Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniu 19 stycznia 2019 r. w Warszawie. Omówiono preliminarz budżetowy na rok 2019, kwestię dotyczącą usprawiedliwiania nieobecności adwokatów w sądzie, a także podjęto uchwałę w sprawie upamiętnienia Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza.  

Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci o zamordowanym Prezydencie Gdańska – Pawle Adamowiczu. Naczelna Rada Adwokacka przez aklamację podjęła uchwałę, w której upamiętniła Prezydenta Gdańska i apelowała o odnowę życia politycznego i społecznego w Polsce. (czytaj uchwałę) Dzień wcześniej Prezydium NRA podjęło decyzję, aby przekazać na cel wskazany przez rodzinę Pawła Adamowicza kwotę 5613,11 złotych, jest to ta sama kwota, jaką zebrał Prezydent Gdańska podczas kwesty WOŚP. 

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA w ostatnich tygodniach. Poinformował, że z uwagi na objęcie funkcji redaktora naczelnego „Palestry”, adw. prof. Maciej Gutowski zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji legislacyjnej przy NRA. Na jego miejsce Prezydium NRA powołało adw. prof. Roberta Zawłockiego. Prezes Trela wziął udział w ogólnopolskiej konferencji aplikantów adwokackich pt.: „Prawo w internecie”, a także w konferencji „Sędziowie i adwokaci w służbie niepodległej”, którą otwierał wraz z prof. Małgorzatą Gersdorf i prof. Adamem Strzemboszem. Prezes NRA poinformował, że w grudniu odbyło się posiedzenie sejmowej komisji ds. petycji na którym rozpatrywano petycję dotyczącą możliwości wykonywania zawodu adwokata w stosunku pracy. Komisja odrzuciła petycję. NRA na tym posiedzeniu reprezentował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. 14 grudnia 2018 r. przedstawiciele NRA byli gośćmi posiedzenia Senatu, który przyjął uchwałę na 100-lecie Adwokatury Polskiej. Głos w imieniu Adwokatury zabrał adw. Rafał Dębowski. W styczniu odbyła się uroczystość wręczenia  statuetek "Stojącym w imię zasad", która odbyła się w  siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie. Otrzymała ją prof. Małgorzata Gersdorf i Beata Katkowska z Gryfic, która samotnie protestowała przed sądem rejonowym. Dodał, że ważne konferencje naukowe zostały zorganizowane przez ORA w Białymstoku i w Radomiu. Prezes Trela zrelacjonował prace Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, w tym zamierzenia zorganizowania Kongresu Prawników Polskich. Prezes NRA poinformował, że 29 listopada 2018, podczas sesji plenarnej CCBE w Lille adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, został uhonorowany Nagrodą Praw Człowieka.

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, dodał, że w Lille dyskutowano też o zagrożeniach dla rządów prawa, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację na Węgrzech i w Polsce. W związku z tym powołano sprawozdawców krajowych, w Polsce została nią adw. Dominika Stępińska-Duch. Pod koniec lutego odbędzie się konferencja prezydentów rad adwokackich Europy. Podczas tego spotkania odbędzie się próba analizy sytuacji i zajęcia stanowiska wspólnego z CCBE. Prof. Kardas przypomniał, że w tym roku Adwokatura przewodniczy polskiej delegacji w CCBE. Przypomniał, że 4 grudnia ub.r. w Berlinie odbyło się polsko-niemieckie spotkanie poświęcone m.in. sytuacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji adwokatów, mówiono o tajemnicy zawodowej i jej ochronie.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe związane z preliminarzem budżetowym na rok 2019. Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawił opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2019, zgodnie z którą WKR rekomenduje przyjęcie budżetu w przedstawionej formie.

Członkowie NRA dyskutowali nad budżetem na 2019 rok. W wyniku tej dyskusji NRA postanowiła przenieść sprawę przyjęcia preliminarza budżetowego na rok 2019 na kolejne posiedzenie NRA, które odbędzie się w marcu.  

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę dotyczącą zasad przyznawania diet samorządowych. NRA przyjęła również kierunkowe wielkości budżetu na rok 2019 oraz zasadę ryczałtowego naliczania składek.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie z działalności z ostatnich miesięcy. Poinformowała, że 1 grudnia 2018 odbyła się konferencja rzeczników dyscyplinarnych, na której omówiono zmieniony regulamin rzeczników dyscyplinarnych. Zwróciła również uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia, który utrzymał w mocy orzeczenie WSD, w sprawie pozycjonowania stron kancelarii w wyszukiwarce internetowej. SN podkreślił, że jest to forma agresywnej reklamy.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, złożył sprawozdanie z działalności Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

W sprawie wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury sprawozdanie złożył adw. prof. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki przy NRA. Poinformował, że w czerwcu tego roku komisja przedstawi projekt zmian w kodeksie etyki.

Adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA i przewodniczący Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA i adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA i członek Komisji, zaprezentowali zagadnienie dotyczące wykonania uchwały KZA w przedmiocie likwidacji wymogu przedstawiania przez adwokatów zaświadczeń od lekarzy sądowych.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, zdała sprawozdanie z przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej.

Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, zaprezentował projekt platformy wymiany informacji między aplikantami a adwokatami o zastępstwach procesowych, stosunku pracy i patronacie. Jest to realizacja modelowych założeń aplikacji adwokackiej uchwalonych wiosną 2018 roku.

Mecenas Rosati złożył również sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych.   

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry