Prezes NRA interweniuje w sprawie ósmoklasistów z Ukrainy

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, skierował pisma do premiera, ministra edukacji oraz rzecznika praw dziecka o podjęcie pilnych działań zmierzających do przystosowania systemu edukacji do aktualnych wyzwań oraz zapewnienie każdemu dziecku uchodźczemu równych warunków w dostępie do edukacji zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym.

Chodzi przede wszystkim o ukraińskich uczniów klas ósmych, którzy będą za kilka tygodni przystępować do egzaminu ósmoklasisty, a następnie do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Według prezesa NRA nie zapewniono tym dzieciom odpowiednich warunków, w tym regulacji prawnych, pozwalających przystąpić im do egzaminu i rekrutacji w sposób gwarantujący poszanowanie ich dobra, godności oraz odmienności kulturowej.

- Nie bez znaczenia jest odmienność podstaw programowych oraz znajomość wymaganego do egzaminu od polskich uczniów kanonu lektur. W mojej ocenie stwarza to nierówne szanse dostępu do edukacji dzieciom z Ukrainy. System w obecnym kształcie narusza prawa do równego dostępu do wykształcenia oraz prawa do równego traktowania. – czytamy w piśmie.

Adw. Przemysław Rosati uzasadnia, że z punktu widzenia ochrony praw dziecka niezrozumiałym jest, że uczennice i uczniowie z Ukrainy, którzy kilka tygodni temu zaczęli naukę w ósmej klasie, muszą napisać egzamin ósmoklasisty z języka polskiego wyłącznie w języku polskim i wykazać się znajomością polskich lektur. Nie znajduje usprawiedliwienia także brak przygotowania oddzielnej podstawy programowej oraz opracowania oddzielnych wymogów egzaminacyjnych dla ukraińskich uczennic i uczniów. Przewidziane rozwiązania w postaci m.in. przetłumaczenia poleceń na język ukraiński lub rosyjski, możliwość pisania egzaminu w oddzielnej sali, dostęp do pomocy psychologa lub pedagoga, w żadnym zakresie nie zmierzają do zniwelowania trudności, z jakimi muszą zmierzyć się dzieci uchodźcze.

Prezes NRA przypomina, że Polska, jako strona Konwencji o Prawach Dziecka, na mocy jej art. 2 ust. 2, wprost zobowiązała się do respektowania i gwarantowania ochrony praw każdego dziecka bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia.

czytaj pismo do Prezesa Rady Ministrów

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski