Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 25 lutego 2018 r. w Warszawie. Dyskutowano m.in. nt. temat aplikacji adwokackiej, a także podjęto uchwałę w sprawie składek na Fundusz Administracyjny.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Przypomniał, że w ministerstwie sprawiedliwości trwają prace dotyczące wprowadzenia tzw. aplikacji uniwersyteckiej. Założenia przedstawił wiceminister Marcin Warchoł podczas konferencji w Popowie, 5 lutego.  W konferencji Adwokaturę reprezentowali: adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach i wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, członek tej komisji i wicedziekan ORA w Łodzi. Według założeń aplikacja uniwersytecka miałaby trwać dwa lata, byłaby opłacana przez aplikantów, ale koszty nie zostały wskazane. Prezes NRA przypomniał, że poseł Kornel Morawiecki wystosował list otwarty do ministra sprawiedliwości, w którym stanowczo sprzeciwia się ministerialnemu pomysłowi i prosi o wyjaśnienia o przyczyny prac nad projektem. Adw. Jerzy Zięba, uzupełniając sprawozdanie prezesa NRA, dodał, że główne zarzuty wobec aplikacji adwokackiej i radcowskiej to masowość zajęć i słabość systemu patronatu. Projekt zakłada, że nie na wszystkich wyższych uczelniach ma być prowadzona aplikacja uniwersytecka, a jedynie na tych, które będą spełniać kryteria ustalone przez ministerstwo. Dziekan ORA w Kiecach podkreślał, że profesorowie adw. Piotr Kardas i adw. Maciej Gutowski, występowali nie tylko jako przedstawiciele samorządu, ale też jako wykładowcy akademiccy. Ich wystąpienia były bardzo merytoryczne. Wykazali słabość i wiele niewiadomych projektowanego systemu. Dodał, że wśród uczelni zwolennikami pomysłu są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Rzeszowski, zaś negatywnie pomysł oceniają Uniwersytet Jagielloński i Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Kolejnego dnia konferencji w Popowie  podsumowano wyniki ubiegłorocznych egzaminów zawodowych adwokackich i radcowskich. Średnia zdawalność to 83%. Jest to dowód na to, że aplikanci są dobrze przygotowani do egzaminów.

Ponadto prezes NRA, poinformował, że wraz z adw. prof. Piotrem Kardasem, wiceprezesem NRA uczestniczyli w Wiedniu w sesji plenarnej i standing committee CCBE. Prezes NRA zabrał głos na temat stanu praworządności i przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Adw. Jacek Trela przypomniał, że w tym roku NRA przewodniczy Porozumieniu samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. 13 lutego br. w siedzibie NRA odbyły się obrady plenarne Porozumienia. Spotkanie koncentrowało się wokół reformy procedury cywilnej. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości.  Podniesiono kwestie m.in.: obowiązkowego zastępstwa stron przez profesjonalnych pełnomocników procesowych – w nowoprojektowanej procedurze gospodarczej oraz w postępowaniu przed sądami apelacyjnymi; eliminację z kręgu podmiotów mogących być pełnomocnikiem procesowym osób sprawujących zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osób pozostających w stałym stosunku zlecenia, współuczestników sporu oraz pracowników osób prawnych; wydłużenia terminu na sporządzenie apelacji oraz zwolnienia adwokatów i radców prawnych z obowiązku przedstawiania zaświadczeń od lekarza sądowego w przypadku usprawiedliwienia nieobecności z powodu choroby.

Następnie adw. Andrzej Zwara, prezes OBA i adw. Krzysztof Golec przybliżyli przygotowania do wystawy w Muzeum II Wojny Światowej poświęconej 100-leciu Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Po złożeniu sprawozdania z bieżących prac, odbyła się dyskusja w sprawie aplikacji adwokackiej. Adw. prof. Maciej Gutowski przedstawił dokument „Modelowe założenia aplikacji adwokackiej”.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła decyzję, że na podstawie zebranych w trakcie dyskusji głosów komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA przygotuje materiał, który przedstawi Prezydium NRA do połowy marca br.

Podczas posiedzenia, NRA przyjęła uchwałę dotyczącą aplikacji adwokackiej. W uchwale zaakcentowano istotę praktycznej nauki zawodu, która nie może sprowadzać się jedynie do szkolenia o charakterze prawno-teoretycznym. Podkreślono rolę patrona jako podstawową wartość aplikacji w zakresie kształcenia umiejętności praktycznych i nauki rzemiosła zawodowego. NRA w uchwale akcentuje, że: „Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron-aplikant, winien ze wszech miar zapewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w zakresie świadczonej przez aplikantów pracy na rzecz patronów”. W uchwale NRA apeluje do dziekanów okręgowych rad adwokackich, aby przy wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwiązania zapewniające aplikantom wynagrodzenie. NRA przypomina również adwokatom współpracującym z aplikantami lub zatrudniającym ich, że za podejmowanie przez nich na rzecz adwokatów czynności należne jest wynagrodzenie. (czytaj uchwałę nr 31/2018)

Prezes NRA złożył podziękowania dla samorządów aplikanckich wszystkich izb za zajęcie stanowiska w sprawie aplikacji uniwersyteckich.

Podczas posiedzenia plenarnego NRA podjęto uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. (uchwała nr 32/2018)

Przyjęta została również uchwała w sprawie udziału poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych w 2018 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny. W stosunku do zeszłego roku składka została obniżona o 5 zł od adwokata wykonującego zawód. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku. (uchwała nr 33/2018)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry