Prace Zespołu ds. reformy świadczenia pomocy prawnej z urzędu


Spotkanie Zespołu ds. reformy świadczenia pomocy prawnej z urzędu i systemu stawek wynagrodzeń z urzędu odbyło się 15 lutego 2022. Zespół działa w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

W trakcie spotkania omówiono wyniki dotychczasowych prac Zespołu.  Adw. Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP, przedstawiła informacje o aktywnościach związanych z problematyką świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu, które były przedmiotem działań ILiPP i NRA w ostatnim czasie.

Adw. Magdalena Grabarczyk, przewodnicząca Zespołu i adw. Patrycja Nieszporek przedstawiały sporządzoną dla wewnętrznych potrzeb prac Zespołu opinię identyfikującą najistotniejsze zagadnienia wymagające przedyskutowania w środowisku adwokackim, które wyznaczyłyby kierunek forsowanych w pracach legislacyjnych zmian. Przyjęto plan działań Zespołu na najbliższy czas.

Podsumowując dotychczas prowadzone prace, członkowie Zespołu  stwierdzili, że po zakończeniu trwających jeszcze działań, zmierzających do zgromadzenia jak największej ilości danych statystycznych dotyczących spraw prowadzonych z urzędu, ILiPP rozpocznie szerokie konsultacje wśród adwokatów, dotyczące preferowanych kierunków zmian zasad świadczenia tego typu pomocy prawnej.

Dostrzeżono też konieczność prowadzenia akcji informacyjnej, wskazującej na możliwości dochodzenia wypłaty wynagrodzeń za świadczoną  pomoc z urzędu i konieczność prowadzenia  w tym zakresie także szerokiej akcji informacyjnej w środowiskach sędziowskich.

Identyfikacja części problemów w tym zakresie, praktycznie w takiej samej proporcji dotyczy zarówno niedostosowania regulacji prawnych do wymogów rzeczywistości, jak i braku -, w znacznej ilości przypadków - aktywności i zaangażowania tych organów orzekających, w których gestii pozostają jednostkowe decyzje o przyznawaniu adwokatom i radcom prawnym wynagrodzenia za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry