Prezes NRA interweniuje ws. prawa osadzonych do telefonicznego kontaktu z pełnomocnikami i obrońcami

  • Prawo osadzonych do kontaktów telefonicznych z pełnomocnikami i obrońcami zostało w praktyce ograniczone do jednego telefonu tygodniowo.
  • To sprzeczne z zapisami nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, który określa prawo do jednego telefonu w tygodniu do pełnomocnika i obrońcy jako minimum, nie zaś obowiązujący standard.
  • Na niezgodną z nową ustawą praktykę funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych zwraca uwagę adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w piśmie do gen. Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego Służby Więziennej.

 

Prezes NRA przypomina, że ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy ‒ Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855) przepis art. 8 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku ‒ Kodeks karny wykonawczy przewiduje, iż skazany pozbawiony wolności może korzystać co najmniej raz w tygodniu z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu m.in. z obrońcą oraz pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym.

Co bardzo ważne - znowelizowana ustawa przewiduje jednocześnie, iż w szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli wyznaczone terminy czynności procesowych wskazują na konieczność niezwłocznego skorzystania z samoinkasującego aparatu telefonicznego, dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego udziela zgody na kontakt z adwokatem bądź radcą prawnym poza terminami ustalonymi w porządku wewnętrznym obowiązującym w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

Mimo to, w praktyce prawo osób osadzonych zostało ograniczone do jednego telefonu do pełnomocnika lub obrońcy w tygodniu, bez wskazanych w regulacji prawnej wyjątków.

Prezes NRA zwraca uwagę także na ograniczenie prawa do kontaktu telefonicznego z obrońcą lub pełnomocnikiem osób skazanych, które choć odbywają karę pozbawienia wolności, to jednak występują także jako strony nie tylko w postępowaniach karnych, ale i w postępowaniach cywilnych (rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, ze stosunku pracy) oraz administracyjnych. Przy znacznym ograniczeniu kontaktu telefonicznego skazanego z pełnomocnikiem, niemożliwe jest należyte realizowanie praw skazanych.

Prezes NRA interweniuje także w sprawie nagminnych odmów na wnioski adwokatów o kontakt telefoniczny ze klientami poza terminami ustalonymi w porządku wewnętrznym obowiązującym w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

W sposób całkowicie nieuzasadniony dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych przyjęli rolę arbitrów w zakresie oceny zasadności kontaktu skazanego z adwokatem.

Adwokat, jako obrońca lub pełnomocnik skazanego pozbawionego wolności, nie ma możliwości ustalenia dokładnej daty i godziny kontaktu ze swoim klientem, który dzwoni z aresztu lub więzienia,  ze względu na godziny pracy sądów i obowiązki, jakie wypełnia wobec innych klientów.

Przez przyjętą w służbie więziennej praktykę, możliwość należytego świadczenia przez adwokatów pomocy prawnej na rzecz osób skazanych pozbawionych wolności uzależniona została de facto od przypadku, tj. losowego wystąpienia możliwości odebrania przez adwokata telefonu i odbycia ze skazanym rozmowy telefonicznej.

Stąd apel Prezesa NRA do dyrektora generalnego Służby Więziennej o podjęcie niezwłocznej interwencji w sprawie prowadzącej do zmiany przyjętej praktyki ograniczania kontaktów telefonicznych osób pozbawionych wolności z ich obrońcami lub pełnomocnikami będącymi adwokatami.

 

(pismo Prezesa NRA do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski