Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 16 września 2017 r. w Warszawie. Podjęto m.in. uchwałę w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego pomiędzy izbami adwokackimi, uchwałę o zmianie uchwały „Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów”, rozmawiano również na temat zmian do Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej, statusu aplikanta po egzaminie adwokackim oraz na temat zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Prezes NRA omówił sytuację związaną z reformą sądownictwa. Przypomniał, że Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której znalazł się apel do Prezydenta RP o zawetowanie ustaw o KRS, o Sądzie Najwyższym i o sądach powszechnych. Poinformował, że w pracach sejmowego zespołu ds. reformy wymiaru sprawiedliwości udział bierze adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie. Prezes NRA poinformował również o udziale w wysłuchaniu publicznym, które odbyło się 17 lipca br. w Sejmie dotyczącym poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym gdzie przedstawiał stanowisko NRA oraz o spotkaniu z ministrem Pawłem Muchą z Kancelarii Prezydenta RP, które odbyło się 28  lipca. Ponadto adw. Trela przedstawił stan prac dotyczących przygotowań do obchodów 100-lecia Adwokatury. 

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował o publikacjach przygotowanych przez Ośrodek Badawczy Adwokatury – Ferdynanda Payena „O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej” oraz Romana Łyczywka i Olgierda Missuny „Sztuka wymowy sądowej”. Prezes Jacek Trela przekazał egzemplarz „Sztuki wymowy sądowej” adw. Włodzimierzowi Łyczywkowi, dziekanowi ORA w Szczecinie i synowi Romana Łyczywka. Na ręce Pana Dziekana przekazał również publikację dla wdowy po autorze – Krystyny Łyczywek.

Adw. Henryk Stabla  poinformował o zmianie wydawcy miesięcznika „Palestra” oraz o prowadzonych rozmowach dotyczących nowych warunków umów na ubezpieczenie OC dla adwokatów. Poinformował również, że w dniach 14-15 września br. odbyło się spotkanie skarbników i księgowych z okręgowych rad adwokackich.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie z prac rzecznika.  Poinformowała o wydanym przez nią zarządzeniu w sprawie zamieszczania na aktach spraw dyscyplinarnych zaznaczonego wyraźnie terminu przedawnienia. Zwróciła uwagę na dużą liczbę zawiadomień z ministerstwa sprawiedliwości w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów wykonujących jednocześnie zawód komornika. Apelowała o zwracanie na to uwagi przy wpisie na listę adwokatów. Wspomniała również o wydanym w ostatnich dniach orzeczeniu Sądu Najwyższego dotyczącym możliwości zaskarżenia uchylenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, co zdaniem rzecznika dyscyplinarnego znacznie wydłuży postępowanie. Adw. Krasowska poinformowała też, że 21 października br. odbędzie się spotkanie rzeczników i prezesów sądów dyscyplinarnych.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego sądu Dyscyplinarnego, poinformował, że z dwustu postępowań odwoławczych rozpatrzono w tym roku 146 spraw, a kolejne 50, które jest w obiegu zostaną rozpatrzone do końca tego roku. Przypomniał, że posiedzenia WSD odbywają się co tydzień, a sprawy rozpatrują dwa składy sędziowskie. Zwrócił uwagę, że w tym roku nie było jeszcze żadnego  orzeczenia wydalającego z zawodu, a najczęściej zapadające wyroki to kary majątkowe.

Adw. Andrzej Malicki, wiceprzewodniczący komisji etyki przy NRA, przedstawił projekt zmian do  Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Zaznaczył, że prace zmierzają w kierunku, aby zbiór miał charakter wyłącznie deontologiczny. Po dyskusji nad propozycjami, NRA zdecydowała, że komisja nadal będzie pracować nad zmianami, a kolejne propozycje przedstawi na następnym posiedzeniu plenarnym NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poruszył temat statusu aplikantów egzaminowanych oraz kwestię wpisów na listę adwokatów. Przypomniał, że ustawa Prawo o adwokaturze nie daje jasnej wykładni na temat wykonywania obowiązków zawodowych przez osoby, które zdały egzamin a nie zostały jeszcze wpisane na listę adwokatów. Wskazał, iż pewnym rozwiązaniem problemu może być praktyka okręgowych rad adwokackich dotycząca kolejności czynności przy wpisach na listy adwokatów i skreśleniach z list aplikantów adwokackich, przyjmowaniu zawiadomień o wyznaczeniu siedziby i odbieraniu ślubowań. Wskazał, iż ten temat będzie szczegółowo omawiany podczas spotkania sekretarzy okręgowych rad adwokackich planowanego na 20-21 października br.

Adw. Jerzy Glanc omówił projekt zmian w regulaminie organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Projekt zawiera regulacje dotyczące rozliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego pomiędzy izbami. Dodał, że temat ten był poruszony na spotkaniu skarbników i ustalono, że skarbnicy rad adwokackich wypracują porozumienie w tej kwestii. Wiceprezes NRA zaproponował poczekać na opinię skarbników i poruszyć ten temat na kolejnym posiedzeniu.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w sprawie kosztów postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim. (czytaj uchwałę)

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, przedstawiła projekt zmian do „Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów”. Zmiany określają zasady wizytacji filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek, których główna siedziba mieści się w innej izbie adwokackiej. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin. (czytaj uchwałę)

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza omówiła przypadki zwalniania z tajemnicy adwokackiej. Zwróciła uwagę na rozbieżność w statystykach.

Adw. Gnacikowska poruszyła również temat projektu ministerstwa finansów dotyczący składania przez doradców podatkowych informacji na temat tzw. agresywnych oszczędności podatkowych, przepisy te mogą dotyczyć również tajemnicy adwokackiej. Dodała, że jest również projekt ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy, który nakłada na adwokatów nowe obowiązki.

Ponadto adw. Grzegorz Kopeć, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,  poinformował o kampanii „Adwokat pomaga”. (czytaj więcej). Dodał, że wkrótce rozpocznie się akcja informacyjna dotycząca pomocy prawnej dla frankowiczów.

Z kolei adw. Stanisław Kłys zaprosił na VII Dni Kultury Adwokatury Polskiej, które odbędą się w dniach 26-29 października w Krakowie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski