Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniu 24 listopada 2018 r. w Warszawie. Przyjęto regulamin funkcjonowania rzeczników dyscyplinarnych, zdecydowano o podjęciu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych oraz podjęto uchwałę zobowiązującą adwokatów do informowania w każdym przypadku prób lub naruszania tajemnicy adwokackiej.  

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Prezes podsumował Galę Jubileuszową 100-lecia Adwokatury Polskiej, która odbyła się dzień wcześniej. Poinformował o toczących się pracach legislacyjnych dotyczących świadczenia usług przez kancelarie odszkodowawcze oraz zreferował działania, jakie NRA podjęła w sprawie ministerialnego projektu ograniczenia tajemnicy zawodowej, który pojawił się w październiku tego roku, a z którego ministerstwo sprawiedliwości wycofało się po kilku dniach.

Adw. prof. Piotr Kardas podsumował aktywność międzynarodową polskiej Adwokatury. Poinformował, że uczestniczył w dwóch posiedzeniach CCBE, gdzie istotna część poświęcona była sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce i na Węgrzech. Poinformował, że powołano krajowych sprawozdawców w zakresie naruszeń idei rządów prawa w ramach CCBE. W Polsce obowiązki te pełni adw. Dominika Stępińska-Duch. Wiceprezes NRA poinformował również, że w tym samym czasie, co posiedzenie NRA, odbywa się w Warszawie spotkanie komisji Criminal Law przy CCBE. Spotkanie to zaplanowano w Warszawie ze względu na centralne obchody jubileuszowe Adwokatury Polskiej. Profesor Kardas dodał, że w dniach 1-2 listopada brał udział w spotkaniu prezesów rad adwokackich Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie dotyczyło zmiany podejścia do zawodu adwokata w poszczególnych krajach. Zapadły decyzje, aby wypracować fundamentalne reguły wykonywania wolnego zawodu adwokata i przenieść to na prawodawstwo unijne.

Adw. Jacek Trela dodał, że wraz z adw. Piotrem Kardasem i adw. Sławomirem Ciemnym 4 grudnia br. w Berlinie spotkają się z przedstawicielami Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej. Tematyką będzie m.in. sytuacja dotycząca pytań prejudycjalnych odnoście ustawy o SN oraz tajemnica zawodowa. Planowane jest również ustalenie reguł współpracy seminaryjnej pomiędzy adwokaturą polską a niemiecką. 

W następnym punkcie obrad adw. prof. Piotr Kardas podsumował prace nad regulaminem funkcjonowania rzeczników dyscyplinarnych. Nad zmianami pracował zespół w składzie: adw. prof. Piotr Kardas, adw. Jerzy Glanc, adw. Ewa Krasowska, adw. Tomasz Jachowicz i adw. Przemysław Rosati. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w sprawie nowego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2019. (czytaj regulamin)

Naczelna Rada Adwokacka omówiła temat wykonania uchwał KZA. Sprawozdania z części wykonania uchwał zjazdowych złożyli adw. Marcin Derlacz, p.o. przewodniczącego komisji edukacji przy NRA, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca zespołu ds. kobiet przy NRA oraz adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, omówił propozycję przeprowadzenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych. Pan Mecenas przedstawił projekt ustawy oraz plan działania zawiązany z realizacją projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Celem tej inicjatywy jest systemowe uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w taki sposób, aby pomoc prawna była świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych, bez jednoczesnego naruszania uprawnień innych zawodów prawniczych. NRA przyjęła stanowisko w sprawie podjęcia działań w tym zakresie. Utworzono także „Komitet inicjatywy ustawodawczej – ustawa o zasadach świadczenia usług prawniczych”. Koordynatorem projektu i pełnomocnikiem komitetu jest adwokat Przemysław Rosati, członek NRA (czytaj więcej).

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA przedstawił założenia budżetowe na rok 2019. NRA ponadto podjęła decyzję o przeprowadzeniu audytu dokumentacji finansowo-księgowej za rok 2018.

Adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA, podsumował kampanię „Zajrzy do adwokata”. NRA wyraziła zgodę na kontynuację projektu, jednak na nowych warunkach, które zostaną wypracowane w najbliższym czasie.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, zdała sprawozdanie z przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej. Podkreśliła, że dane zbierane przez NRA nie są pełne, ponieważ wielu adwokatów nie zgłasza takich przypadków do swoich rad. Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, przedstawił projekt uchwały w sprawie postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej wraz z rekomendacją modelowych działań w tym zakresie. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której zobowiązuje członków Adwokatury do informowania właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej o każdym przypadku próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej przez organy państwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy. Adwokata, którego nieprawomocnym postanowieniem zwolniono z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej uchwała zobowiązuje do zaskarżenia tego orzeczenia, w sposób właściwy dla postępowania, w jakim zapadło przedmiotowe postanowienie, o ile taki środek prawny przysługuje. Uchwała zobowiązuje do podjęcia czynności mających na celu zapewnienie udziału członka Okręgowej Rady Adwokackiej lub adwokata wyznaczonego przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w czynności przesłuchania adwokata lub aplikanta adwokackiego w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej oraz w posiedzeniu sądu, na którym rozpoznawane jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie członka Adwokatury, a ponadto do udzielenia innej formy wsparcia, która okaże się konieczna w zależności od okoliczności sprawy. Uchwała zobowiązuje również ORA do przekazywania Naczelnej Radzie Adwokackiej zbiorczych informacji na ten temat. Do uchwały dołączony został dokument z rekomendacją modelowych działań w tym zakresie.

(czytaj uchwałę)

(czytaj załącznik do uchwały)

Ponadto Naczelna Rada Adwokacka uchyliła uchwałę zgromadzenia izby częstochowskiej z dn. 16 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za otwarcie filii kancelarii na terenie izby piotrkowsko-częstochowskiej.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, zaś adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, sprawozdanie z działalności Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Posiedzenie plenarne NRA poprzedziła zorganizowana dzień wcześniej na Zamku Królewskim w Warszawie Gala Jubileuszowa 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. (czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry