Pracownicy spółek adwokackich potrzebują dodatkowej ochrony ubezpieczenia

Każdy adwokat w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiada także ochronę na wypadek błędów popełnionych przez jego pracowników. Jest o tyle istotne, gdyż duża część roszczeń jakie trafiają do ubezpieczycieli powstaje nie z winy samego mecenasa, ale na skutek błędów jego pracowników. Obowiązkowa polisa gwarantuje ochronę w takich przypadkach, jednak dotyczy to tylko jednoosobowych kancelarii. Adwokaci pracujący w spółkach powinni poważnie rozważyć wykupienie dodatkowej ochrony. Gwarantuje ją OC nadwyżkowe kancelarii, spółek i zespołów adwokackich dostępne w ramach umowy Generalnej NRA - PZU.

Adwokaci wstępujący w szeregi adwokatury obowiązkowo muszą zawrzeć ubezpieczenie OC. Zakres polisy zawodowej w ostatnich latach jest sukcesywnie rozszerzany, co pogłębia także strefę bezpieczeństwa adwokata. Jednak obowiązkowe OC nie jest gwarantem ochrony w każdej sytuacji. Powodów jest wiele, ale najważniejszy wynika z mnogości form wykonywania zawodu członków palestry. Oprócz najpopularniejszych - kancelarii jednosobowych - występuje wiele form spółek - cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe.

Należy pamiętać, że obowiązkowe OC jest pewnym zabezpieczeniem interesów adwokatów prowadzących kancelarie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie zawsze sprawdzi się jednak w przypadku spółek  (jak też zespołów adwokackich).

Kiedy powstaje odpowiedzialność spółki

Z doświadczenia konsultantów firmy iExpert.pl zajmującej się obsługą ubezpieczeń adwokatów w ramach Umowy Generalnej NRA - PZU wynika, że wśród wielu adwokatów panuje przekonanie, iż jeśli każda z osób tworzących spółkę lub zespół prawny posiada polisę, to w przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowanie zostanie wypłacone z OC obowiązkowego. Praktyka pokazuje jednak, że jest inaczej. Jest wiele przykładów roszczeń, które nie zostały zaspokojone z obowiązkowego OC – chodzi przede wszystkim o szkody powstałe w wyniku błędów pracowników kancelarii.

Odpowiedzialność adwokata najczęściej powstaje w ramach odpowiedzialności kontraktowej. Co oczywiste, aby w ogóle zaistniała, wcześniej musi zostać zawarta umowa pomiędzy sprawcą szkody a poszkodowanym. W sytuacji, gdy umowa na obsługę prawną, doradztwo czy zastępstwo procesowe została zawarta ze spółką, a nie z adwokatem, to ewentualne roszczenia kierowane będą wprost do spółki, gdyż to ona jest stroną umowy i odpowiada za nienależyte wykonanie umowy.

Błąd pracownika spółki

W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiedzialność  w kontekście czynności wykonywanych przez ich pracowników. Przede wszystkim dlatego, że jak pokazuje praktyka duża część szkód powstaje nie tyle w wyniku czynności wykonywanych przez adwokata, ale w wyniku działania lub zaniechania pracowników kancelarii.

Błędy pracowników, podobnie jak praktykantów i aplikantów, objęte są ochroną obowiązkowego OC jeśli między ubezpieczonym, a pracownikiem zawarta jest umowa o pracę, dzieło lub zlecenie. Jednak nie dotyczy to pracowników zatrudnionych w spółkach lub zespołach.

Dobrze obrazuje to poniższy przykład szkody, która miała miejsce w jednej z krakowskich kancelarii. Klient zlecił prowadzenie sprawy cywilnej kancelarii. W sprawie zapadł niekorzystny  wyrok sądu pierwszej instancji. Adwokat sporządził apelację, a następnie przekazał ją do wysłania pracownikowi sekretariatu, wskazując przy tym termin na wysłanie apelacji. Niestety pracownik  zapomniał ją wysłać w terminie. Ponieważ był zatrudniony przez kancelarię prowadzoną w formie spółki, która jest odrębnym podmiotem - to roszczenie nie mogło zostać skutecznie skierowane wobec adwokata. Poszkodowanego nie łączyła z nim żadna umowa poza udzielonym pełnomocnictwem, które jest tylko jednostronną czynnością prawną. Z uwagi na fakt, że pracownik był zatrudniony przez spółkę, a adwokat nie popełnił żadnego uchybienia – roszczenie zostało pokryte z majątku spółki.

Rozwiązania dla członków palestry

Konieczność zagwarantowania ochrony spółkom adwokackim, także w kontekście błędów popełnianych przez pracowników została dostrzeżona przez Naczelną Radę Adwokacką. Odpowiednie rozwiązania znalazły się w Umowie Generalnej zawartej z PZU SA i TUiR Warta SA. Skuteczne zabezpieczenie działalności spółek gwarantuje tylko OC nadwyżkowe dostępne w dwóch wariantach: act committed lub claims made.

Niezależnie od zastosowanego wariantu ubezpieczeniem można objąć adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych, a w szczególności pracowników, współpracowników, wspólników, udziałowców, partnerów.

Dzięki atrakcyjnym stawkom wynegocjowanym z ubezpieczycielami przez NRA ubezpieczenie jest dostępne dla każdej kancelarii, niezależenie od skali prowadzonej działalności.

Polisę można zawrzeć w wygodny sposób przez internet, a odpowiedni zakres można dopasować do potrzeb kancelarii kontaktując się z konsultantami firmy iExpert.pl.

Lidia Rumianek

iExpert.pl

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry