Posiedzenie Prezydium NRA – 30 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 30 czerwca 2022 r.  

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżących pracach Prezydium NRA. Poinformował, że NRA podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku. W wydarzeniu brali udział adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury. Prezes NRA dodał, że porozumienie o współpracy podpisano też z wydawnictwem C.H. Beck.

Prezes NRA wskazał, że Sejm RP uwzględnił petycję indywidualną adw. Karola Pachnika w zakresie możliwości poszerzenia, na wniosek adresata, form doręczania pism w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, także z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. Przepis ten znalazł się w nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dodał, że odroczono wejście w życie obowiązku posiadania przez adwokatów adresu do doręczeń elektronicznych, wskazany uprzednio przez ministerstwo sprawiedliwości na 5 lipca 2022 r. Podkreślił, że NRA monitoruje sprawę i niezwłocznie poinformuje o nowym terminie, gdy ten zostanie wyznaczony.

Adw. Przemysław Rosati zwrócił uwagę, że trwa Tour de Konstytucja, w wydarzenie zaangażowała się NRA i lokalni adwokaci. Poinformował też o wynikach egzaminu adwokackiego, który zdało 1321 osób.

Prezes NRA dodał, że spotkał się z posłem Arkadiuszem Myrchą i posłanką Małgorzatą Wassermann w sprawie wniosku do TK K 6/22.

W ramach prac związanych z cyfryzacją Adwokatury odbyło się spotkanie z NASK. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z min. Januszem Cieszyńskim, Ministrem Cyfryzacji. Prezes odbył także spotkanie z przedstawicielami Wolters Kluwer, w sprawie projektu „cyfrowej kancelarii”.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował, że wraz z prezesem Rosatim oraz przedstawicielami izby warszawskiej złożyli kwiaty na grobach adwokatów w Palmirach. Wskazał, że w dalszym ciągu trwa poszukiwanie nieruchomości na nową siedzibę NRA. Istotnym parametrem jest bowiem nie tylko cena zakupu, ale i koszty utrzymania lokalu.

Prezes Przemysław Rosati zrelacjonował swój udział w zgromadzeniach izb adwokackich w Białymstoku (wraz z adw. Agnieszką Zemke-Górecką) oraz w Gdańsku (wraz z adw. Bartoszem Tiutiunikiem, wiceprezesem NRA i  adw. Andrzejem Zwarą, członkiem Prezydium NRA). Adw. Agnieszka Zemke-Górecka uczestniczyła ponadto w zgromadzeniach w Toruniu i Olsztynie. Z kolei adw. Bartosz Tiutiunik uczestniczył też w zgromadzeniu w Płocku.

Gościem posiedzenia był adw. Michał Szpakowski, przewodniczący komisji informatyzacji NRA. Omówiono bieżące prace informatyczne oraz stan zaawansowania prac informatycznych w ramach eSOA.

Adw. Henryk Stabla omówił sprawy finansowe. Prezydium podjęło stosowne decyzje.

Adw. Przemysław Rosati omówił sprawę zwołania III Kongresu Prawników Polskich.

Prezes NRA omówił sprawy izbowe. Z kolei adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów omówiła wnioski z wizytacji ORA w Warszawie.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, przedstawił sprawę uproszczenia procedur wpisu adwokatów z Ukrainy na listę prawników zagranicznych spoza Unii Europejskiej. Rekomendował, aby nie dokonywać zmian, ponieważ obecne procedury wpisu prawników zagranicznych są czytelne i nie są nadmiernie niesformalizowane.

Adw. Przemysła Rosati omówi sprawę toczącą się przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt SK 49/22. Trybunał Konstytucyjny zwrócił się do NRA o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Chodzi o zbadanie konstytucyjności § 9 Zbioru Zasad Etyki i Wykonywania Zawodu (w brzmieniu do 2019 r.) w zakresie istniejącego wówczas zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego. Prezydium NRA przedstawi stanowisko do trybunału Konstytucyjnego do dnia 25 lipca 2022 r. 

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zmian osobowych w Instytucie LegalTech NRA. Adw. Przemysław Rosati złożył rezygnację z p.o. prezesa Instytutu LegalTech NRA wskazując, że przez okres pełnienia tej funkcji ukonstytuował instytut, określił zakres jego zadań oraz wytyczył kierunki rozwoju. Na wniosek Prezesa Rosatiego Prezydium powierzyło funkcję Dyrektora Instytutu adw. Przemysławowi Barchanowi. W skład Instytutu powołano adw. Aleksandrę Iskrę–Nowiszewską.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie wskazania członków Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Prezydium NRA delegowało do reprezentowania NRA w SKK adw. dr. hab. Andrzeja Olasia oraz adw. dr hab. Mariusza Bogusza.

Prezydium NRA podjęło uchwałę na wniosek ORA we Wrocławiu w sprawie przyznania odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym” adw. Adamowi Pracławskiemu.

Adw. Jarosław Szczepaniak przedstawił sprawy osobowe, a następnie Prezydium NRA podjęło uchwały.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie wyboru składu redakcji „Młodej Palestry” na kadencję od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023. Na wniosek redaktora naczelnego powołano: zastępców redaktora naczelnego – apl. adw. Dominikę Gałus, apl. adw. Aleksandra Petrysa, redaktor prowadzącą apl. adw.  Joannę Szumańską, sekretarz redakcji apl. adw. Magdalenę Różę Krysiak, koordynator ds. wizerunku i mediów społecznościowych apl. adw. Dorotę Kasiurę, koordynatora działu prawo administracyjne apl. adw. Macieja Filsa, koordynator działu prawo cywilne apl. adw. Patrycję Polaczek, koordynatora działu prawo karne apl. adw. Bartosza Łukowiaka, koordynator działu prawo gospodarcze apl. adw.  Klaudię Raczek oraz  koordynator działu etyka apl. adw. Marcelinę Głowa.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry