Posiedzenie Prezydium NRA 13 maja 2021 r. – relacja

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 13 maja 2021 r. w trybie hybrydowym.

Prezydium NRA uczciło pamięć zmarłej 7 maja adw. Elżbiety Agackiej-Gajdowskiej minutą ciszy.

Prezydium przyjęło uchwałę dotyczącą zgłoszenia w trybie art. 90 § 1 kodeksu postępowania karnego udziału Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu sądowym przed Sądem Najwyższym w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Pana Sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla.

Prezydium upoważniło adw. Rosatiego, prezesa NRA, do reprezentowania adwokatury w tej sprawie, zaś adw. Rosatiego i adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA, do przygotowania pisemnej opinii w sprawie, w celu złożenia jej w trybie art. 91 kodeksu postępowania karnego w toczącym się postępowaniu.

Adw. Przemysław Rosati poinformował, że zwrócił się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o wyjaśnienie sytuacji, która miała miejsce w dniu rozpatrywania sprawy uchylenia immunitetu sędziego Wróbla. Wówczas nie wpuszczono na salę rozpraw dwojga adwokatów. Zajście to uwieczniły media. Prezydium NRA zapoznało się z relacją tych adwokatów.

Zaproszonym gościem Prezydium była adw. Justyna Mazur, która omówiła stan przygotowań organizacyjnych drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury 17 września 2021 r.  w Bydgoszczy.

Kolejny gość, adw. Michał Szpakowski, koordynator informatyzacji i przewodniczący Komisji do spraw Informatyzacji przy NRA, zreferował prace tej komisji. Przedstawił stan prac nad panelem adwokackim eSOA i omówił jego funkcje, w tym dostęp poprzez ten panel do informacji dotyczących działań pionu dyscyplinarnego – zarówno rzeczników dyscyplinarnych, jak i sądów dyscyplinarnych, a także do informacji o karach dyscyplinarnych i ich przedawnieniach. Adwokat mógłby też uzyskać za pośrednictwem panelu wiedzę o postanowieniach Komisji Etyki przy NRA oraz komisji etyki izb adwokackich. Bezpieczne logowanie do panelu będzie pozwalało adwokatowi przejrzeć swoją pocztę, wejść na portale sądowe, mieć bezpieczny dostęp do swojej adwokackiej chmury.

Adw. Michał Szpakowski omówił różnicę między elektronicznym doręczeniem i kwalifikowanym doręczeniem elektronicznym oraz wyzwania bezpieczeństwa i ochrony tajemnicy adwokackiej z tym związane.

Przedstawił też plany rozwoju funkcjonalności eSOA, w tym np. przyszłą możliwość wygenerowania prostej strony www dla adwokata, uwzględniającą zasady Etyki Adwokackiej i zakaz reklamy. Komisja planuje też wprowadzenie możliwości dystrybucji za pośrednictwem panelu adwokackiego świadczeń socjalnych, takich jak ubezpieczenia medyczne, OC lub zniżki na pewne usługi, jak karty sportowe czy karnety do kina.

Adw. Szpakowski podkreślił również, że dla tych adwokatów, którzy nie będą chcieli skorzystać z eSOA, konieczne jest przygotowanie standardów, które powinny spełniać informatyczne systemy adwokackie, np. dotyczące przechowywania przez adwokata danych w chmurze.

Komisja Informatyzacji planuje też współpracę z koordynatorami izbowymi do wdrażania eSOA oraz z grupą roboczą „recenzentów” systemu eSOA.

Prezydium przedyskutowało przedstawiony referat oraz plany Komisji Informatyzacji przy NRA. Prezes NRA podziękował za pracę Komisji i poprosił przewodniczącego adw. Szpakowskiego o cykliczne, comiesięczne sprawozdania na posiedzeniach Prezydium.

Prezydium NRA przyjęło uchwały powołujące: radę programową Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, w skład której weszli: adw. prof. dr hab. Jacek Barcik, adw. Ryszard Kalisz, adw. prof. dr hab. Aleksander Maziarz, adw. Henryk Stabla, adw. Andrzej Tomaszek; sekretarza Instytutu, którym została Magdalena Matusiak-Frącczak oraz uchwałę zatwierdzającą zgłoszonych kandydatów do uzupełnianej listy ekspertów Instytutu (pełen skład). Prezydium podjęło także uchwały dotyczące uzupełnienia składów komisji i zespołów przy NRA.  

Prezydium przedyskutowało ścieżkę przyznawania odznak „Adwokatura Zasłużonym” i rolę Kapituły odznaczenia. Jej następne spotkanie zaplanowane jest 17 maja br. Prezydium NRA oczekuje, że okręgowe rady adwokackie będą podejmowały dedykowane uchwały o wyznaczaniu nominowanych do odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym” wraz z poszerzonym uzasadnieniem.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i przewodnicząca Centrum Mediacji przy NRA omówiła działania i najbliższe plany Centrum, w tym wydanie pozycji książkowej i organizację konferencji.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zapowiedział, że zwróci się do ministra Sebastiana Kalety, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, z prośbą o spotkanie dotyczące proponowanych przez samorząd adwokacki zmian w Prawie o adwokaturze. Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA i autor projektu, poprosił z kolei o przekazywanie uwag dotyczących projektu zmian.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, zreferował swoje rozmowy z ministerstwem sprawiedliwości i senatorami, dotyczące zmian w ustawie o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899; druk senacki 384). W pracach nad nowelizacją tej ustawy Adwokatura współpracuje z samorządem radcowskim, reprezentowanym przez r.pr. Włodzimierza Chróścika, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Ze strony samorządu adwokackiego w pracach nad zmianami bierze udział także wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA adw. Dariusz Goliński.

Prezes NRA poinformował też o prowadzeniu ankiety na temat portalu informacyjnego sądów powszechnych, do dnia 12 maja nadeszły już 1502 zgłoszenia od adwokatów, którzy wypełnili ankietę. Prezes Rosati przedstawił także sytuację związaną z organizacją szczepień grupowych przez izby adwokackie na zasadach jak zakłady pracy – takie akcje zorganizowało kilka izb.

Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do Komisji Wizerunku przy NRA o zapoznanie się i przedstawienie rozwiązania sprawy zgłoszonej przez stowarzyszenie Defensor Iuris, a dotyczącej rozpowszechniania w mediach fałszywego obrazu zawodów prawniczych.

Prezydium upoważniło adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA, do przygotowania stanowiska w sprawie udziału przedstawiciela NRA w posiedzeniach zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do rozpatrywania kandydatów (adwokatów) na stanowiska sędziów w poszczególnych sądach. Do przygotowania takiego stanowiska zobowiązała Prezydium Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 8 maja br.

Sprawy finansowe omówił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Prezydium przyjęło uchwały dotyczące diet zadaniowych.

W nawiązaniu do tego, że Ministerstwo Finansów nie zgodziło się na przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu nowych kas fiskalnych, Prezydium upoważniło adw. Henryka Stablę, skarbnika NRA, do dalszych rozmów w tej sprawie.

Sprawy osobowe omówił adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, Prezydium podjęło w tej sprawie dwie uchwały.

Prezydium zapoznało się też z propozycjami dotyczącymi wygospodarowania powierzchni lokalowych dla Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w ramach puli pozostającej w dyspozycji NRA.

Wśród zaproszonych na posiedzenie Prezydium gości byli: adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry