Punkty za szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego zniesione

  • Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę Regulamin doskonalenia zawodowego, znosząc obowiązek zbierania punktów za udział w szkoleniach.
  • Sam obowiązek doskonalenia zawodowego pozostaje.
  • Projekt uchwały przygotował adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.
  • Uchwała została przyjęta podczas posiedzenia plenarnego NRA 8 września

 

Nowy Regulamin przewiduje, że adwokat wykonujący zawód oraz prawnik zagraniczny wpisany na listę ORA, objęty jest obowiązkiem doskonalenia zawodowego. Prawo do uczestniczenia w systemie doskonalenia zawodowego adwokatów mają aplikanci adwokaccy, którzy na równi z adwokatami będą mogli korzystać z oferty szkoleniowej.

Dziekan może zwolnić adwokata w całości lub w części z obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami.

Regulamin określa formy i przedmiot realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, wymienione formy to:
1)    samokształcenia;
2)    udziału w szkoleniach organizowanych przez samorząd adwokacki;
3)    udziału w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub wykładach, a także innych formach, organizowanych przez inne podmioty;
4)    prowadzenia zajęć szkoleniowych dla aplikantów adwokackich w ramach szkolenia organizowanego przez samorząd adwokacki;
5)    zajęć szkoleniowych, w tym edukacji prawnej, w ramach akcji społecznych organizowanych przez samorząd lub prowadzonych z jego udziałem.

Wymienione przedmioty to:
1)    poszczególne dziedziny prawa, w tym praktyka jego stosowania;
2)    zagadnienia prawno-porównawcze;
3)    zagadnienia etyki adwokackiej;
4)    umiejętności prawnicze, takie jak metody wykładni prawa, wystąpienia publiczne i retoryk, nauka obcego języka prawniczego.

Wskazane są także obowiązki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz okręgowych rad adwokackich dotyczące organizacji szkoleń zawodowych. Każda ORA jest zobowiązana do zorganizowania szkoleń w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin rocznie. Szkolenia w minimalnym wymiarze mają być nieodpłatne dla adwokatów. Za szkolenia, które organizowane są w formie odpłatnej, koszty udziału ponosi adwokat.

Projekt wskazuje także iż okręgowa rada adwokacka jest uprawniona do weryfikowania spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez adwokata, a weryfikacja spełnienia tego obowiązku następuje podczas wizytacji prowadzonej przez wizytatora.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że projekt znosi obowiązek zbierania punktów doskonalenia zawodowego.

 

(czytaj regulamin)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski