Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 21 stycznia 2017 r. w Warszawie. Podjęto m.in. uchwały w sprawie publikowania wizerunku osób uczestniczących w demonstracjach, w sprawie poparcia postulatu zwołania Kongresu Prawników Polskich, w sprawie zaniechania prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Omówiono kwestie dotyczące zmian w kodeksie etyki, przyjęto plan pracy NRA na rok 2017 oraz podział zadań między członków Prezydium NRA.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Poinformował, że spotkał się z przedstawicielami środowiska prawniczego, w celu uściślenia współpracy. Miały już miejsce spotkania z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego - Małgorzatą Gersdorf, z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, sędzią Dariuszem Zawistowskim i dwoma wiceprzewodniczącymi: sędzią Krzysztofem Wojtaszkiem i sędzią płk. Piotrem Raczkowskim, a także z sędzią dr. hab. Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Poinformował, że wraz z adw. Jarosławem Szczepaniakiem biorą udział w posiedzeniach Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, na których obecnie głównym tematem są przygotowania do Kongresu Prawników Polskich. Prezes NRA wspomniał też, że w marcu w Katowicach odbędzie się konferencja na temat rozproszonej kontroli zgodności prawa z Konstytucją.

Prezes Trela poinformował również, że w grudniu NRA podpisała z Polską Akcją Humanitarną umowę darowizny na 100 tys. zł od Adwokatury na pomoc mieszkańcom Aleppo. Przypomniał, że wpłat mogą dokonywać również okręgowe rady adwokackie i indywidualni adwokaci. 

W dalszej kolejności adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła projekt planu pracy NRA na rok 2017. Plan ten został opracowany na podstawie uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w tej sprawie (czytaj uchwałę nr 2/2017).

NRA określiła kwestie formalne związane z funkcjonowaniem Prezydium NRA, w tym dokonała podziału zadań między członków Prezydium NRA. Zgodnie z przyjętymi podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury zmianami w regulaminach, przyjęto teksty jednolite Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich oraz Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich.

Adw. Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan ORA w Białymstoku, przedstawiła propozycję Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA dokonania zmiany w Regulaminie odbywania aplikacji adwokackich. Zmiana dotyczyć ma możliwości łączenia w jedną grupę dwóch roczników aplikanckich. Mniejsze izby adwokackie spotykają się bowiem z problemem niskiej liczby aplikantów na jednym roku. Modyfikacji wymaga również ramowy program szkoleń określający obecnie, na którym roku winny być prowadzone poszczególne zajęcia. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj uchwałę nr 5/2017)

Członkowie NRA dyskutowali nad zmianą przepisów w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła propozycję wprowadzenia do Kodeksu Etyki przepisu, zobowiązującego adwokata, któremu w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym przedstawiono zarzut, do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej. Z kolei adw. Przemysław Rosati, członek NRA, przedstawił propozycje zmian do Kodeksu Etyki m.in. w sprawie rozszerzenia uprawnień adwokackich, obowiązku doskonalenia zawodowego oraz relacji między adwokatem a klientem. Naczelna Rada Adwokacka postanowiła przekazać propozycje do Komisji Etyki przy NRA w celu przygotowania kompleksowego projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, zreferował propozycję zmiany uchwały w sprawie odznaki adwokackiej. Zmiana dotyczy przeniesienia uprawnień przyznawania odznaczeń z Kapituły na Prezydium NRA. Kapituła, składająca się z adwokatów odznaczonych Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym, będzie opiniowała wnioski o przyznanie Wielkiej Odznaki i występowała o nadanie zwykłej. NRA przyjęła uchwałę zatwierdzającą propozycję zmiany. (czytaj uchwałę nr 6/2017)  

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił propozycję uchwały w sprawie publikowania przez Policję wizerunku osób uczestniczących w demonstracji przed gmachem Sejmu RP w dniach 16-17 grudnia 2016 r. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie (czytaj uchwałę nr 7/2017).

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła również uchwałę w sprawie poparcia postulatu zwołania Kongresu Prawników Polskich, jako forum międzyśrodowiskowej wymiany poglądów na temat kondycji i kierunków reformy wymiaru sprawiedliwości, widząc w tej inicjatywie jeden z instrumentów szeroko pojmowanego konstruktywnego dialogu społecznego. (czytaj uchwałę nr 8/2017).

Podczas posiedzenia jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wezwania do zaniechania prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 roku. (czytaj uchwałę nr 9/2017).

Następnie adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie z pracy rzecznika dyscyplinarnego, zaś adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił sprawozdanie z pracy WSD.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski