Prace nad ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

Nowelizacja ustawy o ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw nie wprowadzi zmian do ustawy Prawo o adwokaturze.

W dniu 24 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433)

W toku prac podkomisji przejęto m.in. poprawkę zgłoszoną przez NRA, polegającą na wykreśleniu z projektu ustawy art. 2 i 3, które to nowelizowały ustawę Prawo o adwokaturze w zakresie nałożenia na organy samorządów adwokackiego i radcowskiego obowiązku współdziałania z Szefem Urzędu do spraw Cudzoziemców w celu zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przejęta poprawka jest wynikiem zgłoszonej w dniu 22 czerwca br. przez stronę rządową autopoprawki dotyczącej dobrowolności udziału adwokatów i radców prawnych w tym systemie.

Na posiedzeniu tej podkomisji Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Dariusz Goliński.

Posiedzenie podkomisji było kontynuacją prac nad projektem ustawy, która rozpoczęła się w dniu 22 czerwca br., w którym to Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Dariusz Goliński.

Przyjęcie pełnej dobrowolności uczestnictwa w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej spowodowało, że zgłaszana w dniu 22 czerwca br. przez Naczelną Radę Adwokacką poprawka dotycząca wskazania terminu do wniesienia odwołania biegł od dnia doręczenia decyzji pełnomocnikowi cudzoziemca stała się bezprzedmiotowa

Wprowadzenie poprawek do projektu ustawy sankcjonujących dobrowolność udziału adwokatów oraz radców prawnych w systemie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie byłyby możliwe bez udziału adw. Agnieszki Iwaćkowskiej.

Podziękowania należą się również Szefowi Urzędu do spraw Cudzoziemców Panu Rafałowi Rogali, który zgłosił autopoprawki w tym zakresie oraz poparł zgłaszane przez Naczelną Radę Adwokacką poprawki.


adw. Dariusz Goliński

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/