Prezes NRA powiadamia Premiera o naruszeniu prawa przez Ministra Sprawiedliwości

  • Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, powiadamia Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego o naruszeniu prawa przez Ministra Sprawiedliwości.
  • Chodzi o niedopełnienie przez ministra obowiązku zasięgnięcia opinii NRA w trybie określonym w ustawie Prawo o Adwokaturze przed przyjęciem zmian w rozporządzeniach dotyczących opłat za czynności adwokackie i za sprawy z urzędu.

Ta sprawa była przedmiotem obrad Naczelnej Rady Adwokackiej, która zebrała się w dniach 9-10 września 2022 roku.

Naczelna Rada Adwokacka stanęła na stanowisku, że Minister Sprawiedliwości, wydając rozporządzenie z dnia 24 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2022 r. poz. 1813) oraz rozporządzenie z dnia 24 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2022 r. poz. 1804), nie zasięgnął opinii NRA w trybie określonym wprost w art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

W piśmie do Premiera adw. Przemysław Rosati informuje, że projekty obu  rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości wpłynęły do NRA 4 sierpnia br. przy piśmie wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, ale zostały przekazane w trybie § 36 ust. 1 w zw. z § 140 uchwały Rady Ministrów Nr 190 z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Tymczasem Minister Sprawiedliwości, przed przyjęciem projektowanych zmian, jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii Naczelnej Rady Adwokackiej w trybie określonym wprost w art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Na tę nieprawidłowość zwrócił uwagę adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w piśmie do Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła, skierowanym 9 sierpnia br.

(czytaj pismo z 9 sierpnia br. )

W piśmie tym Prezes NRA wskazał, że Naczelna Rada Adwokacka przystąpi do zaopiniowania projektów w formie właściwej dla działania organu kolegialnego niezwłocznie po ich otrzymaniu w trybie przewidzianym przepisami ustawy Prawo o adwokaturze.

Jednocześnie w tym samym piśmie do wiceministra Warchoła,  zważywszy na fakt, że wydanie opinii nie może być dokonane w oderwaniu od przesłanek wskazanych przez ustawodawcę - które organ wydający rozporządzenia ma bezwzględny obowiązek wziąć pod uwagę, a wcześniej zgromadzić i przenalizować - Prezes NRA zwrócił się do wiceministra Marcina Warchoła z wnioskiem o udostępnienie przedmiotowych danych (o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust.2 Prawa o adwokaturze), na bazie których zaproponowano w projekcie wysokość wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w poszczególnych kategoriach spraw. Naczelna Rada Adwokacka potrzebuje tych danych dla przeanalizowania przed wydaniem trafnej opinii do projektów rozporządzeń.

Na pismo Prezesa NRA z 9 sierpnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało. W zaistniałej sytuacji stanowisko w ramach konsultacji społecznych zostało przedstawione jedynie przez Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych ‒ jednostkę działającą przy NRA, która to jednostka wzięła udział w konsultacjach publicznych, nie wydając żadnej opinii, albowiem nie jest do tego zgodnie z decyzją ustawodawcy powołana.

„W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej niniejszym informuję Pana Premiera o zaistniałej sytuacji i naruszeniu prawa przez Ministra Sprawiedliwości przy wydaniu wskazanych powyżej rozporządzeń”. – napisał adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

 

(czytaj pismo do Premiera RP)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry