Posiedzenie Prezydium NRA 26 maja 2022 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 26 maja 2022 r.   

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżących pracach Prezydium NRA. 4 czerwca startuje Tour de Konstytucja, którego NRA jest partnerem. W dniach 30 maja - 4 czerwca adwokaci wezmą udział w Tygodniu Konstytucyjnym – spotkaniach z uczniami nt. Konstytucji. Prezes NRA poinformował, że Senat RP podjął inicjatywę ustawodawczą dotyczącą przeszukań w kancelariach. Kierunek zmian zmierza do tego, aby w trakcie przeszukania kancelarii uczestniczył dziekan lub osoba przez niego wskazana. Projekt przewiduje też aby zawieszanie adwokata w ramach postępowania karnego następowało postanowieniem sądu a nie prokuratora.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował, że NRA otrzymała podziękowania od Adwokatury z Azerbejdżanu za pomoc w staraniach o przystąpienie Azerbejdżanu jako członka - obserwatora do CCBE. Poinformował również, że  w imieniu NRA wziął udział w konwersatorium na temat zmian w energetyce, i  zadeklarował wsparcie NRA  w pracach legislacyjnych dotyczących zmian w prawie energetycznym. Sekretarz NRA poinformował również, że 26 maja odbędzie się spotkanie z p. Itzikiem Amielem, specjalistą od marketingu prawniczego.

Adw. Bartosz Grohman przedstawił kandydaturę polskich adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy świadczyli pomoc prawną na granicy polsko-białoruskiej do nagrody Praw Człowieka przyznawaną przez CCBE. Prezydium jednogłośnie poparło zgłoszenie ich do nagrody CCBE.

Adw. Przemysław Rosati przedstawił kandydatury na redaktora naczelnego „Młodej Palestry”. Prezydium NRA powołało na funkcję redaktora naczelnego pisma „Młoda Palestra” apl. adw. Adama Kozienia.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe. Prezydium NRA przedyskutowało je i podjęło stosowne decyzje.

Prezes NRA poinformował, że Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie K 6/22, wnosząc o jego umorzenie z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku. Niezależnie od tego wniosku Naczelna Rada Adwokacka będzie starać się o uzyskanie uprawnienia amicus curiae w tej sprawie.

Prezydium NRA omówiło sprawy izbowe zebrane przez adw. Andrzeja Grabińskiego, koordynatora spraw izbowych.

Prezydium NRA omówiło sprawy organizacyjne oraz porządek obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Katowicach. Następnie podjęto uchwałę o zwołaniu posiedzenia plenarnego NRA.

Prezydium NRA przez aklamację podjęło uchwały w sprawie przyznania odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”: prof. dr. hab. Stanisławowi Waltosiowi  oraz pośmiertnie: Jerzemu Treli, a także zbiorowo dla adwokatów i aplikantów adwokackich - ofiar zbrodni sowieckiego totalitaryzmu w latach 1939-1956.

Prezes NRA przedstawił wstępny projekt powołania Fundacji Sunflower zaproponowany przez Komisję Praw Człowieka NRA. Fundacja miałaby zajmować się ochroną praw obywatelskich.

Adw. Henryk Stabla przedstawił sprawę programu ubezpieczeń ochrony prawnej.

Prezydium NRA omówiło kandydatury przedstawicieli NRA do prac w Zespole Analiz Cyberbezpieczeństwa powołanego we współpracy z Politechniką Warszawską. Zespół ma działać w ramach porozumienia NRA z Politechniką Warszawską – Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił sprawę opracowania jednolitych standardów widzeń z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych oraz jednolitych standardów przeprowadzania kontroli osobistych adwokatów i aplikantów adwokackich na terenach jednostek penitencjarnych.

Adw. Bartosz Tiutiunik omówił też sprawę znaku towarowego „Adwokatura Zdrowia” oraz stan postępowań rejestrowych w odniesieniu do zgłoszeń dokonanych przez NRA. Pan Prezes jest w stałym kontakcie z rzecznikiem patentowym.

Na wniosek Komisji Wizerunku NRA omówiono sprawę spotu jednego z banków.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry