Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 14-15 września 2018 r. w Toruniu. Dyskutowano m.in. o pracach senackich nad uregulowaniem rynku kancelariach odszkodowawczych, o petycji, która wpłynęła do Sejmu RP w sprawie zmiany ustawy Prawo o adwokaturze oraz o podjęciu przez wszystkie okręgowe rady adwokackie uchwał afirmujących przepisy Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Naczelna Rada Adwokacka uczciła minutą ciszy zmarłego 1 września adw. Czesława Jaworskiego. NRA podjęła uchwałę o treści: „Adw. Czesław Jaworski dobrze zasłużył się Adwokaturze Polskiej”.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Przypomniał o działaniach podjętych z związku ze zmianami w KRS i Sądzie Najwyższym. Poinformował o toczących się pracach legislacyjnych nad: projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zmianą kodeksu postępowania cywilnego.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Przemysław Rosati, członek NRA, bliżej przedstawili kwestie związane z pracami legislacyjnymi dotyczącymi kancelarii odszkodowawczych. Adw. Dębowski poinformował, że wraz z adw. dr. Magdaleną Matusiak-Frącczak uczestniczył w posiedzeniach komisji senackiej. Mec. Dębowski stwierdził, że projekt ustawy obejmuje działalność kancelarii odszkodowawczych i wszystkich podmiotów zajmujących się roszczeniami odszkodowawczymi związanymi ze szkodą na osobie. NRA i KRRP zaprezentowały pogląd, nie można obejmować tego typu przepisami podmiotów, które w żaden sposób nie dopuściły się patologii. Poinformował również, że NRA złożyła opinię przygotowaną przez adw. Matusiak-Frącczak.

Adw. Przemysław Rosati zaproponował przeprowadzenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych w oparciu o przepisy ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej. NRA zobowiązała adw. Przemysława Rosatiego do opracowania projektu ustawy do 15 października.

Adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, przedstawił propozycję zmiany statutu Centrum Mediacyjnego przy NRA poprzez dodanie zapisu o możliwości uzyskania certyfikatu mediatora przez aplikantów adwokackich. W trakcie dyskusji członkowie NRA doszli do wniosku, że statut Centrum Mediacyjnego wymaga szerszych zmian. Propozycje zmiany statutu zostaną przedstawione NRA po spotkaniu rady mediatorów.

Adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA, zreferował temat petycji sejmowej w sprawie zmiany ustawy Prawo o adwokaturze, która zakłada możliwość pozostawania adwokatów w stosunku pracy.

Adw. Michał Synoradzki, członek NRA przedstawił pomysł podjęcia przez wszystkie okręgowe rady adwokackie jednobrzmiących uchwał afirmujących przepisy Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Adw. Przemysław Rosati poddał pod rozwagę zmianę regulaminu wykonywania zawodu adwokata poprzez usunięcie par. 6 Regulaminu.

Adw. Rafał Dębowski omówił analizę wniosku z poprzedniego posiedzenia plenarnego NRA o dostępie do informacji dla członków NRA. NRA postanowiła zobowiązać Prezydium NRA o powołanie zespołu, który opracuje politykę dostępu do informacji dla członków NRA.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA przedstawił informacje na temat prac nad projektem regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych. Przypomniał, że w pracach tych bierze udział również adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA.

Adw. Rafał Dębowski i adw. Henryk Stabla omówili uchwały zgromadzenia izby wrocławskiej – dotyczącej egzekwowania zaległości składkowych i zgromadzenia izby częstochowskiej – dotyczącej opłat za utworzenie filii kancelarii na terenie izby.

Adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach, złożył wniosek o podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków finansowych na nagranie płyt związanych z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. NRA przyjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na  realizację projektu.

Na wniosek adw. Włodzimierza Łyczywka, dziekana ORA w Szczecinie, NRA podjęła uchwałę o treści: „Adwokatura Polska z szacunkiem odnosi się do postawy Sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego, wybitnego adwokata w latach 80-tych i obrońcy w procesach politycznych PRL”.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła sprawy związane z tajemnicą adwokacką, zwróciła również uwagę na tajemnicę adwokacką w kontekście wprowadzenia przepisów dotyczących agresywnej optymalizacji podatkowej.

NRA przedyskutowała temat komunikacji zewnętrznej i kształtowania wizerunku medialnego NRA.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, zaś adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, sprawozdanie z działalności Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Posiedzeniu plenarnemu NRA towarzyszyły uroczystości jubileuszowe 100-lecia Adwokatury Polskiej organizowane przez izbę toruńską. W ramach obchodów odsłonięto tablicę z nazwą ronda adw. Stefana Michałka, pierwszego prezydenta Torunia w latach 1922-1924, ubrano pomnik Mikołaja Kopernika w togę adwokacką, z kolei w Domu Artusa odbyła się konferencja, na której poruszono temat historii adwokatury toruńskiej oraz roli adwokata w kulturze. 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry