Posiedzenie Prezydium NRA 12 sierpnia 2021 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 12 sierpnia 2021 r. w formie hybrydowej.

Gość Prezydium, adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu zreferował dotychczasowe prace zespołu. W jego ocenie tematami wiodącymi w dyskusji środowiska adwokackiego nt. oczekiwanych zmian w Kodeksie Etyki są: reklama, success fee, umowa o pracę i współpraca z kancelariami odszkodowawczymi. Jeśli chodzi o reklamę, adw. Stęchły zaznaczył, że przy tworzeniu nowych zapisów trzeba mieć na uwadze również uregulowania wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów, a także z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia konsultacji środowiskowych oraz analiz zewnętrznych.

Na wrześniowym posiedzeniu plenarnym NRA odbędzie się dyskusja inicjująca oczekiwane zmiany w Kodeksie Etyki oraz zostanie przedstawiona „mapa drogowa” potrzebna do ich wprowadzenia.

Adw. Mariusz Hassa z izby opolskiej, gość Prezydium, omówił przepisy, na podstawie których działają nieodpłatne punkty pomocy prawnej i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz sygnały o planowanych zmianach, zmierzających do szerokiego otwarcia zarówno możliwości korzystania z tych punktów, jak i prowadzenia obywatelskiego poradnictwa.

Prezydium – zgodnie z propozycją prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego - postanowiło zwrócić się też do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie dostępu do informacji publicznej z pytaniem czy trwają prace legislacyjne nad zmianami w ustawie z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz o udostępnienie ewentualnego projektu nowelizacji. Prezydium powierzyło koordynowanie sprawy adw. Bartoszowi Tiutiunikowi, wiceprezesowi NRA.

Adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji przy NRA, zreferował bieżące prace Komisji. Poinformował m.in., że kończy się audyt IT, dotyczący systemu eSOA oraz bezpieczeństwa cyfrowego.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA omówił bieżące sprawy związane ze współpracą NRA z ELSA Poland. Poinformował, że odbył spotkanie z nowym zarządem ELSA w ubiegłym tygodniu. Przekazał Prezydium wnioski z rozmów z przedstawicielami stowarzyszenia. Wśród postulatów znalazła się też propozycja promowania zawodu adwokata, który zajmuje się nie tylko sprawami znajdującymi finał w sądzie, ale także udziela porad prawnych biznesowi.

Gośćmi Prezydium były także adw. Agata Stajer oraz adw. Magdalena Pająk. Adw. Stajer podsumowała udział NRA w zakończonym projekcie NETPRALAT 1.0 i zreferowała rozliczenie finansowe. Projekt NETPRALAT (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice-oriented cross-border LAwyers Training) jest europejskim projektem skierowanym do osób wykonujących zawody prawnicze i zakłada m.in. przeprowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń adwokatek/ów prowadzących sprawy karne w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych.

Prezydium podjęło kierunkową decyzję o przystąpieniu do projektu NETPRALAT 2.0 i powierzyło adw. Stajer jego koordynowanie.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawę wyboru brokera w sprawie ubezpieczeń OC adwokatów. Prezydium upoważniło adw. Stablę do zwrócenia się do trzech podmiotów z prośbą o przedstawienie oferty.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że 4 sierpnia br., razem z adw. Bartłomiejem Trętowskim, wiceprzewodniczącym Komisji Informatyzacji NRA, wziął udział w roboczym spotkaniu w Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Było to kolejne spotkanie, którego tematem była możliwość umieszczenia w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, wydanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zdigitalizowanej wersji legitymacji adwokackiej i legitymacji aplikanta adwokackiego w postaci usługi cyfrowej, która byłaby dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS, jako alternatywna wersja legitymacji. Na wniosek Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezydium wyraziło zgodę na udostępnienie Departamentowi logotypu Adwokatury w zapisie wektorowym na potrzeby przygotowania wewnętrznej dokumentacji wizualnej, która zostanie przedstawiona Prezydium NRA i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Prezes NRA poinformował też o potrzebie dokonania zmian w uchwale o korzystaniu z legitymacji adwokata i aplikanta adwokackiego, tak by można było używać elektronicznej wersji tych legitymacji.

Prezydium NRA zapoznało się z pisemnym referatem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, wiceprezes NRA, dotyczącym spraw organizacyjnych drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury we wrześniu br.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu i uwzględniając rekomendację Kapituły do spraw odznaczeń, przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adwokat Bogumile Bartosiak.

Prezydium przyjęło uchwałę powołującą recenzentów pisma „Młoda Palestra” w osobach: adwokat dr Andrzej Malicki, adwokat dr Łukasz Kodłubański, adwokat Sergiy Skorycki, adwokat Grzegorz Grzon.

Prezydium powołało uchwałą adwokata Jarosława Dawida w skład Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Prezydium NRA, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, powołało w ramach Instytutu zespół roboczy pod nazwą „Wymiar Sprawiedliwości - Adwokatura dla przyszłości” pod przewodnictwem adwokata Adama Rogali – Lewickiego.

Adw. Przemysław Rosati omówił sprawę opracowania dla aplikantów adwokackich jednolitego materiału informacyjnego o zasadach przebiegu aplikacji adwokackiej. Koordynowanie tego zadania Prezydium powierzyło adw. Bartoszowi Tiutiunikowi, wiceprezesowi NRA.

Adw. Przemysław Rosati zreferował sprawę zwołania posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które zostało zaplanowane na 11 i 12 września 2021 r. Prezes NRA przedstawił także projekt porządku obrad NRA, który Prezydium omówiło.

Adw. Bartosz Tiutiunik zreferował sprawę ewentualnego przystąpienia Naczelnej Rady Adwokackiej jako organizacji pozarządowej do udziału w charakterze obserwatora w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, upływa w dniu 31 października 2021 r. Lista kandydatów przedłożona przez ministra spraw zagranicznych 8 marca 2021 r. została odrzucona 9 kwietnia 2021 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Obecnie trwa nowy nabór kandydatów. Prezydium NRA postanowiło przystąpić w charakterze obserwatora do procedury wyłaniania polskiego kandydata na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz delegować, jako przedstawiciela NRA, adw. Natalię Klimę-Piotrowską.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe, w których Prezydium podjęło decyzje.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, adw. Agata Stajer, adw. Magdalena Pająk, adw. Mariusz Hassa i adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji NRA.

Kolejne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 19 sierpnia br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry