Prezydium NRA o łączeniu zawodu adwokata z funkcją komornika

Łączenie zawodu adwokata z funkcją komornika godzi w interes publiczny, podrywając zaufanie do zawodu adwokata - to stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Kwestia ta będzie poruszana na posiedzeniu plenarnym NRA 12 marca w Toruniu. 

Stanowisko znalazło się w odpowiedzi na pismo, które do prezesa NRA wystosował Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister prosił o działania Naczelnej Rady Adwokackiej ws sytuacji, kiedy osoby zajmujące stanowisko komornika sądowego wpisują się na listy adwokatów, a po uzyskaniu wpisu kontynuują wykonywanie funkcji komornika sądowego, pczy czym niektóre złożyły ślubowanie, inne nie, wzystkie zaś nie wyznaczyły siedziby zawodowej i nie wykonują zawodu adwokata.

"Ustawodawca wprost nie przesądził, że objęcie stanowiska komornika sądowego lub rozpoczęcie wykonywania tego zawodu powoduje skreślenie adwokata z listy przez okręgową radę adwokacką, jednak wskazał, iż skreślenie to następuje w przypadku objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości. Zaś komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejnowym".

(zobacz pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości)

W odpowiedzi adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, informuje, że Prezydium NRA w pełni podziela wyrażoną przez Ministerstwo argumentację w zakresie statusu zawodu komornika w organach wymiaru sprawiedliwości i kolizji, do jakiej dochodzi w sytuacji, gdy wykonujący swój zawód komornik wpisany zostaje na listę adwokatów.

Prezydium NRA negatywnie ocenia taką sytuację, stojąc na stanowisku, iż łączenie zawodu adwokata z funkcją komornika godzi w interes publiczny, podrywając zaufanie do zawodu adwokata. Kwestia ta będzie poruszana na posiedzeniu plenarnym NRA 12 marca w Toruniu.

(czytaj odpowiedź NRA)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski