Prezydium NRA stanowczo za konstytucyjnym prawem do obrony

Prawo do obrony jest konstytucyjnie gwarantowanym podstawowym prawem każdego człowieka. Szczególnie istotnym w sprawach, w których sąd decyduje o pozbawieniu obywatela wolności, stosując tymczasowy areszt. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stanowczo sprzeciwia się wszelkim rozwiązaniom legislacyjnym, które w jakikolwiek sposób naruszają to prawo.

Takie przepisy zawiera aktualnie procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 4.0),  w którym przewiduje się, że obrońca może zostać pozbawiony możliwości bezpośredniego, osobistego kontaktu z osobą, wobec której rozpoznawany jest wniosek o zastosowanie aresztu. Naruszają prawo do obrony wszelkie regulacje, które przewidują, że obrońca może kontaktować się ze swoim klientem jedynie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Uchwałę w tej sprawie Prezydium NRA przyjęło 2 czerwca br.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za niedopuszczalny uznaje przy tym sposób uzasadniania proponowanych rozwiązań prawnych przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości podczas prac Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP.

Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w pełni popiera stanowisko prezentowane przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej podczas dotychczasowych prac legislacyjnych  i upoważnia Go do podejmowania dalszych działań mających na celu ochronę podstawowych zasad procesu karnego, które powinny obowiązywać w każdym demokratycznym państwie prawa. Stan epidemii w żadnej mierze nie uzasadnia wprowadzania na stałe regulacji prawnych, które pozbawiają obywateli prawa do obrony.

 

(czytaj treść uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry