Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne NRA odbyło się 25 czerwca 2016 r. w Bydgoszczy. NRA omówiła projekt zmiany rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich, zmianę preliminarza budżetowego na rok 2016, podjęła uchwały w sprawie zmiany par. 58 Kodeksu Etyki Adwokackiej oraz w sprawie wniesienia wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o Policji. Posiedzenie NRA połączone było z obchodami 65-lecia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, otworzył posiedzenie od upamiętnienia minutą ciszy adwokatów, którzy zmarli w ostatnich miesiącach – adw. Andrzeja Sandomierskiego oraz adw. Macieja Duboisa. Przedstawił nowo wybranych dziekanów rad oraz podziękował za pracę ustępującym dziekanom. Następnie omówił prace NRA z ostatnich trzech miesięcy.   

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, podjął temat zmiany preliminarza budżetowego NRA na rok 2016. Przypomniał, że obowiązująca obecnie składka na fundusz administracyjny, została ustalona w listopadzie 2015 r. i nie powinno jej się zmieniać w trakcie roku budżetowego. Dodał, że obniżenie składki ograniczy możliwości działania NRA w obszarze wyrównywania szans dla poszczególnych izb, w sferze działalności samorządowej, co uderzy w zasadę solidarności izb. Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, dodała, że Prezydium NRA proponuje obniżenie składki pobieranej od adwokatów - emerytów z 50 zł do 25 zł. Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, uznał, że nie zmienia się preliminarza w ciągu roku obrachunkowego. Naczelna Rada Adwokacka zaakceptowała propozycję Prezydium NRA i podjęła uchwałę, w której ustalono udział poszczególnych Izb w pokrywaniu tych wydatków jako iloczyn liczby członków danej Izby w kwocie po:

- 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód,

- 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) – liczoną od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury,

- 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu (radcy prawnego, pracownika naukowego),

- Zwolnić Izby Adwokackie z naliczania i zapłaty składek:

1) od kobiet adwokatów, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy,

2) od adwokatów emerytów i rencistów niewykonujących zawodu.


Naczelna Rada Adwokacka omówiła projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Adw. Grzegorz Majewski, dziekan ORA w Warszawie oraz adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach przedstawili opinie na ten temat przyjęte przez ich rady. Członkowie NRA uznali, że opinia sporządzona zostanie m.in. w oparciu o stanowiska okręgowych rad adwokackich i będzie ona dotyczyć nie tylko projektów rozporządzeń, ale też będzie sygnalizować problemy dotyczące całego systemu sądowej pomocy prawnej z urzędu i pomocy prawnej z wyboru.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował o potrzebie zmiany regulaminu KZA i zgromadzeń adwokackich oraz regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Poprosił członków NRA o przesyłanie propozycji zmian w celu przedstawienia projektu na Krajowym Zjeździe Adwokatury.

Mecenas Dębowski przedstawił również propozycję zmiany §58 Zbioru Zasad Kodeksu Etyki i Godności Adwokackiej, w celu rozszerzenia możliwości działalności adwokackiej w czynnościach egzekucyjnych. NRA przyjęła uchwałę zmieniającą §58, który otrzymał brzmienie: „Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się użycie środków przymusu bezpośredniego”. 

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, zaproponował podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym tajemnicy obrończej i adwokackiej. NRA przyjęła uchwałę. (czytaj uchwała nr 67/2016).

NRA przyjęła również uchwałę, w której złożyła wniosek do XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie o przeprowadzenie głosowań wyborczych przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów.

Adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury przy NRA, przedstawił informacje na temat funkcjonowania nowego systemu informatyzacji. Poinformował, że trwają renegocjacje umowy dotyczące administrowania systemu.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, złożyła sprawozdanie z pracy rzecznika dyscyplinarnego oraz rekomendowała na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego adw. Przemysława Rosatiego. NRA przyjęła uchwałę, w której powołano adw. Przemysława Rosatiego na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego NRA. 

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił sprawozdanie z pracy WSD. 

Posiedzeniu towarzyszyły obchody 65-lecia istnienia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. Z tej okazji w Operze Nova 24 czerwca odbyła się gala jubileuszowa, podczas której m.in. wręczono odznaczenia oraz wyróżnienia nestorom bydgoskiej palestry, a także odbyła się premiera produkcji filmowej Izby pt. „Kobiety Adwokatury”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry