Postulat NRA dot. niezwłocznych zmian legislacyjnych i informacyjnych w PI

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo do Katarzyny Frydrych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, z postulatem niezwłocznego podjęcia działań legislacyjnych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe i jednolite we wszystkich sądach zasady elektronicznego doręczania pism procesowych.

Prezes NRA wskazuje, że po dwóch tygodniach od wejścia w życie ustawy covidowej, wprowadzającej do procedury cywilnej obligatoryjność doręczeń elektronicznych, naświetliło szereg niedoskonałości organizacyjnych i legislacyjnych, które stanowią zagrożenie realizacji podstawowych praw procesowych stron.

Zdaniem prezesa Rosatiego portal informacyjny sądów powszechnych powinien zostać pilnie uzupełniony m.in. o następujące funkcjonalności:

  • skrzynka odbiorcza – miejsce grupujące wyłącznie dokumenty podlegające doręczeniu, obok już istniejącej funkcjonalności „Dokumenty”;
  • elektroniczne urzędowe poświadczenie odbioru pisma procesowego – dokument generowany po doręczeniu z możliwością jego wydruku lub zapisania na dysku użytkowania portalu, celem stworzenia możliwości posiadania przez pełnomocnika procesowego potwierdzenia doręczenia pisma sądowego;
  • wyodrębnienie w przesyłanym do pełnomocnika procesowego zawiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o dokumentach oczekujących na doręczenie w oparciu o art. 15 zzs9 ust. 2 ustawy, od informacji o innych pismach umieszczanych w portalu, które nie podlegają doręczeniu w tym trybie;
  • prawidłowe i jednolite oznaczanie dokumentów zamieszczonych w portalu, w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości, że dokument ten podlega doręczeniu w trybie powołanej ustawy i kto jest jego adresatem;
  • zautomatyzowanie procesu przypisywania dostępu do sprawy w sytuacji ustanowienia pełnomocnika procesowego lub zmiany sygnatury akt sprawy;
  • wprowadzenie jednolitego standardu dla doręczeń orzeczeń wraz z uzasadnieniami, aby wyeliminować niepewność co do daty, od której biegnie termin na wniesienie środka zaskarżenia;
  • stworzenie funkcjonalności pozwalającej pełnomocnikowi substytucyjnemu lub użytkownikowi subkonta na rezygnację z udzielonego dostępu do sprawy;
  • stworzenie funkcjonalności pozwalającej głównemu pełnomocnikowi na zarządzanie dostępem do poszczególnych spraw, w tym stworzenie możliwości nadawania uprawnień do odbioru pism sądowych użytkownikowi posiadającemu subkonto w portalu w ramach konta głównego pełnomocnika procesowego;
  • wyłączenie możliwości modyfikowania treści dokumentów lub zmiany udostępnionych plików przez pracowników sądów po ich publikacji w portalu;
  • zamieszczanie w portalu dokumentów podlegających doręczeniu w godzinach pracy sądów.  

Ponadto należy wprowadzić obowiązek weryfikowania czy pełnomocnik procesowy posiada konto w portalu, a także czy posiada dostęp do sprawy. Należy również ujednolicić w sposób niebudzący wątpliwości katalog pism podlegających doręczeniu w trybie ustawy covidowej oraz wprowadzić jednolity schemat przygotowywania dokumentów podlegających doręczeniu, w tym zastosowanie prawidłowego oznaczenia pliku umieszczanego w portalu.

Zdaniem prezesa NRA wykorzystanie portalu informacyjnego sądów powszechnych jako narzędzia do realizacji doręczeń powinno być rzeczywiście ograniczone do czasu trwania pandemii, zaś polski proces cywilny w zakresie wsparcia organizacyjnego i informatycznego powinien zostać oparty na systemie teleinformatycznym, którego powstanie i budowa jest możliwa od 2015 r.

czytaj pismo prezesa NRA do MS

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry