Posiedzenie Prezydium NRA 19 sierpnia 2021 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 19 sierpnia 2021 r.

Na wniosek adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, Prezydium NRA powołało zespół roboczy, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji efektywnych rozwiązań dotyczących stawek za sprawy z urzędu. Te rozwiązania mają być propozycją zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Do zespołu zostali zgłoszeni: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA i adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

Adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych zreferowała efekt dotychczasowych prac Instytutu nad zagadnieniem określanym, jako „adwokacka umowa o współpracy”. Zaznaczyła, że zatrudnienie adwokatów na umowę o pracę nie jest zgodne z zasadami wykonywania tego zawodu, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części środowiska adwokackiego, Instytut szuka innych rozwiązań oferujących adwokatom pełne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na warunkach odpowiadających ubezpieczeniu pracowników, które jednocześnie nie uchybiają podstawowym zasadom wykonywania zawodu adwokata, a przede wszystkim zachowaniu jego niezależności. Prezydium przedyskutowało przedstawione przez adw. Kulińską propozycje, a następnie zwróciło się za jej pośrednictwem do Instytutu z prośbą o uzupełnienie przygotowanych materiałów o komparatystykę przepisów w tej materii w wybranych krajach Unii Europejskiej. Temat ma powrócić na jednym z kolejnych posiedzeń Prezydium NRA.

Adw. Przemysław Rosati zreferował projekt zmiany uchwały nr 50/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 listopada 2018 r. ‒ Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru. Zmiana dotyczy ograniczeń dostępu ministra sprawiedliwości do akt spraw dyscyplinarnych. Prezydium zapoznało się z opinią adw. Ewy Krasowskiej, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i przedyskutowało projekt.

Adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA, zreferował przygotowany przez redakcję „Palestry” projekt założeń regulaminu umieszczania reklam oraz artykułów sponsorowanych w tym piśmie. Prezydium przedyskutowało projekt i wyznaczyło termin zgłaszania uwag do niego na 2 września br.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA oraz adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, przedstawiły stan przygotowań organizacyjnych w związku z planowaną na 17 września br. drugą, programową częścią Krajowego Zjazdu Adwokackiego. Kwestia formy przeprowadzenia KZA – stacjonarnej czy zdalnej - będzie przedmiotem obrad nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które po przerwie zostanie wznowione 23 sierpnia br.

Prezydium przyjęło uchwałę, uwzględniającą wniosek dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, by wpisać na listę ekspertów Instytutu dr. hab. Adama Doliwę.

Prezydium omówiło zasady rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych pomiędzy izbami adwokackimi. Opracowanie tematu, tak by go wstępnie przedyskutować na posiedzeniu plenarnym NRA 11 września br., Prezydium powierzyło: adw. Ewie Krasowskiej, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury, adw. Jackowi Ziobrowskiemu, prezesowi WSD, adw. Piotrowi Ziębie, wiceprezesowi WSD i adw. Henrykowi Stabli, skarbnikowi NRA.

Adw. Przemysław Rosati poinformował, że zwrócił się do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w trybie informacji publicznej z pytaniem, czy toczą się prace legislacyjne nad umożliwieniem doradcom podatkowym wykonywania funkcji obrońcy w postępowaniach karnych lub karno-skarbowych lub pełnomocnika w tych postępowaniach lub w innych postępowaniach niż obecnie wynika to z ustawy o doradztwie podatkowym. Ministerstwo odpowiedziało, że nie prowadzi takich prac.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował o kontaktach z Siecią Obywatelską Watchdog w przedmiocie informacji publicznej.

Adw. Bartosz Grohman odczytał recenzję koncertu, jaki odbył się 17 sierpnia br. w ramach 46. Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie, którego twórcą jest profesor Stanisław Gałoński, założyciel orkiestry Capelli Cracoviensis. Współanimatorem wydarzenia był adw. Stanisław Kłys z izby krakowskiej.

Gościem Prezydium NRA był rzecznik patentowy Bartłomiej Fijałkowski, który odpowiadał na pytania dotyczące ochrony oznaczeń słownych oraz zgłoszonego przez NRA sprzeciwu wobec zastrzeżenia oznaczenia słownego „Adwokatura Zdrowia”.

Sprawy finansowe zreferował adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Prezydium zapoznało się ze sprawami izbowymi, przygotowanymi pisemnie przez adw. Andrzeja Grabińskiego.

Gośćmi Prezydium byli adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA oraz rzecznik patentowy Bartłomiej Fijałkowski.

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA zaplanowano na 2 września br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry