Relacja z posiedzenia plenarnego NRA – 12-13 marca br.

W dniach 12-13 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie plenarne NRA. Omówiono sytuację w Ukrainie, przyjęto uchwały dotyczące m.in. stanowiska TK z 10 marca br. i wyboru członków KRS, dokonano też zmian w regulaminach wewnętrznych samorządu adwokackiego.

Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięć o zmarłych: adwokacie izby łódzkiej – Piotrze Konie i ofiarach cywilnych wojny w Ukrainie.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o działaniach Adwokatury podjętych na rzecz osób dotkniętych skutkami działań wojennych w Ukrainie. W dniu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 24 lutego, zwołano nadzwyczajne posiedzenie NRA, podczas którego podjęto dwie uchwały, będące reakcją na zaatakowanie Ukrainy. Powołano 24 koordynatorów izbowych, którzy organizują pomoc prawną, rzeczową i pieniężną dla Ukrainy. Prezes NRA poinformował też o zaangażowaniu adwokatów w prace legislacyjne oraz o wspólnych działaniach podejmowanych w ramach porozumienia samorządów zawodów zaufania publicznego i porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Dodał, że 27 lutego skierował pismo do prezesa KPRM – Mateusza Morawieckiego, dotyczące ochrony prawnej dla osób objętych wojną. NRA za pośrednictwem portalu zrzutka.pl zorganizowała zbiórkę pieniężną „Adwokatura Polska Ukrainie”, zbiórkę rzeczowa dla dzieci, którą koordynowała komisja wizerunku NRA, a wraz z prof. Andrzejem Matyją apelował do środowiska o oddawanie krwi. Ponadto komisje doskonalenia zawodowego oraz praw człowieka NRA zorganizowały szereg szkoleń, przybliżających zagadnienia prawne związane z prawami uchodźców. Wzięło w nich udział ponad kilka tysięcy adwokatów i aplikantów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

O sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej oraz o pomocy jakiej udzielają lubelscy adwokaci mówił również dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie – adw. Bartosz Przeciechowski. Dziekan podkreślał potrzebę dokumentowania zbrodni wojennych. Zakwaterowanie, zapewnienie minimalnego utrzymania, to priorytety na tę chwilę.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował, że na wniosek delegacji Adwokatury Polskiej, 25 lutego br., podczas standing committee CCBE, podjęto stanowisko potępiające atak Rosji na Ukrainę.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, przedstawił gości – adwokatów z Ukrainy – adw. Larysę Merkulovą i Sergiia Selivanova, połączono się również zdalnie z adwokatami – członkami rady adwokackiej, przebywającymi w Kijowie. Mówili oni o sytuacji w kraju oraz o najpilniejszych potrzebach, o tym, że wielu ukraińskich adwokatów działa obecnie w obronie terytorialnej i w wojsku.

Na wniosek Prezesa NRA adw. Przemysława Rosati przez aklamację podjęto uchwałę, w której z uznaniem i wyrazami podziękowania odniesiono się do bezgranicznego poświęcenia adwokatek, adwokatów, aplikantek i aplikantów adwokackich niosących bezinteresowną pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. (czytaj uchwałę nr 47/2022)

NRA dyskutowała na temat wsparcia materialnego dla Ukrainy, w związku z przeprowadzoną przez Adwokaturę zbiórką: „Adwokatura Polska dla Ukrainy” na portalu zrzutka.pl. Do tej pory zebrano ponad 130 tys. zł. NRA podjęła przez aklamację uchwałę, że pieniądze przeznaczone zostaną na rzecz dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił swoje działania i Prezydium NRA w ostatnich miesiącach. Przedstawił sytuację związaną z ubezpieczeniami OC. Przekazał, jakie warianty ubezpieczeń wybierają adwokaci i jaki jest poziom opłacania składek. Poinformował, że spotkał się z zastępcą komendanta głównego Policji w sprawie dostępu do adwokata dla zatrzymanego. Interweniował w sprawie utrudniania przez służbę więzienną widzeń osadzonych z rodzinami. Wystosował pisma do prezesów sądów, w sprawie wypłacania wynagrodzeń dla adwokatów z urzędu. Pisma zostały też przekazane do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitii i Stowarzyszenia Themis. Podpisano porozumienie o współpracy z SWPS. Prezes NRA spotkał się także z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich. Spotkanie dotyczyło wspólnych działań w zakresie tajemnicy zawodowej. Ponadto Prezes NRA poinformował o działaniach legislacyjnych, w które angażowała się NRA w ostatnich miesiącach. Prezes NRA podziękował też za zaangażowanie adwokatów w zbiórkę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poinformował o przygotowaniu i złożeniu w Sejmie RP opinii dotyczącej prezydenckiego projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Adw. Bartosz Grohman poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami komisji europejskiej nt. stanu praworządności w Polsce. W spotkaniu Adwokaturę reprezentować będzie adw. Bartosz Grohman, adw. Wojciech Biegański i adw. Andrzej Tomaszek.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sytuację finansową NRA w kontekście wysokiej inflacji i zmieniających się stóp procentowych.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie swojego pionu.

Sprawozdanie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury przedstawił adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD.

Adw. Przemysław Rosati poinformował o aktualnych pracach związanych z informatyzacją adwokatury. Obecnie trwa budowa czterech modułów, m.in. szkoleniowego i aplikacji. Przedstawił informację dotyczącą powstawania e-legitymacji adwokata i aplikanta adwokackiego.

NRA podjęła przez aklamację uchwałę, w której wyraziła stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca br. w sprawie K 7/21, stwierdzającego niezgodność art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z Konstytucją RP. W uchwale adwokaci stwierdzają, że stanowisko to jest kolejnym krokiem prowadzącym do wykluczenia Polski z europejskiej wspólnoty prawnej oraz do pozbawienia obywateli prawa do rzetelnego procesu przed niezależnym od politycznych nacisków sądem. - Z głęboką dezaprobatą i oburzeniem przyjmujemy fakt, iż na skutek takiego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego Polska stała się drugim, obok Federacji Rosyjskiej, europejskim państwem uzurpującym sobie prawo do negowania postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jak i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stanowisko to wyrażone zostało w dniu, w którym Federacja Rosyjska zapowiedziała wypowiedzenie Konwencji, co nadaje rozstrzygnięciu polskiego Trybunału szczególnie smutny wymiar symboliczny. – czytamy w uchwale. (czytaj uchwałę nr 49/2022)

NRA podjęła również uchwałę, w której wzywa do niezwłocznego wstrzymania procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wykonania wszystkich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazujących na konieczność ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa jako organu niezależnego od władz politycznych, likwidacji izby dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym oraz przywrócenia do orzekania sędziów zawieszonych w obowiązkach sędziowskich decyzjami wspomnianej Izby. Naczelna Rada Adwokacka apeluje do polskich prawników, by nie brali udziału w procedurach konkursowych na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa i stanowiska sędziowskie, toczących się przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa. Uchwałę podjęto przez aklamację. (czytaj uchwałę nr 50/2022)

NRA przez aklamację podjęła też uchwałę, w której wzywa adwokatów Federacji Rosyjskiej o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do realizacji przez władze Federacji Rosyjskiej norm prawa międzynarodowego i konstytucji Federacji Rosyjskiej, co pozwoli na zakończenie wojny w Ukrainie i przywrócenie poszanowania praw narodu ukraińskiego. (czytaj uchwałę nr 51/2022)

NRA podjęła tożsamą uchwałę z apelem do adwokatów z Białorusi. - Adwokatura Polska wzywa Koleżanki i Kolegów – Adwokatów Republiki Białorusi do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wpłynięcia na władze Republiki Białorusi o odstąpienie od wspierania militarnej agresji rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie i łamanie tym samym wszelkich norm prawa międzynarodowego i Konstytucji Republiki Białorusi. - napisano w uchwale. (czytaj uchwałę nr 53/2022)

Naczelna Rada Adwokacka omówiła i oceniła wykonanie planu pracy za rok 2021.

NRA przedyskutowała temat zmiany § 50 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu w zakresie dotyczącym zasad i sposobu ustalania wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej. NRA większością głosów opowiedziała się przeciwko uchyleniu ust. 3 § 50 ZZEAiGZ.

Adw. Agnieszka Zemke-Górecka przedstawiła projekt regulaminu wykonywania zawodu adwokata. Postanowiono, że członkowie NRA w ciągu miesiąca nadeślą uwagi do przedstawionego projektu, a po przyjęciu projektu przez NRA zostanie on przedstawiony środowisku adwokackiemu do dyskusji. Po zakończeniu tego etapu będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia plenarnego NRA.

Adw. Piotr Nowakowski z komisji wizerunku NRA przedstawił wyniki badań nt. świadomości prawnej Polaków.

Adw. Bartosz Grohman przedstawił projekt zmian w Regulaminie organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Po dyskusji NRA podjęła uchwałę za przyjęciem zmian.

Drugi dzień obrad rozpoczęła prezentacja adw. Przemysława Stęchłego, przewodniczącego Zespół ds. zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu NRA, który omówił prace Zespołu w zakresie dotyczącym przeglądu wszystkich przepisów zbioru oraz dyskusja. NRA podjęła decyzję, że członkowie NRA prześlą Zespołowi konkretne propozycje zapisu przepisów, Zespół zbierze uwagi i przedstawi je na jednym z kolejnych posiedzeń plenarnych NRA. Projekt zmian zostanie przedstawiony środowisku adwokackiemu do dyskusji. Po zakończeniu tego etapu projekt zmian w ZZEAiGZ będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia plenarnego NRA.

NRA podjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmian w Kodeksie postępowania karnego.

NRA przyjęła tekst jednolity Regulaminu działania organów Adwokatury i organów izb adwokackich.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry