Posiedzenie Prezydium NRA 19 stycznia 2023

  • Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 19 stycznia 2023 r.
  • Prezydium przyjęło przez aklamację uchwałę w sprawie skierowania do Senatu RP opinii w ramach procesu legislacyjnego wraz z apelem o odrzucenie w całości nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, przyjętej przez Sejm 13 stycznia 2023 r.
  • Jednocześnie Prezydium NRA postuluje poprawki do nowelizacji ustawy o SN, na wypadek nieodrzucenia ustawy w całości przez Senat. W tej samej uchwale Prezydium NRA apeluje do Senatu RP o podjęcie prac nad zmianą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w taki sposób, aby 15 sędziów – członków tej rady, było wybieranych bez udziału władzy ustawodawczej. 15 sędziów – członków tej Rady – wybierać powinni przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych: po 3 sędziów – członków KRS, powinna wybierać Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza oraz przedstawiciele sędziów i prokuratorów, na zasadach określonych w ustawie.

 

Sprawy bieżące przedstawił adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Przypomniał, że od 9 stycznia br. adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą pobierać mLegitymację w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Był to jeden z lepszych debiutów w tej aplikacji, w ciągu pierwszej doby pobrano ją 4200 razy.

10 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w którym uczestniczył adw. Piotr Zemła z Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postępowania karnego ILiPP. Posiedzenie dotyczyło projektu zmiany Kodeksu postępowania karnego, zainicjowanego petycją NRA, opracowanej i złożonej przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA w maju 2021 r. Zmiana dotyczy zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania.

11 stycznia Prezes wystąpił do premiera i klubów w sprawie zmian w ustawie o KRS i ten apel zmierza do tego, by 15 sędziów KRS wybierały środowiska prawnicze, nie politycy. Nieuzasadnione jest rozdzielanie postępowań dyscyplinarnych sędziów i pozostałych zawodów zaufania publicznego.

Prezes NRA poinformował także o swoim spotkaniu z aplikantami 11 stycznia podczas inauguracji cykl wykładów online dla aplikantów adwokackich. W najbliższy weekend rozpoczynają się II Ogólnopolskie Repetytoria Przedegzaminacyjne, których pierwsza edycja cieszyła się dużą popularnością.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o swoim udziale w dniu 12 stycznia w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także o przebiegu tego posiedzenia. Zaprezentował stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej odnośnie do zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, a także zwrócił uwagę na szerszy problem łączący się z prawidłowym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, tj. konsekwencje jakie wynikają z wadliwego ukształtowania części KRS. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę przede wszystkim na skutki, jakie niesie to dla obywateli i ich spraw przed sądami.

Prezes poinformował o spotkaniu w dniu 18 stycznia zespołu roboczego, który pracuje nad rozwiązaniami potrzebnymi do cyfryzacji pionu dyscyplinarnego, kolejne spotkanie zostało zaplanowane na przyszły czwartek.

Adw. Bartosz Grohman omówił bieżące sprawy międzynarodowe. Przedstawił tok prac nad wkładem do raportu Rule of Law. Podziękował zaangażowanym w przygotowanie tego raport koleżankom i kolegom adw. Wojciechowi Bagińskiemu, adw. Natalii Klimie-Piotrowskiej, adw. Małgorzacie Krzyżowskiej, adw. Małgorzacie Mączce-Pacholak, adw. Tomaszowi Cyrolowi oraz kolegom radcom prawnym, podkreślając jego wagę i znaczenie, albowiem w oparciu o wspólnie przedstawione przez NRA i KIRP uwagi sporządzany będzie ostateczny raport Rule of Law w lipcu 2023. W rezultacie wspólnej pracy powstał bardzo cenny materiał.

Zrelacjonował stan przygotowań do posiedzenia Standing Committee we września 2023 w Warszawie.

W dalszej części adw. Grohman opisał działania, jakie NRA podjęła w sprawie odpowiedzi na apel Konsula Generalnego Ukrainy Pana Wiaczesława Wojnarowskyiego dotyczącego wsparcia w odbudowie zniszczonego szpitala w Izium. Jest już założona strona na zrzutka.pl. Prezes i wiceprezes NRA skierowali pismo do Prezesów wszystkich samorządów zaufania publicznego z prośbą o wspólne podjęcie działań. Odpowiedzi napływają wolno, ale są pozytywne. Zrzutka jest w toku, na razie udało się w ciągu 3 dni zebrać ok. 17.000 zł.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/zygdc2

Prezydium NRA przyjęło uchwałę zmieniającą skład Zespołu ds. Kobiet przy NRA, w związku z rezygnacją adw. Moniki Sokołowskiej z funkcji przewodniczącej. Prezydium NRA odwołało mec. Sokołowską z tej funkcji. Następnie Prezydium odwołało adw. Darię Skrzypczak-Kozikowską z funkcji wiceprzewodniczącej Zespołu ds. Kobiet NRA i powołało ją na funkcję przewodniczącej tego Zespołu.

Prezydium NRA powołało adwokata Michała Olechnowicza w skład Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie wprowadzenia Godła Adwokatury i znaku „ADWOKATURA POLSKA” wraz z załącznikami.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę uzupełniającą jury Finału Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke 2022, który odbędzie się 4 lutego 2023 o zgłoszoną przez Prezesa NRA adw. Ewę Czerską.

Prezydium przyjęło przez aklamację uchwałę w sprawie skierowania do Senatu RP opinii w procesie legislacyjnym i apelu o odrzucenie w całości nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, przyjętej przez Sejm 13 stycznia 2023 r.

Jednocześnie Prezydium NRA postuluje poprawki do nowelizacji ustawy o SN, na wypadek nieodrzucenia ustawy w całości przez Senat.
W tej samej uchwale Prezydium NRA apeluje do Senatu RP o podjęcie prac nad zmianą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w taki sposób, aby 15 sędziów – członków tej rady, było wybieranych bez udziału władzy ustawodawczej.

15 sędziów – członków tej Rady – wybierać powinni przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych: po 3 sędziów – członków KRS, powinna wybierać Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza oraz przedstawiciele sędziów i prokuratorów, na zasadach określonych w ustawie. (czytaj więcej o uchwale)

Prezydium przyjęło uchwałę, w której wybiera w skład Rady Naukowej Czasopisma Aplikantów Adwokackich „Młoda Palestra” następujące osoby:
- dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr,
- dr hab. Wojciech Zalewski prof. UG,
- prof. dr hab. Fábián Adrián,
- dr Ivan Mifsud,
- adw. dr hab. Piotr Piesiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS,
- adw. dr hab. Janusz Raglewski prof. UJ,
- adw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka prof. UJ.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odwołuje jednocześnie adw. dra hab. Janusza Raglewskiego prof. UJ z funkcji recenzenta Czasopisma Aplikantów Adwokackich „Młoda Palestra”.

Prezydium przyjęło także uchwałę, w której wybiera w skład Kolegium Redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”, na kadencję 3 letnią, do dnia 29 kwietnia 2024 r. adw. dra hab. Piotra Piesiewicza, Prof. Uniwersytetu SWPS.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Prezydium NRA omówiło sprawę poszukiwań nieruchomości na potrzeby nowej siedziby NRA. Zapoznano się z opinią co do stanu prawnego wybranego wcześniej budynku i na bazie tego materiału oraz rekomendacji wynikających z treści opinii postanowiło odstąpić od jego zakupu.

Prezes NRA podziękował wszystkim zaangażowanym w proces poszukiwań nieruchomości oraz analizy prawnej budynku.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe, w których Prezydium podjęło decyzje.

Prezydium przedyskutowało także propozycje zmian w odniesieniu do zasady przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. Sprawę zreferował adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. W dyskusji udział wzięli zaproszeni na posiedzenie Prezydium adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz adw. Piotr Zięba, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.  

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, przedstawiła sprawy dotyczące referatu skarg NRA i referatu spraw osobowych. Prezydium omówiło propozycje – w tym propozycje Prezesa NRA – usprawnienia i cyfryzacji pracy tych referatów.

Prezydium NRA powołało Zespół roboczy ds. organizacji Standing Commitee CCBE we wrześniu 2023 r. w Warszawie.

Prezydium NRA na wniosek adw. Bartosza Grohmana, wiceprezesa NRA, postanowiło powierzyć przewodnictwo Zespołu ds. opracowania uchwały w sprawie pieczęci adw. dr. Andrzejowi Malickiemu.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Piotr Zięba, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry