Prezes NRA interweniuje ws. prawa do obrony w drugim dniu prac sejmowej Komisji

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, 3 czerwca br. wziął udział w drugim dniu prac Komisji Finansów Publicznych w Sejmie, podczas którego rozpatrywane są poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Znajdują się tam zapisy zmieniające kodeks postępowania karnego i ograniczające prawo do obrony.

Prezes NRA, podobnie jak w dniu poprzednim, zabrał głos, zwracając uwagę, że Komisja pracuje teraz nad zmianami w kodeksie, a zmiany w kodeksie powinny być procedowane w trybie przewidzianym w Regulaminie Sejmu dla zmian kodeksów. Przypomniał ponadto, że zapis w Tarczy 4.0, mówiący o ogłoszeniu decyzji o aresztowaniu tymczasowym, a nie doręczeniu łamie art. 41 ust. 3 Konstytucji. Te wady projektu i procesu legislacyjnego są niezwykle istotne także w aspekcie międzynarodowym, bo ich mogą  skutkować brakiem współpracy np. przy europejskim nakazie aresztowania.

Prezes NRA wskazał na sposób zminimalizowania skutków tych zapisów poprzez wprowadzenie poprawki, która mówi o ograniczeniu czasu obowiązywania tych przepisów wyłącznie do trwania epidemii. Tylko przy ograniczeniu czasu obowiązywania tych zmian będzie można pozostać we względnej zgodzie z Konstytucją i prawem europejskim – podkreślał adw. Trela.

Prezes NRA przytoczył również treść uchwały podjętej 2 czerwca 2020 r. przez Prezydium NRA, w której Prezydium podkreśla, że prawo do obrony jest konstytucyjnie gwarantowanym podstawowym prawem każdego człowieka. Szczególnie istotnym w sprawach, w których sąd decyduje o pozbawieniu obywatela wolności, stosując tymczasowy areszt.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w pełni popiera stanowisko prezentowane przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej podczas dotychczasowych prac legislacyjnych  i upoważnia Go do podejmowania dalszych działań mających na celu ochronę podstawowych zasad procesu karnego, które powinny obowiązywać w każdym demokratycznym państwie prawa. Stan epidemii w żadnej mierze nie uzasadnia wprowadzania na stałe regulacji prawnych, które pozbawiają obywateli prawa do obrony.


(czytaj treść uchwały Prezydium z 2 czerwca 2020 r.)
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry