Posiedzenie Prezydium NRA 4 sierpnia 2022

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 4 sierpnia 2022 w formie hybrydowej.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati zreferował sprawy bieżące.

Poinformował, że sejmowa Komisja ds. petycji uwzględniła petycję i propozycje zmian przedstawionych przez Naczelną Radę Adwokacką w zakresie rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do wykonywania praw zmarłego pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego. Zdaniem NRA prawa te powinny przysługiwać również spadkobiercy zmarłego.

Zaznaczył także, że uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z 4 lipca br., w której NRA wskazuje na bezzasadność i szkodliwość wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez grupę posłów, na czele której stoi poseł Solidarnej Polski, w sprawie o sygn. akt K 6/22 – oraz towarzyszące jej uchwały okręgowych rad adwokackich w tej sprawie - spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów. Informacje ukazały się w portalach onet.pl, tvn24.pl, wp.pl, rp.pl, oko.press.pl, prawo.pl, a także Gazeta Wyborcza i tygodnik "Polityka".

Od ostatniego posiedzenia Prezydium NRA odbyły się dwa spotkania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – 12 i 28 lipca. Z inicjatywy Porozumienia zostanie zorganizowany pierwszy Ogólnopolski Dzień Otwarty Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 24 września w Warszawie.

Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że prowadzi prace analityczno-koncepcyjne dotyczące kompleksowego uregulowania kwestii opłat i stawek za czynności adwokackie i radcowskie.  Adw. Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, nawiązując do tego stanowiska skierował 15 lipca pismo do min. Marcina Warchoła, sekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości, w którym zapewnia o gotowości aktywnego włączenia się przedstawicieli Adwokatury oraz środowiska naukowego w prace nad uregulowaniem kwestii wynagrodzenia za czynności adwokackie. Prezes NRA oczekuje, że w następstwie deklarowanych przez Ministra Sprawiedliwości „prac analityczno-koncepcyjnych” warunki świadczenia obywatelom pomocy prawnej z urzędu przez profesjonalnych pełnomocników zostaną dostosowane do obecnych realiów ekonomicznych, a uregulowanie tego zagadnienia nie będzie realizowane bez udziału Adwokatury.

11 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z min. Januszem Cieszyńskim, pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Spotkanie dotyczyło dalszych prac dotyczących elektronicznej legitymacji adwokata i aplikanta adwokackiego w ramach cyfrowego portfela mObywatel oraz włączenia samorządu adwokackiego jako samorządu zawodu zaufania publicznego w proces cyfryzacji administracji publicznej. Rozmowy dotyczyły też przystąpienia do opracowania kompleksowego projektu cyfryzującego obsługę postępowań sądowych.  

Prezes Rosati podziękował adw. Sławomirowi Ciemnemu, przewodniczącemu WKR, za reprezentowanie NRA na pogrzebie adw. Andrzeja Trypensa, byłego skarbnika i sekretarza NRA12 lipca oraz na uroczystościach miejskich związanych z upamiętnieniem Powstańców Warszawskich 1 sierpnia.

Adw. Przemysław Rosati zreferował także udział przedstawicieli Adwokatury w parlamentarnych pracach legislacyjnych nad nowelizacją Kodeksu karnego. Opinia NRA, przedstawiona w Senacie przez adw. Przemysława Rosatiego, rekomenduje odrzucenie nowelizacji KK, przyjętej przez Sejm 7 lipca br., w całości. Połączone komisje senackie: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza Senatu RP, pracujące nad nowelizacją, przychyliły się do takiego rozwiązania.

W pracach senackich komisji udział wzięli adwokaci: adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytut  Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adwokat prof. Jacek Giezek, reprezentujący zespół, w którym współautorami opinii byli adw. dr Dagmara Gruszecka oraz adw. dr Konrad Lipiński; adw. prof.  dr hab. Piotr Kardas oraz adw. dr Tomasz Snarski. Współautorem opinii zaprezentowanej przez dr hab. Mikołaja Małeckiego był m.in. adw. dr hab. Szymon Tarapata. W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich stanowisko przedstawił adw. dr Michał Hara, a w imieniu Fundacji Helsińskiej głos zabrał m.in adwokat Marcin Wolny. Stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej odnotowały media.

Prezes Rosati poinformował także o opinii amicus curiae NRA, zgłoszonej 18 lipca do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie skarg pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie przeciwko Polsce. Naczelna Rada Adwokacka zwróciła uwagę na szereg problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem KOZZD. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, która opracowała opinię, przy jej tworzeniu zaangażowała zespół osób, który pozostawał w kontakcie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz adwokatami, będącymi pełnomocnikami pacjentów KOZZD.

Prezes NRA przypomniał, że trwa trasa Tour de Konstytucja – inicjatywy propagowania ustawy zasadniczej. W spotkaniach z mieszkańcami kilkudziesięciu miast i miasteczek spotykają się prawnicy i osoby opinii publicznej. Z ramienia NRA w Tour de Konstytucja zaangażowana jest Komisja Wizerunku NRA. Prezes Rosati, który weźmie udział w przystankach w Łowiczu i Skarżysku-Kamiennej, zachęca adwokatów i aplikantów adwokackich do udziału w poszczególnych spotkaniach, trasę można śledzić na stronie Tour de Konstytucji. Finał zaplanowany jest na 27 sierpnia w Warszawie.

Prezes Rosati poinformował także o tym, że Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Ministrem Cyfryzacji dotyczące wdrożenia produkcji elektronicznej legitymacji adwokata, aplikanta adwokackiego, prawników zagranicznych oraz adwokatów niewykonujących zawodu. Elektroniczna legitymacja powiązana będzie z aplikacją publiczną mObywatel, stąd jej nazwa mLegitymacja. Porozumienie, podpisane przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA oraz adw. Jarosława Szczepaniaka, zastępcę sekretarza NRA, zakłada wdrożenie produkcji mLegitymacji w pierwszym kwartale 2023 r. Elektroniczna legitymacja adwokatów i  aplikantów adwokackich będzie równoważnym dla tradycyjnej legitymacji sposobem identyfikowania adwokatów i aplikantów adwokackich w ramach całego systemu wymiaru sprawiedliwości i przed organami administracji publicznej.

Adw. Przemysław Rosati poinformował także o zgłoszeniu znaków towarowych ze słowem Adwokatura do Urzędu Patentowego.

25 lipca Prezes NRA rozmawiał z Koordynatorem Krajowym ds. informatyzacji sądownictwa SSO Wojciechem Łukowskim nt. prac i dalszego rozwoju Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

3 sierpnia zaś adw. Rosati wziął udział w konferencji Naczelnej Izby Lekarskiej "Ratowanie życia to nie przestępstwo".  Podczas konferencji przedstawione zostanie Memorandum w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości leczenia poprzez wprowadzenie systemu opartego na idei no-fault.

Prezes NRA poinformował także, że eksperci z Uniwersytetu Wrocławskiego dołączają do wspieranego przez NRA projektu FACILEX. FACILEX to finansowany przez Unię Europejską projekt, który polega na analizie wdrażania i stosowania europejskiego nakazu aresztowania, europejskiego nakazu dochodzeniowego, a także nakazów zamrożenia i konfiskaty w dziewięciu państwach członkowskich UE. W ramach projektu powstanie strona internetowa udostępniająca odpowiednie przepisy oraz orzecznictwo unijne i krajowe, a także zapewniająca automatyczne doradztwo dla praktyków prawa.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował o rekomendacji dla adw. Małgorzaty Krzyżowskiej, członka Komisji do spraw Zagranicznych NRA, która otrzymała zaproszenie do członkostwa w Komisji Edukacji Prawnej FBE.

Adw. Grohman zreferował także poszukiwania nowej siedziby Naczelnej Rady Adwokackiej. Poinformował też o nawiązaniu – jak co roku – kontaktów z kwaterą główną Harcerstwa Polskiego w sprawie porozumienia dotyczącego wspierania przez Adwokaturę międzynarodowego spotkania skautów.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, poinformowała o pracach Zespołu do spraw regulaminu wykonywania zawodu adwokata, działającego pod jej przewodnictwem. Kolejne spotkanie odbyło się 30 lipca. Poinformowała także o przeprowadzonych przez Centrum Mediacji, którego jest prezesem, szkoleniach dla mediatorów.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Prezes Rosati zreferował kwestie dotyczące uregulowania działania kancelarii odszkodowawczych. Prezydium zapoznało się z możliwością i warunkami przeprowadzenia badań dotyczących oczekiwań społecznych wobec usług rynku odszkodowawczego. Temat ma być omawiany na kolejnym spotkaniu Prezydium 18 sierpnia.

Gość Prezydium, adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, omówił współpracę Adwokatury z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum zwróciło się z prośbą o udział samorządu adwokackiego w projekcie digitalizowania akt osobowych adwokatów – przy tym nie tylko tych pochodzenia żydowskiego.  

Adw. Gieras zreferował sprawy związane z organizacją I Międzynarodowego Forum Adwokatury w Krakowie, zaplanowanego na 20-22 października br. W ramach Forum, pierwszego dnia miałoby się odbyć uroczyste otwarcie Klubu Adwokatów w nowej siedzibie w Krakowie. Głównym punktem Forum będzie międzynarodowa konferencja na temat: „Niezależna Adwokatura jako filar praworządności”.

Prezydium zapoznało się z informacjami i programem Forum. Postanowiono także, że październikowe posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbędzie się 22 października w Krakowie, w relacji do I Forum Adwokatury.

Kolejnymi gośćmi Prezydium byli adw. Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP oraz adw. Mariusz Hassa, przewodniczący Zespołu ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Instytucie. Adw. Hassa zreferował ocenę Ministra Sprawiedliwości realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za rok 2021 oraz ministerialne wnioski i postulaty zmian.

Prezydium omówiło dokument i w związku z wynikającą z niego możliwością zmian w systemie nieodpłatnego poradnictwa prawnego zwróciło się do adw. Hassy o przygotowanie propozycji odpowiedzi i odniesienia się do argumentów ministra. Jednocześnie Prezydium zdecydowało o doręczeniu odpisu tego pisma do Kancelarii Prezydenta – Prezydent RP był pomysłodawcą i inicjatorem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prezydium rozpatrzyło rekomendację adw. dr Katarzyny Golusińskiej, przewodniczącej Komisji ds. Równego Traktowania NRA, powołania koordynatora dostępności przy NRA oraz wprowadzenia koordynatorów dostępności na poziomie izbowym.

Prezydium przyjęło uchwałę powołującą koordynatora dostępności przy NRA w osobach: adw. Katarzyny Heby i adw. Pauliny Krakowiak. Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy m.in. organizacja systemu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez adwokatów, izby adwokackie oraz zespoły adwokackie, a także wsparcie członków izb, będących osobami ze szczególnymi potrzebami, w dostępie do usług świadczonych przez ograny izb.

Powoływanie izbowych koordynatorów Prezydium pozostawia decyzji poszczególnych okręgowych rad adwokackich.

Adw. Zemke-Górecka zreferowała sprawę prób wyłudzeń pieniędzy od adwokatów poprzez groźby zamieszczenia dyskredytujących wpisów w internecie. Po dyskusji, Prezydium przyjęło strategię działań w tej sprawie.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA zreferował sprawy związane z cyfryzacją Adwokatury. Prezydium zapoznało się z ofertami wydawnictw oferujących narzędzia informatyczne dla adwokatów, przydatne do budowania cyfrowej kancelarii. Prezydium postanowiło wybrać Wolters Kluwer jako partnera do budowy narzędzi cyfrowych wspierających wykonywanie zawodu adwokata (projekt „Cyfrowej kancelarii”), jednocześnie kontynuować rozmowy z firmą prawniczą Nota w sprawie zabezpieczenia doręczeń elektronicznych dla adwokatów.

Prezes Rosati przedstawił plan najbliższych działań w sprawie toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygnaturze K6/22, dotyczącej wniosku skierowanego do TK przez grupę posłów, na czele której stoi poseł Solidarnej Polski, a dotyczącego przynależności adwokatów do izb.

Przedstawił też działania podjęte w sprawie toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygnaturze SK49/22, w sprawie potencjalnej niekonstytucyjności zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego przez osobę wykonującą zawód adwokata. Naczelna Rada Adwokacka złożyła 25 lipca br. w Trybunale Konstytucyjnym stanowisko w tej sprawie.

Gość Prezydium, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła informację w sprawach bieżących pionu dyscyplinarnego.

Prezydium omówiło projekt sprawozdania Naczelnej Rady Adwokackiej z działalności Adwokatury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2021 r., składanego Prezydentowi RP. Do 18 sierpnia członkowie Prezydium będą zgłaszać ewentualne uwagi do projektu.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił sprawę dotyczącą zasad i warunków zatrudniania aplikantów adwokackich w kontekście wystąpienia Ministra Sprawiedliwości z 24 czerwca 2022 r.

Prezydium zapoznało się ze sprawozdaniem adw. Andrzeja Grabińskiego, koordynatora do spraw izbowych.

Prezydium podjęło uchwałę, w której powołuje na funkcje wicedyrektorów Instytutu LegalTech przy NRA: adw. Paulinę Rzeszut i adw. Piotra Warchoła.

Prezydium omówiło sprawę braku sprawozdania adw. prof. Piotra Kardasa ze sprawowania funkcji przedstawiciela Adwokatury Polskiej w CCBE.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił raport Sprawozdawcy Specjalnego ONZ ds. niezależności sędziów i prawników oraz zalecenia z niego wynikające. Raport został przetłumaczony na język polski i w tej wersji jest dostępny na stronie adwokatura.pl.

(przejdź do raportu ONZ)

Prezydium omówiło sprawy osobowe, które zreferował adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA i podjęło decyzje.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, adw. Mariusz Hassa, przewodniczący Zespołu ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej ILiPP.

Kolejne posiedzenie Prezydium zostało wyznaczone na 18 sierpnia.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry