Prezes NRA ponownie interweniuje ws. pracy adwokatów przy granicy polsko-białoruskiej

Po raz kolejny adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, interweniuje w sprawie dostępu do pomocy prawnej adwokata na terenach przygranicznych objętych stanem wyjątkowym. Pisma w tej sprawie skierował do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego i  Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi.

W piśmie do premiera Morawieckiego, prezes NRA ponownie zwraca się z postulatem znowelizowania przez Radę Ministrów § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz.U.2021.1613) tak, by adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy nie mają siedzib zawodowych na terenie stanu wyjątkowego, mogli tam świadczyć pomoc prawną.

Prezes Rosati przypomina, że stanem wyjątkowym objętych jest 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Brak możliwości swobodnego przemieszczania się adwokatów i aplikantów adwokackich na tym obszarze godzi w prawo obywateli do dostępu do adwokata, utrudnia uzyskanie niezbędnej pomocy prawnej i w ten sposób nieproporcjonalnie oraz bezzasadnie ogranicza prawo obywateli do sądu, w tym do korzystania z pomocy adwokata.

(czytaj pismo do Premiera RP)


Z kolei w pismach do ministra Mariusza Kamińskiego i gen. Tomasza Pragi prezes NRA zwraca się o wyjaśnienie sytuacji z 28 września br., gdy nie dopuszczono adw. Małgorzaty Jaźwińskiej, adw. Daniela Witko oraz r.pr. Patricka Radzimierskiego do wykonywania czynności zawodowych na terenie objętym stanem wyjątkowym, zatrzymując ich w miejscowości Babiki.

Prawnicy powoływali się na zarządzenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który przedłużył i rozszerzył zakres zarządzenia tymczasowego, tj. nakazał zapewnić prawnikom skarżących możliwość nawiązania z nimi niezbędnych kontaktów poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu, jeżeli znajdują się na terytorium Polski lub poprzez zezwolenie prawnikom dostępu do polskiej granicy w pobliżu miejsca, w którym znajdują się skarżący.

Adw. Przemysław Rosati przypomina, że zgodnie z art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, zaś w myśl art. 7 ust. 1 Prawa o adwokaturze adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator.

Prezes NRA zwraca się o podjęcie działań zapobiegających takim sytuacjom w przyszłości. „Nie jest akceptowalna sytuacja, w której nie jest możliwe realizowanie zadań Adwokatury w postaci powołania do  udzielania pomocy prawnej. Nie do zaakceptowania jest także sytuacja, w której nie jest  możliwe wykonywanie zawodu przez adwokatów, tj. świadczenie pomocy prawnej, co wynika wprost z ustawy Prawo o adwokaturze.” – czytamy w pismach.

(czytaj pismo do Ministra Spraw Zagranicznych i Administracji)

(czytaj pismo do Komendanta Straży Granicznej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry