinformował o ślubowaniach adwokackich w Lublinie i w Płocku, adw. Rosati brał udział także w posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Ślubowanie odbyło się także w Olsztynie.

Adw. Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA,  zreferowała sprawę szantażowania adwokatów przez e-maile przesyłane do kancelarii.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, oraz adw. Jacek Ziobrowski, przewodniczący WSD, zreferowali bieżące sprawy pionu dyscyplinarnego.

Adw. Przemysław Rosati zreferował przygotowany projekt uchwały w sprawie złożenia petycji dotyczącej projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej. Prezydium NRA przyjęło projekt uchwały wraz z załącznikiem (projekt ustawy z uzasadnieniem) i zdecydowało o skierowaniu tych projektów na posiedzenie plenarne NRA, które odbędzie się 9-10 września br.

Prezes NRA przedstawił przygotowany projekt uchwały dotyczącej legitymacji adwokackiej i legitymacji aplikanta adwokackiego. Projekt kompleksowo reguluje zagadnienie dotyczące legitymacji adwokackich i legitymacji aplikanta adwokackiego, w tym uwzględnia planowane wdrożenie elektronicznej legitymacji w ramach aplikacji mobilnej mObywatel.

Prezydium NRA podjęło przez aklamację uchwałę przyznając odznakę „Adwokatura Zasłużonym”  sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisławowi Zabłockiemu.

Prezydium NRA przyjęło przez aklamację uchwałę rekomendującą i popierającą kandydaturę  adw. Katarzyny Heby do nagrody  Rzecznika Praw Obywatelskich im. dr. Macieja Lisa.

Prezydium na wniosek adw. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA, w związku z przypadającą rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 roku przyjęło przez aklamację uchwałę upamiętniającą wszystkie ofiary II wojny światowej. W uchwale Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zarazem zwraca uwagę na wkład Adwokatury Polskiej w walkę z nazistowskim i sowieckim okupantem.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę uzupełniającą skład Komisji Informatyzacji o adw. Piotra Ziębę.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę odwołującą adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką z funkcji prezesa Centrum Mediacji NRA, zarazem dziękując Jej za wkład w rozwój Centrum Mediacji przez ostatnie lata.

Prezydium przyjęło ostateczne brzmienie projektu sprawozdania Naczelnej Rady Adwokackiej z działalności Adwokatury za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku składanego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, kierując ten projekt wraz z projektem stosownej uchwały pod obrady Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium omówiło i przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się 9-10 września.

Prezydium omówiło projekt zmian w uchwale dotyczącej wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego oraz projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego. Zreferował je adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.  Po dyskusji zaproponowano poprawki, a sprawa będzie omawiana na następnym posiedzeniu Prezydium.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Stan sprawy poszukiwania i nabycia nieruchomości na potrzeby biura NRA zreferował adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił sprawy związane z cyfryzacją Adwokatury, tworzenia i wykorzystywania narzędzi cyfrowych dla adwokatów.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, przedstawił propozycję organizacji posiedzenia Standing Committee CCBE w Warszawie w 2023 r. Prezydium wyraziło kierunkową zgodę i upoważniło adw. Grohmana do zajmowania się tą sprawą.

Prezydium zatwierdziło logo Instytutu LegalTech przy NRA.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA zaplanowano na 8 września.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry