Posiedzenie Prezydium NRA 30 września 2021r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 30 września 2021 r.

Sprawy informatyzacji omówił adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, który był gościem Prezydium. Zreferował kwestie dotyczące systemu łączenia aplikacji – API. To narzędzie pozwalające administrować danymi, którymi dysponuje Adwokatura i jest potrzebne m.in. do bezpiecznego korzystania przez adwokatów z e-legitymacji w ramach aplikacji mObywatel, czy do unowocześnienia komunikacji np. z e-sądami.

Prezydium NRA, uwzględniając rekomendację Komisji, podjęło kierunkową decyzję o przystąpieniu do opracowania systemu API i zobowiązało Komisję Informatyzacji, by - po zebraniu ofert na rynku – przedstawiła rekomendację w zakresie preferowanego wykonawcy tego zlecenia.

Przewodniczący Komisji Informatyzacji przedstawił też założenia ujednolicenia identyfikacji wizualnej stron internetowych organów Adwokatury. Omówił też plany dotyczące restrukturyzacji usług informatycznych Adwokatury, obejmujące usługi serwerowe (hosting), administrowanie bezpieczeństwem, architektury aplikacji.

Prezydium, zgodnie z rekomendacją Komisji, podjęło decyzję kierunkową o budowie stron organów Adwokatury ujednoliconych wizerunkowo i zobowiązało Komisję - po zebraniu ofert – do zarekomendowania wykonawcy.

Prezydium NRA postanowiło też powierzyć hosting, administrowanie bezpieczeństwem i budowanie aplikacji jednemu podmiotowi i zobowiązało Komisję do rekomendowania podmiotu, który miałby zarządzać całą tą strukturą.

Prezydium NRA zobowiązało Komisję do przedstawienia ofert w omówionych sprawach na posiedzeniach 4 listopada br. i 2 grudnia br.

Gościem Prezydium był dr Andrzej Stoga, kustosz Muzeum Adwokatury. Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA krótko przedstawił sytuację lokalową Muzeum oraz dotyczącą jego zasobów. Dr Stoga zreferował plany digitalizacji obiektów i archiwum Muzeum Adwokatury oraz upowszechniania informacji o Muzeum w okręgowych radach adwokackich. Kustosz przypomniał, że jest to jedyne tego typu muzeum adwokatury w Europie, powstało w 1975 roku. Jest też miejscem, do którego rodziny znanych, zasłużonych adwokatów mogą zgłosić pamiątki po swoich krewnych. Koordynowanie spraw Muzeum powierzono adw. Bartoszowi Grohmanowi i adw. Pawłowi Gierasowi, prezesowi Ośrodka Badawczego Adwokatury, przy doradczej roli dr. Stogi.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA oraz kolejny gość Prezydium, adw. Krzysztof Dudek, zreferowali założenia i sposoby pozyskiwania środków na kampanię promocyjną filmu „Żeby nie było śladów” i powiązania z tą kampanią programu wizerunkowego Adwokatury. Program wizerunkowy ma być długofalową inicjatywą.

Prezydium przedyskutowało projekt programu wizerunkowego, przyjęło go pozytywnie i zarekomendowało dalsze prace nad nim z uwzględnieniem zaangażowania komisji działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował Prezydium o swoich spotkaniach z wiceminister sprawiedliwości Katarzyną Frydrych i marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Prezydium omówiło problemy związane ze świadczeniem pomocy prawnej na terenach objętych stanem wyjątkowym, a także postulaty zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz.U.2021.1613) tak, by adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy nie mają siedzib zawodowych na terenie stanu wyjątkowego, mogli tam świadczyć pomoc prawną. Prezes NRA przypomniał, że dwukrotnie wystąpił z takim postulatem do Premiera RP.

Prezes NRA poinformował także o podpisaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i o pracach  Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Prezes NRA omówił projekt umów z ministerstwem cyfryzacji, dotyczących wdrożenia projektu elektronicznej legitymacji adwokata/aplikanta adwokackiego w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Zgodnie z umowami ma zostać przygotowany i zaprezentowany prototyp e-legitymacji do oceny przez NRA. Prezydium upoważniło Prezesa i Sekretarza NRA do podpisania umów.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił plany pracy Naczelnej Rady Adwokackiej w świetle treści uchwał XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił wyniki ankiety dotyczącej funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, którą przeprowadzono we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych wśród adwokatów i radców prawnych w maju br. Zadaniem ankiety było zbadanie użyteczności, funkcjonalności i praktycznego wykorzystania tego narzędzia. Prezes NRA przedstawiając wyniki wskazał postulaty inspirowane uwagami ankietowanych, które już zgłosił w ministerstwie.

Prezydium przedyskutowało wyniki ankiety.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, zreferowała zasady rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych pomiędzy izbami adwokackimi. Prezydium przedyskutowało projekt uchwały NRA w tej sprawie, wskazując na potrzebę wprowadzenia poprawek i postanowiło wrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu, przed zarekomendowaniem projektu Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił projekt sprawozdania z działalności adwokatury wraz z informacjami problemowymi składany Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za lata 2016 – 2020. Do 14 października br. zbierane będą uwagi, a następnie sprawozdanie zostanie przedstawione Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Omówiono też publikowanie protokołów z posiedzeń Prezydium NRA i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium NRA, na wniosek prezesa OBA, przyjęło uchwałę powołującą do składu Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, na  trzyletnią kadencję, adw. Piotra Ochwata.

Goście Prezydium - przedstawiciele firmy MAK Ubezpieczenia - przedstawili ofertę ubezpieczeń dla adwokatów.

Adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium, zreferował sprawy izbowe na podstawie materiału przygotowanego przez adw. Andrzeja Grabińskiego.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Gośćmi Prezydium byli adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, dr Andrzej Stoga, kustosz Muzeum Adwokatury, adw. Krzysztof Dudek oraz przedstawiciele firmy MAK Ubezpieczenia.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry