Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2017 r. w Warszawie. Podjęto m.in. uchwałę w sprawie dostępu zatrzymanego do adwokata, uchwałę w sprawie opinii do projektów rozporządzeń w sprawie taks adwokackich, uchwałę w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego oraz uchwałę w sprawie stanowienia prawa i jakości legislacji w Polsce. Przedstawiono kwestie dotyczące zmian w kodeksie etyki, prac komisji ds. praktyki adwokackiej oraz omówiono problem zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Pogratulował adw. Justynie Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, otrzymania nagrody „Złoty Paragraf” przyznanej przez Dziennik Gazeta Prawna 20 kwietnia br. Poinformował też, że adw. Sylwia Gregorczyk-Abram z izby warszawskiej została tegoroczną laureatką nagrody „Prawnik Pro Bono”. Podziękował wszystkim adwokatom zaangażowanym w akcję Tygodnia Konstytucyjnego, która miała miejsce w dniach 29 maja – 4 czerwca. Wzięło w niej udział ponad 460 prawników, którzy przeprowadzili lekcje prawa dla 35340 uczniów. Prezes NRA poinformował, że przedstawiciele NRA brali udział w Zgromadzeniu ogólnym NSA (adw. Piotr Kardas), Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Najwyższego (adw. Jacek Trela), w jury finału Konkursu Krasomówczego im. Joanny Agackiej-Indeckiej organizowanego przez ELSA Poland (adw. Krzysztof Szymański), w konferencji NIK „Nieodpłatna pomoc prawna, założenia a praktyka”  (adw. Rafał Dębowski). Prezes NRA zwrócił uwagę na bardzo dobre wyniki egzaminu adwokackiego, co świadczy o wysokim poziomie szkoleń aplikanckich. Adw. Jacek Trela podsumował również Kongres Prawników Polskich. Uznał, że było to udane przedsięwzięcie, które przyniosło bardzo dobre rezultaty, pokazując, że środowisko prawnicze stanowi jedną grupę.

W związku z informacjami o utrudnianiu osobom zatrzymanym i grupowo przetrzymywanym przez Policję w dniu 10 czerwca 2017 roku w Warszawie możliwości skorzystania z kontaktu z obrońcą, Naczelna Rada Adwokacka jednogłośnie przyjęła uchwałę o prawie zatrzymanych do adwokata. (czytaj uchwałę nr 21/2017).

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował kwestię dotyczącą projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata/radcę prawnego oraz rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych. Zmianie mają ulec wynagrodzenia w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu. Mec. Dębowski poinformował, że zaplanowane były spotkania w tej sprawie z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem. Rozmowy nie doszły jednak do skutku z przyczyn niezależnych od przedstawicieli adwokatury. Sekretarz NRA zwrócił uwagę, że na stronie RCL jest wiele negatywnych opinii, wskazujących na ułomność fiskalną propozycji. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w tej sprawie, negatywnie opiniując projekt rozporządzenia. (czytaj uchwałę nr 22/2017)

Adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA i przewodniczący komisji ds. praktyki adwokackiej przy NRA, poinformował o bieżących pracach komisji wynikających z wykonania planu pracy na rok 2017. Obecnie komisja pracuje nad nowym regulaminem wykonywania zawodu adwokata, są wstępne założenia, m.in. że nowy regulamin powinien zawierać przede wszystkim normy o charakterze techniczno-organizacyjnym. Ponadto powołano stały zespół ds. programów lojalnościowych, któremu przewodniczy adw. Przemysław Rosati.

Adw. Maciej Łaszczuk przypomniał również, że Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązał NRA do implementacji wytycznych antykorupcyjnych IBA dla adwokatur. Podkreślił, że wytyczne są częścią strategii przyjętej przez OECD i UNODC (biuro ds. narkotyków i przestępczości) z 2010 r., nie są one aktem prawnym i są raczej zachętą, a nie nakazem, do podejmowania właściwych działań. Adw. Maciej Łaszczuk przedstawi wkrótce NRA propozycje działań.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, zreferował sprawę wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. Przypomniał, że przyjętą na ostatnim posiedzeniu plenarnym NRA uchwałę w tej sprawie trzeba było uchylić, ponieważ koszty te wywołały wątpliwości co do sposobu ich ustalania. Poinformował, że wpłynęły dwa projekty – jeden opracowany przez wiceprezesów NRA - adw. Jerzego Glanca i adw. prof. Piotra Kardasa oraz drugi, opracowany przez adw. Ewę Krasowską, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i adw. Przemysława Rosatiego, członka NRA. W wyniku dyskusji postanowiono na podstawie obydwu projektów opracować jeden wspólny. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie (czytaj uchwałę nr 23/2017).

Adw. prof. Jacek Giezek, członek NRA i przewodniczący komisji etyki przy NRA,  przedstawił efekty dotychczasowej pracy komisji etyki nad zmianami w zbiorze zasad etyki adwokackiej i godności zawodu. Głównie zmiany dotyczą kwestii reklamy, tajemnicy adwokackiej i łączenia zajęć. Komisja została zobowiązana do dalszych prac.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił sprawozdanie z pracy WSD. Zaznaczył, że w związku z uniknięciem problemu przedawnienia sprawy, w wielu przypadkach WSD nie zachowuje kolejności rozpatrywania spraw według ich wpłynięcia. Zwrócił się do dziekanów o monitorowanie sytuacji oraz, aby dziekani zwrócili się do pionów dyscyplinarnych izb o unikanie zbyt długich przerw w rozprawach, a także o jak najszybsze przekazywanie spraw do WSD. Zaproponował też wprowadzenie karty sprawy, w której będzie dokumentacja co się dzieje ze sprawą i kto jest w danym momencie za nią odpowiedzialny.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła sprawozdanie z pracy rzecznika dyscyplinarnego Adwokatury.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, zreferowała temat zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej. Z informacji zebranych z okręgowych rad adwokackich wynika, że w okresie styczeń 2016 - kwiecień 2017 w pięciu radach nie było prób zwalniania z tajemnicy adwokackiej, ale np. w Warszawie odnotowano 25 takich przypadków. Zdaniem mec. Gnacikowskiej może to oznaczać, że adwokaci nie zawsze informują rady o takich sytuacjach. Zaproponowała, aby komisja etyki przygotowała dokument dla organów ścigania i sądów czym jest tajemnica adwokacka, zaproponowała również wypracowanie standardów postępowań w radach adwokackich. Adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, powiedział, jak wygląda procedura w warszawskiej radzie. Do ORA zapraszany jest adwokat, którego organy chcą zwolnić z tajemnicy adwokackiej, prowadzona jest rozmowa i przekazywane stanowisko ORA o bezwzględnym charakterze tajemnicy adwokackiej, aby adwokat mógł się nim wylegitymować przed przesłuchaniem. Rada wysyła pismo interwencyjne do prokuratora, policji, CBA, prezesa sądu. Przedstawiciel Prezydium stawia się na czynności. Ponadto ORA prowadzi rejestr takich spraw. Adw. Pietrzak zobowiązał się do przekazania procedury działań do dziekanów pozostałych rad.

Adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, przedstawił projekt uchwały dotyczącej stanu stanowienia prawa i jakości legislacji. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj uchwałę nr 24/2017)

Ponadto adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poinformowała o planowanym w spotkaniu sekretarzy rad, które odbędzie się w dniach 20-21 października 2017 r. w Warszawie. Adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury poinformował o działalności wydawniczej OBA. Ukazały się pierwsze wydania z serii „Biblioteki Palestry”: Moniki Zalewskiej: Kelsen, Romana Łyczywka, O. Missuna: Sztuka wymowy sądowej oraz Fernanda Payen: O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej. Adw. Jacek Trela, prezes NRA poinformował o przygotowaniach do stulecia adwokatury i współpracy na tym polu z okręgowymi radami adwokackimi.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry