Prezydium NRA w obronie tajemnicy zawodowej

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 2 października uchwałę, w której sprzeciwia się zmianom zasad ochrony tajemnicy zawodowej (m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego), zawartym w projekcie zmian kodeksu postępowania karnego, które upoważniać mają prokuratora do uchylenia tej tajemnicy.

W uchwale Prezydium NRA stwierdza, że w demokratycznych systemach prawnych uchylanie tajemnicy zawodowej jest wyłączną kompetencją niezawisłego sądu, a nie prokuratora. Podkreśla też, że tego typu zmiany godzą w podstawowe prawa obywateli, w tym konstytucyjnie gwarantowane prawo do prywatności i prawo do sądu.

Prezydium przypomna, że tajemnica zawodowa nie jest przywilejem grup zawodowych, lecz chroni jednostkę korzystającą z pomocy osoby wykonującej zawód zaufania publicznego.

Dlatego zdaniem Prezydium prace legislacyjne w tym zakresie należy uznać za działania zmierzające do eliminacji gwarancji procesowych, co musi spotykać się ze zdecydowanym sprzeciwem.

Prezydium NRA apeluje w związku z powyższym o zaniechanie prac legislacyjnych w tym zakresie, gdyż godzą one w dobrze pojęty interes publiczny i prawa jednostki.

(czytaj treść uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry