Relacja z Nadzwyczajnego Posiedzenia Plenarnego NRA 29 lipca 2020 r.

Nadzwyczajne Posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 29 lipca 2020 roku. Głównym tematem była sprawa organizacji zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w odniesieniu do aktualnego stanu rygorów sanitarnych.

W konkluzji Naczelna Rada Adwokacka stwierdziła, że obecny stan prawny oraz obowiązujące ograniczenia wynikające z epidemii, pozwalają na zorganizowanie zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury jesienią br. Gdyby sytuacja się zmieniła i powróciły obostrzenia sanitarne, Naczelna Rada Adwokacka wystąpi z propozycją zmian legislacyjnych, umożliwiających zmiany w regulaminie zgromadzeń i KZA na czas epidemii.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że Prezydium NRA uznało wniosek o odwołanie Krajowego Zjazdu Adwokatury, zaplanowanego na listopad 2020 r., za przedwczesny. 24 lipca br. opublikowano zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe przepisy, znoszące limit spotkań do 150 osób i wprowadzające dystans między uczestnikami spotkania - na 1 osobę przypadać ma 2,5 m kwadratowe - pozwalają na zorganizowanie zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych izb.

Prezes NRA poinformował również o spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, które odbył on sam oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, a których tematem były rozwiązania legislacyjne pomocne przy zorganizowaniu zgromadzeń izb i Krajowego Zjazdu Adwokatury w czasie epidemii. Prezes NRA zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego i oczekuje na spotkanie, w czasie którego omówione zostaną szczegółowe wytyczne w tej kwestii.

Prezes NRA poddał także pod dyskusję pismo adw. Andrzeja Grabińskiego, dziekana ORA we Wrocławiu, zawierające projekt koncepcji i technicznych rozwiązań przeprowadzenia zgromadzenia izby wrocławskiej w czasie epidemii.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, mówił o udziale przedstawicieli Adwokatury w pracach legislacyjnych przy uchwalaniu Tarczy 3.0 i 4.0. Dodał, że obecne rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości zaowocowały deklaracją życzliwości i neutralności w kwestii organizacji wyborów w samorządzie adwokackim. Celem NRA jest uzyskanie ustawowego upoważnienia do uchwalania regulaminu przeprowadzenia zgromadzeń i KZA w czasie pandemii w kolejnej Tarczy, nad której Sejm będzie pracował po wakacyjnej przerwie w połowie września.

Ważną kwestią jest też zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania organów izb adwokackich i Adwokatury w sytuacji, gdyby część zaplanowanych na jesień zgromadzeń nie mogła się odbyć. Tą ciągłość zapewnia do czasu ukonstytuowania się nowych organów, nawet po upływie ich kadencji art. 11 ustęp 2 Prawa o adwokaturze. Sekretarz NRA w rozmowach z przedstawicielami resortu zwraca jednak uwagę, że pozostaje jeszcze kwestia ciągłości funkcjonowania jednostek pomocniczych, takich jak np. komisje przy okręgowych radach adwokackich czy przy NRA.

Adw. Dębowski referował różne opcje przeprowadzenia wyborów, wskazując zalety i wady tzw. głosowania hybrydowego, przedłużonego w czasie głosowania do urn, czy przeprowadzonego całkowicie online, omawiając m.in. kwestie bezpieczeństwa, czy gwarancji dostępności i tajności głosowania. Techniczne rozwiązania musiałyby również objąć dynamikę przebiegu zgromadzeń i KZA, podczas których uczestnicy zabierają głos i zgłaszają wnioski.

Istotne jest także, by przy organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury podpisywać umowy z klauzulą o możliwości wycofania się bez ponoszenia kosztów, jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na zorganizowanie spotkania.

Podczas dyskusji członkowie NRA omawiali przedstawione opcje, w odniesieniu do realiów poszczególnych izb adwokackich i stanu prawnego.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, podkreślił w podsumowaniu, że obowiązkiem Adwokatury oraz intencją Prezydium NRA jest przeprowadzenie zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury w przewidzianym dla niego terminie w listopadzie br., a obecny stan prawny i obowiązujący reżim sanitarny na to pozwalają.

Sejm kończy wakacyjną przerwę 16 września i wtedy NRA będzie dalej pracować nad ustawowym zapisem pozwalającym jej uchwalić regulaminy zgromadzeń izb na czas epidemii oraz nad zapewnieniem, by w tych izbach, w których zgromadzenia nie będą się mogły odbyć, zachowana była ciągłość funkcjonowania organów samorządowych do czasu, gdy wybory będą możliwe i ukonstytuują się nowe organy.

Kolejne plenarne posiedzenie NRA ma się odbyć pod koniec sierpnia br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry