Prezes NRA interweniuje w sprawie nieprawidłowości działania Portalu Informacyjnego

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, interweniuje w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz u Prezesów wszystkich Sądów Apelacyjnych w sprawie nieprawidłowości zgłaszanych przez adwokatów w funkcjonowaniu Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Pismo w tej sprawie, zaadresowane do wiceminister Katarzyny Frydrych, zostało wysłane 5 lipca br. Prezes NRA zwraca się z postulatem zapewnienia możliwości  niezwłocznego usuwania i wyjaśniania w sekretariatach sądów powszechnych wszelkich nieprawidłowości w działaniu Portalu Informacyjnego, zgłaszanych przez pełnomocników procesowych. Argumentuje, że od sprawnego i rzetelnego wykonywania przez pracowników sądowych czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem Portalu, będzie zależało prawidłowe funkcjonowanie doręczeń w tym trybie.

Uzasadnione jest, aby w każdym sądzie powszechnym do wykonywania tych czynności był przypisany konkretny pracownik, który będzie niezwłocznie i na bieżąco reagował na zgłaszane uwagi i problemy w działaniu portalu informacyjnego sądów powszechnych – zaznacza prezes NRA.

Zwraca uwagę, że przede wszystkim wymagane jest bieżące udzielanie dostępów do sprawy, niezwłocznie po pojawieniu się w sprawie pełnomocnika, bieżące udostępnianie pism sądowych, prawidłowe przyporządkowywanie pism do właściwych spraw, a także aktywne i niezwłoczne reagowanie na składane przez pełnomocników procesowych uwagi lub reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem portalu, względnie zgłaszane błędy w jego funkcjonowaniu.

Jedynie pełna współpraca pomiędzy sekretariatami a pełnomocnikami procesowymi spowoduje, że doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego będzie wywoływało skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego. Przede wszystkim nie będzie zaś powodowało negatywnych skutków dla stron postępowania.

Uwzględnienie powyższego postulatu będzie korzystne dla instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak i dla każdego indywidualnego użytkownika portalu – napisał prezes NRA.

Pismo tożsamej treści zostało skierowane do wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych.


(czytaj pismo Prezesa NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry