Relacja z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej

Posiedzenie plenarne NRA odbyło się 27 listopada, w trybie hybrydowym. Omówiono m.in. sprawy związane z informatyzacją Adwokatury oraz wprowadzaniem nowych technologii, wstępnie przedyskutowano sprawę dotyczącą wysokości składek adwokackich na rzecz NRA w roku 2022 oraz podjęto uchwały związane z aplikacją adwokacką. 

Naczelna Rada Adwokacka rozpoczęła posiedzenie od uczczenia minutą ciszy adw. Andrzeja Koźlika, byłego wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o działaniach prezesa NRA i Prezydium NRA w ostatnich tygodniach.

Prezes NRA przypomniał o zmianach jakie nastąpią od 29 listopada br. w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych. Od tego dnia funkcjonować będzie zakładka „moje doręczenia” przeznaczona do doręczeń elektronicznych. (czytaj więcej)

Prezes NRA przedstawił również propozycje nowych warunków ubezpieczenia OC dla adwokatów, a następnie członkowie NRA przedyskutowali temat.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła sprawozdanie. Wspomniała m.in. o publikowaniu wątpliwych etycznie filmików i wpisów w social mediach i prosiła o odpowiednie interwencje.

Sprawozdanie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury przedstawił adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD.

Adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i prezes Biblioteki Palestry, omówił projekt edukacyjny dotyczący wdrażania nowych technologii w pracy adwokatów. Projektowi towarzyszy opracowanie naukowe „Nowe technologie w praktyce prawnika”. (czytaj więcej)

Adw. Przemysław Rosati oraz adw. Michał Szpakowski, członek NRA i przewodniczący komisji informatyzacji NRA, zreferowali prace związane z informatyzacją Adwokatury. Omówiono moduły eSOA, nad którymi obecnie trwają zaawansowane prace. Przedstawiono też założenia projektu „wirtualnej kancelarii”, który ma być kompatybilny z e-puap i ma ułatwić pracę kancelarii, ma być dostępny dla każdego adwokata. Prezes NRA przypomniał również, że trwają prace nad wdrożeniem e-legitymacji adwokackiej i aplikanckiej, która będzie elementem cyfrowego portfela dokumentów w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. 

Z uwagi na dołączenie do składu Prezydium NRA adw. Andrzeja Zwary, Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę o zmianie uchwały nr 6/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 8 maja 2021 r. w sprawie podziału czynności między członkami Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, omówił powołanie fundacji Adwokatury oraz projektu statutu fundacji. Naczelna Rada Adwokacka podjęła kierunkową decyzję o powołaniu fundacji. Fundatorami będą 24 izby adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka. 

NRA omówiła określenie udziału poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu wydatków budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej w 2022 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu NRA.

Adw. Bartosz Tiutiunik omówił propozycje zmian „Założeń Programowych Aplikacji Adwokackiej. Ramowego Programu Szkolenia”, „Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej” oraz „Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich”. Zmiany zostały zaproponowane przez komisję aplikacji adwokackiej NRA, w następstwie konferencji kierowników aplikacji adwokackich i wyników ogólnopolskiej ankiety przeprowadzonej wśród aplikantów adwokackich. NRA podjęła uchwały w sprawie powyższych zmian.

Adw. Stanisław Kłys, członek NRA, przedstawił sytuację Klubu Adwokatów w Krakowie im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej. W głosowaniu tajnym w sprawie wyrażenia zgody na ponoszenie przez NRA kosztów umowy najmu i pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Adwokatów w Krakowie NRA nie przyjęła uchwały.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia i złożenia sprawozdania z działalności adwokatury wraz z informacjami problemowymi składanego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za lata 2016-2020.

Adw. Jarosław Szczepaniak przedstawił projekt wieloletnich działań Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie budowy wizerunku Adwokatury. Pierwszym etapem jest kampania promocyjna filmu „Żeby nie było śladów”. NRA podjęła uchwałę z kierunkową zgodą na przeznaczenie w 2021 roku kwoty 40 tys. zł brutto na realizację części projektu wizerunkowego.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przedstawił informacje dotyczące przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła również uchwałę, w której uznała za niedopuszczalne rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o odsunięciu od orzekania SSO Piotra Gąciarka i SSO Macieja Ferka.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry