Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 15-16 marca 2019 r. w Warszawie. NRA zatwierdziła wykonanie budżetu za rok 2018 i przyjęła preliminarz budżetowy na rok 2019. Omówiono również kwestię obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych oraz kwestię utworzenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Naczelna Rada Adwokacka omówiła także tematy związane z tajemnicą adwokacką. 

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA z ostatnich trzech miesięcy. Poinformował, że uczestniczył w zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" w Toruniu. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA i adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach wzięli udział w konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie nt. wyników egzaminów na aplikację adwokacką i zawodowych. Prezes NRA poinformował również, że 1 czerwca w Poznaniu odbędzie się II Kongres Prawniczy. Tematami przewodnimi spotkania mają być m.in. niezależność zawodów prawniczych, postępowania dyscyplinarne, tajemnica zawodowa, modelowe przyszłościowe rozwiązania w prokuraturze jako instytucji niezależnej od władzy publicznej.

Prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, zdał relację z działalności międzynarodowej. Poinformował, że wraz z prezesem NRA – adw. Jackiem Trelą uczestniczyli w 47. Konferencji Prezydentów Europejskich Samorządów Prawniczych w Wiedniu oraz posiedzeniu komitetu sterującego CCBE. Tematem przewodnim konferencji były „Rządy prawa” (Rule of Law). W dyskusji poruszono kwestię zagrożenia dla rządów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Węgier i krajów Europy Środkowej. Omawiano też temat niezawisłości sędziów i niezależności sądów, zasad wykonywania zawodu i tajemnicy zawodowej. Wiceprezes NRA zauważył, że dużą uwagę skupiono na aktualnych sprawach Polski. Prezes austriackiej rady adwokackiej – Rupert Wolf podkreślał zasługi naszego kraju w obalenie komunizmu w Europie. Delegaci uczcili minutą ciszy zamordowanego prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza. Dyskutowano również o pracach nad konwencją o zawodzie  prawnika, w dokumencie tym ma się znaleźć zapis akcentujący niezależność adwokata i samorządu adwokackiego. Pod koniec marca w Rzymie odbędzie się posiedzenie stałego komitetu CCBE, na którym omawiane będą zasady wynagradzania adwokatów i niezależność samorządów. Prezes Trela dodał, że w lipcu w Berlinie odbędzie się okrągły stół adwokatów polskich i niemieckich. Spotkanie kierowane jest szczególnie do młodych adwokatów.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury złożyła sprawozdanie z prac. Przypomniała, że w dniach 24-26 maja odbędzie się wspólne szkolenie dla rzeczników izb, prezesów sądów dyscyplinarnych i sędziów WSD.

Sprawozdanie z prac złożył również adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA przedstawiła wyniki badań opinii publicznej. Badania przeprowadzono w lutym na reprezentatywnej grupie Polaków oraz online wśród adwokatów. Adwokatom zadano podobne pytania, aby sprawdzić co o sobie sądzą sami adwokaci, a jak są postrzegani przez społeczeństwo. Celem badań było sprawdzenie stopnia zaufania do zawodu adwokata na tle innych zawodów prawniczych, a także stopnia profesjonalizmu, oceny jakości usług, dostosowanie do potrzeb wykonywanych zadań zawodu prawnika na tle innych zawodów prawniczych, stopnia skorzystania z różnych rodzajów usług prawniczych oraz powodów, dla których ankietowani nie korzystali z usług adwokata. Wyniki badań posłużą do przygotowania strategii budowania wizerunku zawodu adwokata w przestrzeni publicznej.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz wyniki audytu działu finansowo-księgowego NRA, a także preliminarz budżetowy na rok 2019. Z kolei adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie WKR z wykonania budżetu oraz opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2019. Uchwały w tej sprawie zostały przyjęte. Członkowie NRA dyskutowali również nad budżetem na 2019 rok. W wyniku tej dyskusji NRA przyjęła budżet w wersji zaproponowanej przez Prezydium NRA.

NRA przyjęło również uchwałę w sprawie zasad przygotowania i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Naczelną Radę Adwokacką.

Drugiego dnia posiedzenia rozpoczęło się od wystąpienia adw. dr Agnieszki Zemke–Góreckiej, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, która przedstawiła plany Centrum na następne pół roku, w tym dwie konferencje – w czerwcu br. współorganizowaną ze środowiskiem lekarskim o mediacji w sprawach dyscyplinarnych i we wrześniu br., w którą zaangażowany jest adw. Wojciech Bergier, a mówiącą o międzynarodowych formach mediacji. 22 marca br. w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu ds. opracowania strategii rozwoju Centrum Mediacyjnego przy NRA. Adw. dr Zemke-Górecka apelowała do dziekanów o organizację ośrodków mediacyjnych w izbach oraz izbowych szkoleń dla przyszłych mediatorów. Zadeklarowała pomoc w ich organizacji, także w kwestii zapewnienia trenerów mediacyjnych.

Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, poinformował, że po prośbie wysłanej do adwokatów, otrzymał 40 opinii do projektu ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych. Zadeklarował, że przygotuje wnikliwą analizę nadesłanych opinii oraz harmonogram prac nad projektem, który wymaga zmian. W dyskusji członkowie NRA zgłaszali swoje uwagi, wskazując zapisy, które należy poprawić.

Adwokaci Maciej Łaszczuk oraz dr Michał Bieniak przedstawili założenia projektu utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia adwokatów. Naczelna Rada Adwokacka zapoznała się z ewentualnymi kosztami przedsięwzięcia.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, zreferowała sprawę adwokata, który został ukarany przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie grzywnami i karą aresztu za odmowę składania zeznań, popartą powołaniem się na tajemnicę adwokacką. Na rozprawie, podczas której uchylono postanowienie o ukaraniu adwokata, obecna była adw. Gnacikowska oraz adw. Andrzej Orliński, wicedziekan ORA w Warszawie. Z sędzią Joanną Bitner, prezes SO w Warszawie, spotykali się w tej sprawie adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie. Sprawa pruszkowska, jak podkreślała adw. Gnacikowska, wpłynęła pozytywnie na postrzeganie tajemnicy adwokackiej przez sędziów i dała mocny przekaz, że adwokaci bezwzględnie bronić będą tajemnicy.

Adw. Gnacikowska podziękowała też dziekanom za sprawozdania z ich izb, dotyczące liczby zgłaszanych przypadków prób zwalniania adwokatów z tajemnicy. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, zaapelował do dziekanów, by podczas zgromadzeń izb mówili o tajemnicy adwokackiej i uświadamiali adwokatów, jak ważne jest zgłaszanie prób zwolnienia ich z tajemnicy do samorządu. Tylko wówczas bowiem samorząd adwokacki ma możliwość zareagowania, a przykład z Pruszkowa pokazuje, że reakcje te przynoszą efekt. Prosił też o przypominanie, że zgłaszanie przez adwokata wniosku o przesłuchanie innego adwokata jest deliktem dyscyplinarnym. Adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, podziękował prezesowi NRA za zaangażowanie w sprawę pruszkowską, poinformował także, że złożył skargę dyscyplinarną na radcę prawnego, który złożył wniosek o przesłuchanie adwokata.

Adw. Anisa Gnacikowska zreferowała także prace Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawa cywilnego w przedmiocie zmian ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, w których uczestniczy razem z adw. dr. Karolem Pachnikiem. Przypomniała, że projekt był już dwa razy opiniowany przez Komisję Legislacyjną NRA, złożone zostały także uwagi prezesa NRA. 

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poinformował o raporcie przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej w Polsce pt. „Efekty regulacji w zakresie jakości usług – dowody w sześciu europejskich przypadkach”. Jeden z punktów raportu dotyczy konsekwencji deregulacji zawodu adwokata w Polsce. Raport sugeruje, że deregulacja przyniosła pozytywne efekty. CCBE przygotowuje odpowiedź, w której wskazane zostaną wady deregulacji. Adw. prof. Kardas apelował o wsparcie CCBE w formułowaniu tej odpowiedzi i wypracowanie stanowiska.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zamknął obrady Naczelnej Rady Adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski