Posiedzenie Prezydium NRA 28 kwietnia 2022r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 28 kwietnia 2022 r. w formie hybrydowej.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA przekazał informacje dotyczące spraw bieżących. Prezes NRA i adw. Roman Kusz, dziekan Izby katowickiej, wzięli udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Naczelna Rada Adwokacka była partnerem panelu „Polska przedsiębiorczość na zakręcie”, w którym omawiano aktualny temat informatyzacji wymiaru sprawiedliwości z perspektywy przedsiębiorców.

Prezes Rosati poinformował także, że Naczelna Rada Adwokacka wsparła wspólne stanowisko organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które są zaniepokojone zapisami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC69). W ich ocenie w obecnym brzmieniu projekt ustawy stwarza ryzyko ograniczenia prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym. Stanowisko podpisane przez sześć organizacji zrzeszających przedsiębiorców zostało wysłane 22 kwietnia br. do Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego. W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej stanowisko podpisał adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Prezes NRA wziął także udział w dwóch posiedzenia okręgowych rad adwokackich – we Wrocławiu i Bielsku-Białej.

Adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, gość Prezydium, zreferowała projekt „Tour de Konstytucja” i zasady przystąpienia do niego Naczelnej Rady Adwokackiej. Przedstawiła też argumenty za udziałem adwokatów w tej inicjatywie w kontekście wizerunku Adwokatury.

Kolejny gość Prezydium, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, zreferował Konferencję Kierowników Szkolenia Aplikacji Adwokackiej, która odbyła się 8 kwietnia br. w Warszawie. Podczas konferencji przedyskutowano regulamin aplikacji adwokackiej oraz termin egzaminu próbnego. Kierownicy szkolenia zapoznali się z zamierzeniami i nowymi metodami szkolenia zaproponowanymi przez Komisję Aplikacji Adwokackiej. W ramach spotkania odbyły się też prelekcje dotyczące umiejętności miękkich, narzędzi LegalTech, mediacji oraz nowego podręcznika „Historia Adwokatury”.

Prezydium postanowiło przekazać środki zebrane za pośrednictwem portalu zrzutka.pl w ramach akcji „Adwokatura Polska dla Ukrainy” Fundacji UNAWEZA. Środki, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z 12 marca br., zostaną przekazane na pomoc ukraińskim dzieciom, które zostały ewakuowane z powodu wojny i przebywają w Polsce. Prezydium NRA upoważniło Prezesa NRA do przekazania środków oraz postanowiło pokryć różnicę między zebraną sumą a kwotą 200 tys. zł.

Adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych oraz adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA - goście Prezydium NRA - zreferowali swój udział w wizycie informacyjnej prawników w instytucjach Unii Europejskiej 4-7 kwietnia 2022 r. Dyskusje dotyczyły sytuacji w Ukrainie, pomocy prawnej obywatelom ukraińskim, zaangażowaniu polskich prawników w tę pomoc oraz aktualnego stanu praworządności w Polsce.

W kontekście spotkań prawniczych na arenie europejskiej, Prezydium dyskutowało o współpracy z innymi zawodami prawniczymi, w tym o rozmowach z sędziami na tematy ważne dla samorządu adwokackiego, takie jak stawki za udzielanie pomocy prawnej z urzędu.

Prezydium zapoznało się z propozycjami Zespołu ds. zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata, które zreferował adw. Przemysław Rosati. Po szczegółowym omówieniu propozycji, Prezydium skierowało je pod dyskusję na najbliższe posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati omówił konieczność wypracowania propozycji zmian w zasadach etyki w związku z rozwojem i upowszechnianiem w praktyce adwokackiej stosowania nowych technologii. Adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i prezes Bibloteki Palestry, omówił współpracę Politechniki Warszawskiej z Instytutem LegalTech NRA przy wypracowywaniu standardów praktyki wykonywania zawodu adwokata przy użyciu nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati przedstawił, a Prezydium przedyskutowało projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym wykonywania obowiązków adwokata, a następnie przyjęło projekt i skierowało go na najbliższe posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej pod dyskusję i do uchwalenia przez NRA.

W trakcie dyskusji adw. Rosati zwrócił uwagę na konieczność wypracowania i udostępnienia adwokatom procedur oraz wzorów dokumentów potrzebnych dla wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy AML. Prezydium zleciło przygotowanie tych materiałów.

Prezydium omówiło sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 20-22 maja 2022 r. oraz projekt porządku obrad tego posiedzenia.

Następnie Prezydium omówiło także sprawy organizacyjne i wstępny projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej zaplanowanego na 10-12 czerwca 2022 r.

Adw. Przemysław Rosati zreferował proponowane zmiany w Statucie Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. Po zapoznaniu się ze zmianami, Prezydium NRA przyjęło uchwałę zmieniającą Statut OBA.

Prezydium omówiło i zatwierdziło porozumienie pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego oraz publicznej aplikacji mobilnej mObywatel w celu prezentacji mobilnej legitymacji adwokackiej/legitymacji aplikanta adwokackiego oraz upoważniło adw. Przemysława Rosatiego do doprecyzowania warunków i zapisów tego porozumienia oraz późniejszego zawarcia tego porozumienia z Ministrem Cyfryzacji.

Sprawy finansowe przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Prezydium zapoznało się z materiałem o sprawach izbowych przygotowanym przez adw. Andrzeja Grabińskiego, koordynatora ds. izbowych.

Prezydium wydało kierunkową zgodę na organizację akcji „Adwokaci Rozjaśniają Prawo”. Temat będzie omawiany ponownie na posiedzeniu Prezydium 12 maja.

Prezydium zapoznało się z wnioskami i uchwałami izb adwokackich o przyznanie odznaczeń „Adwokatura Zasłużonym”. Wnioski zostaną przekazane na posiedzenie Kapituły ds. odznaczeń.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował status procesu powoływania Fundacji Adwokatury.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przedstawił stan prac nad opracowaniem jednolitych standardów przeprowadzania kontroli osobistych adwokatów i aplikantów adwokackich na terenach jednostek penitencjarnych oraz jednolitych standardów widzeń z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych.

Prezydium zapoznało się też ze szczegółami dotyczącymi sprawy rejestracji znaku towarowego „Adwokatura Zdrowia”, co do której samorząd adwokacki zgłasza sprzeciw. Sprawę zreferował adw. Tiutiunik.

Prezydium NRA, po rekomendacji Komisji Praw Człowieka NRA, omówiło kandydaturę pani dr Hanny Machińskiej do nagrody „Złota Temida” w drugiej edycji tego konkursu.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych NRA oraz adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA.

Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się 12  maja 2022 r.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry