Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Gdańsku. Dyskutowano m.in. na temat tajemnicy adwokackiej, regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych oraz regulaminu w zakresie działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Podjęto również uchwały w sprawie: uchylenia części uchwały zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2018 r., podjęcia przez Komisję Europejską działań w celu powstrzymania przyjętych przez polski Sejm rozwiązań legislacyjnych, zagrażających trójpodziałowi władzy, a także uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy na murze Stoczni Gdańskiej upamiętniającej adwokatów – obrońców w procesach politycznych.

Naczelna Rada Adwokacka uczciła minutą ciszy zmarłych w ostatnich dniach adw. dr. Jacka Kruka, wicedziekana ORA we Wrocławiu i adw. Bolesława Andrysiaka, byłego członka NRA.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Poinformował o projekcie legislacyjnym dotyczącym zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Projekt wprowadza kolejne propozycje rozszerzenia grupy osób mogących korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Dodał, że stanowisko NRA jest negatywne, rozszerzenie nieodpłatnej pomocy prawnej spowoduje, że niebogate państwo będzie państwem rozdawniczym, kosztem kancelarii adwokackich. W komisji senackiej rozpoczęły się prace dotyczące uregulowania kwestii dotyczących kancelarii odszkodowawczych. Jest propozycja, aby utworzyć samorząd dla tej grupy. Prezes NRA spotkał się m.in. w tej sprawie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, którego przekonywał, że największe kancelarie odszkodowawcze to spółki kapitałowe, które nie podlegają kontroli, co może powodować nadużycia kosztem poszkodowanych. Na spotkaniu poruszono również temat reformy Kpc oraz funkcjonowania izby dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym.

Prezes NRA zrelacjonował przebieg spotkań prezesa i wiceprezesów NRA z aplikantami adwokackimi poszczególnych izb adwokackich oraz przekazał informację o spotkaniu kierowników szkolenia aplikantów adwokackich, które odbyło się 4 czerwca w Warszawie.

Prof. dr. hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, zrelacjonował udział adwokatury w wydarzeniach zagranicznych. Oświadczył, że CCBE chciałoby na przełomie września i października 2018 r. zorganizować sesję plenarną w Warszawie. Ponadto trwają prace nad europejską konwencją o zawodzie prawnika. CCBE powołało komisję, która analizuje sytuację prawników w poszczególnych krajach. Stowarzyszenie pracuje nad wprowadzeniem zapisu o obligatoryjnej przynależności do struktur samorządowych. Dodał, że podczas majowej sesji plenarnej w Pradze CCBE wydało oświadczenie dotyczące przestrzegania praworządności w Polsce. Stanowisko tej samej treści wydało FBE.

W maju odbyło się w Warszawie spotkanie z delegacją Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej. Omówiono możliwe formy współpracy między adwokaturami obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk zawodowych, staży i wspólnego organizowania konferencji dla adwokatów oraz aplikantów adwokackich.  

ORA w Warszawie zorganizowała spotkanie z Hilarie Bass, prezydent ABA. Rozmowy dotyczyły inicjatyw i działań, które mogłyby być wspólnie podjęte przez NRA i ABA. Omawiany był również stan prawa w Polsce oraz zmiany ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości. Ponadto wiceprezes NRA zreferował przebieg posiedzenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 1 czerwca br. w sprawie wniosku irlandzkiego sądu, który złożył pytanie, czy reforma sądownictwa w Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował o realizacji planów związanych z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Konkurs dla uczniów na esej, dotyczący roli adwokata w społeczeństwie, został rozstrzygnięty. 9 czerwca w Muzeum II Wojny Światowej otwarta zostanie wystawa "Adwokaci w służbie Ojczyźnie". NRA wykupiła powierzchnie reklamowe promujące zawód adwokata. Reklamy będą pojawiać się na różnego rodzaju nośnikach pomiędzy lipcem a listopadem. 12 października w Warszawie odbędzie się konferencja dla studentów o wyborze ścieżki prawniczej. Adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu, wyszedł z inicjatywą zamieszczenia tablicy na murze Stoczni Gdańskiej upamiętniającej adwokatów, w szczególności obrońców politycznych. Naczelna Rada Adwokacka podjęła przez aklamację uchwałę, w której zwraca się do władz Gdańska o umożliwienie zainstalowania odpowiedniej tablicy pamiątkowej w miejscu szczególnie symbolicznym – na murze Stoczni Gdańskiej. (czytaj uchwałę)

Ponadto adw. Rafał Dębowski omówił kwestie związane z pracami nad modernizacją systemu informatycznego. 

Następnie Naczelna Rada Adwokacka uchyliła w części uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. 21 kwietnia br. Zgromadzenie Izby Warszawskiej podjęło uchwałę odnoszącą się do zmian systemu sądownictwa w Polsce. Znalazł się w niej akapit wywołujący wątpliwości ustawowe, w szczególności za sprzeczne z prawem NRA uznała kierowanie do adwokatów sugestii, by w określonych w uchwale sytuacjach składali wnioski o wyłączenie sędziów od orzekania. Zdaniem NRA wnioski takie pozostawałyby w sprzeczności m.in. z art. 1 ust. 1 i 3, art. 3 a contrario oraz art. 5 Prawa o adwokaturze, albowiem musiałyby zostać oparte na podstawie przesłanek nieprzewidzianych w przepisach procedury cywilnej oraz karnej. (czytaj uchwałę)

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, zaś adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, sprawozdanie z działalności Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Adw. Andrzej Zwara, członek NRA i prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, omówił kwestie związane z wejściem w życie RODO.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA i przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, omówiła projekt zmiany Regulaminu w zakresie działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. NRA przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin, poprzez dodanie w rozdziale I w §3 po słowach „przeprowadzanie wizytacji okręgowych rad adwokackich”, po przecinku „pionu rzecznika dyscyplinarnego i sądu dyscyplinarnego w zakresie struktury organizacyjnej, terminowości działania i gospodarki finansowej”. (czytaj uchwałę)

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej. NRA przyjęła uchwałę, w której przypomina, że strzeżenie tajemnicy adwokackiej jest bezwzględnym i nieograniczonym w czasie obowiązkiem etycznym i prawnym każdego adwokata. Klient musi mieć pewność, że wszystkie przekazane przez niego informacje zostaną użyte tylko i wyłącznie w jego interesie. W uchwale NRA zwraca się do organów Państwa o zapewnienie organom samorządu adwokackiego możliwości wzięcia udziału w przesłuchaniu adwokata w każdym postępowaniu. (czytaj uchwałę

Ponadto adw. Anisa Gnacikowska poinformowała, że od ostatniego posiedzenia plenarnego NRA rady zgłosiły trzynaście przypadków prób naruszenia tajemnicy adwokackiej, z czego aż 11 przypadków dotyczy adwokatów izby warszawskiej.

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas przedstawił założenia do zmiany Regulaminu rzecznika dyscyplinarnego.

W wolnych wnioskach adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA i adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, zaproponowali przyjęcie uchwały - apelu do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w trybie przewidzianym art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz o złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, wstrzymujących niezgodne z prawem usunięcie sędziów Sądu Najwyższego z dniem 3 lipca 2018 r. (czytaj uchwałę)

Również w wolnych wnioskach adw. Dariusz Wojnar, członek NRA, złożył projekt uchwały dotyczącej dostępu do informacji dla członków NRA.

Posiedzeniu plenarnemu towarzyszyło otwarcie wystawy „Adwokaci w służbie Ojczyźnie” w Muzeum II Wojny Światowej. Wystawa, przygotowana w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, będzie prezentowana do końca października 2018 r. (czytaj relację z otwarcia)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry