Prace nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa obradowała 2 czerwca. Na posiedzeniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA,  w imieniu samorządu radców występował r.pr. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, obecni byli także liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Adw. Dębowski przedstawił uwagi Naczelnej Rady Adwokackiej do projektu, które samorząd adwokacki zawarł w opinii przesłanej do marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego. Zwrócił po pierwsze uwagę na zakres podmiotowy osób upoważnionych do pomocy, wskazując na zbyt szeroki zakres osób uprawnionych, niespełniający założeń wynikających z uzasadnienia ustawy. Projekt nie uwzględnia, że osoby powyżej 75. roku życia czy posiadacze Karty Dużych Rodzin niekoniecznie są osobami o niskim statusie materialnym. Drugi problem, na który adw. Dębowski zwrócił uwagę, to zakres przedmiotowy projektu ustawy. Pomoc prawna powinna obejmować rzeczywiście przedsądowe usługi prawne, tymczasem projekt ustawy wcale nie wyłącza obowiązku udzielenia porad prawnych w sprawach, które są już rozstrzygane w sądzie. Błędem jest dublowanie rozwiązań systemowych w zakresie sporządzenia pierwszego pisma procesowego. Osoba, której nie stać na usługi adwokata, może już dziś w ramach istniejącego modelu pomocy prawnej z urzędu uzyskać pełnomocnika do sporządzenia pozwu. Dlatego pierwsze pismo procesowe powinien pisać adwokat, który będzie pełnomocnikiem strony, a nie prawnik, który nie będzie prowadził sprawy.

Adw. Dębowski zwracał też uwagę na kwestię kosztów przedsądowej pomocy prawnej. Według założeń projektu, w całym kraju ma powstać 1500 lokali – wyposażenie i utrzymanie tych pomieszczeń, to ogromne koszty, których można by uniknąć, pozwalając chętnym adwokatom i radcom prawnym przyjmować osoby uprawnione do skorzystania z przesądowej pomocy prawnej w ich kancelariach. Przedstawiciel NRA wskazał, że projekt zakłada nadmierne uprzywilejowanie organizacji pozarządowych. Dla 40 tys. adwokatów i radców prawnych przewiduje się 750 punktów pomocy prawnej i tyle samo dla 400 organizacji pozarządowych. W żaden sposób nie został zrealizowany postulat ograniczania kosztów pomocy prawnej świadczonej przez magistrów prawa; gorzej pomoc ta będzie realnie droższa i gorsza od tej udzielanej przez adwokatów i radców. Adw. Dębowski wskazał, że sprzeczne z interesem społecznym jest to, aby w ramach jednego systemu przedsądowej pomocy prawnej tworzyć dwa różne standardy pomocy – z jednej strony profesjonalny, z drugiej nieprofesjonalny, wyłączający odpowiedzialność odszkodowawczą za błędy.

Po zakończeniu posiedzenia adw. Dębowski złożył na ręce przewodniczącego Podkomisji uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi zawierającą uwagi ws. projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z posiedzenia Podkomisji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=9656A8D6C7727154C1257E5400304012#


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry