Prezes NRA postuluje wprowadzenie elektronicznego poświadczenia odbioru pisma procesowego

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo do min. Sebastiana Kalety, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, z postulatem stworzenia elektronicznego, urzędowego poświadczenia odbioru pisma procesowego.

W ministerstwie trwają prace nad rozwojem portalu informacyjnego sądów powszechnych. Wśród szczególnych zasad doręczania pism procesowych znalazła się również ta, która mówi, że w przypadku braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym, służącym udostępnianiu tych pism (na portalu informacyjnym). Datą doręczenia w taki sposób jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym na portalu informacyjnym, zaś w przypadku braku zapoznania się, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na portalu. Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Stąd postulat prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego, by uwzględniono w pracach nad rozwojem portalu informacyjnego sądów powszechnych i pilnie wdrożono funkcję pozwalającą korzystającemu z portalu profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi, radcy prawnemu, prawnikowi zagranicznemu), a przede wszystkim stronie postępowania, na dostęp do informacji dotyczącej daty odbioru pisma doręczonego w sposób elektroniczny, w tym możliwość wydruku takiej informacji na podstawie danych zamieszczonych w portalu. Byłaby to funkcja elektronicznego, urzędowego poświadczenia odbioru pisma procesowego.

Wdrożenie takiej funkcjonalności będzie korzystne zarówno dla instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak i dla każdego indywidualnego użytkownika portalu – podkreśla prezes NRA.

(czytaj pismo do min. Kalety)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry