Prace w Senacie nad petycją NRA ws. przeszukań u adwokata


Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała 15 lutego petycję Naczelnej Rady Adwokackiej z inicjatywą zmiany w kodeksie postępowania karnego dotyczącą przeszukań pomieszczeń należących do adwokata. Petycję złożył adw. Przemysław Rosati w styczniu 2021 r. Prace senackiej komisji dały oczekiwany przez środowisko adwokackie efekt.

Podczas posiedzenia senackiej Komisji 15 lutego 2022 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Petycja (P10-14/21) w sprawie nowelizacji ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego zawiera propozycję zmiany art. 222 i art. 276 KPK. Chodzi o:

-wprowadzenie obowiązku zawiadamiania Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w przypadku przeszukania pomieszczenia należącego do adwokata lub pozostającego w jego posiadaniu,

-dopuszczenie do udziału w tej czynności osoby wskazanej przez Dziekana

- możliwość zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu wobec oskarżonego będącego adwokatem, jeżeli czyn będący przedmiotem zarzutu ma związek z wykonywaniem zawodu adwokata, tylko na podstawie decyzji sądu, na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia i ze wskazaniem szczegółowej procedury zastosowania takiego środka i trybu odwoławczego.

Po dyskusji, w której głos zabierała adw. Kulińska, senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała o podjęciu prac ustawodawczych w tym zakresie i o przekazaniu projektu zmian ustawy Marszałkowi Senatu w celu złożenia w Sejmie jako inicjatywy senackiej.

(czytaj petycję NRA)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry