Relacja z nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA z 22 września

Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 22 września br. Podczas posiedzenia Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę zmieniającą termin zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury. Decyzją NRA Zjazd odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 r. w Bydgoszczy.

Zmianie nie ulega parytet ustalony w uchwale nr 63/2019. Jest to 1 delegat na 75 adwokatów wpisanych na listę adwokatów w Izbie w dniu 1 stycznia 2020 roku.

We wrześniu ubiegłego roku Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę o zwołaniu Krajowego Zjazdu Adwokatury w dniach 27-29 listopada 2020 r. w Bydgoszczy. Jednakże wprowadzony w marcu 2020 roku na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii i wynikające z nich ograniczenia prawne co do możliwości organizowania zgromadzeń, jak również brak odpowiednich regulacji ustawowych i regulaminowych do odbycia zgromadzeń w innej formie niż stacjonarna, uniemożliwiły do chwili obecnej zwołanie i odbycie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami większości zgromadzeń izb adwokackich. Warunkiem zaś odbycia Krajowego Zjazdu Adwokatury jest umożliwienie wyboru delegatów we wszystkich Izbach Adwokackich. Zważywszy na fakt, że przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Adwokatury wymaga czynności organizacyjnych, konieczna była zmiana Uchwały nr 70/2019 i określenie nowego terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury. W niektórych Izbach rozpoczęto procedurę wyboru delegatów według parytetu określonego Uchwałą nr 63/2019, dlatego konieczne jest zachowanie tego parytetu bez względu na zmianę terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury.

W uchwale przewidziano również, że w przypadku, jeśli zaistnieją odpowiednie warunki sanitarno-epidemiczne, formalno-prawne, organizacyjne i techniczne do wyznaczenia innego terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury, termin ustalony w pkt. 1 powyżej może ulec zmianie. 

W dalszej części posiedzenia członkowie NRA zostali poinformowani o pracach legislacyjnych dotyczących zmian przepisów w zakresie organizacji zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Przedstawili je adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA. NRA zdecydowała o zobowiązaniu Prezydium NRA do wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów o zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) w zakresie zniesienia limitu uczestników zgromadzeń przewidzianych § 25 ust 9 przy zachowaniu warunków analogicznych jakie zgodnie z rozporządzeniem obowiązują przedsiębiorców.

Prezydium NRA zwróci się również do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania Zgromadzeń Izb Adwokackich w trybie stacjonarnym w 2020 roku.

Następnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. (czytaj uchwałę)

Ponadto Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której popiera kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie NRA doświadczenie zawodowe kandydatki, jej zaangażowanie społeczne, wiedza prawnicza, walory moralne i wrażliwość sprawiają, że będzie ona należycie sprawować funkcję Rzecznika, stojąc na straży wolności obywatelskich oraz praw człowieka. (czytaj więcej).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski