Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 20-21 września 2019 r. w Białymstoku. NRA podjęła uchwałę zmieniającą par. 9 Zbioru Zasad Kodeksu Etyki i Godności Zawodu w zakresie łączenia zajęć z wykonywaniem zawodu adwokata. Podjęto uchwały związane z Krajowym Zjazdem Adwokatury w 2020 r., przyjęto zmiany w Statucie Centrum Mediacji. Omówiono także tematy związane z tajemnicą adwokacką. 

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA z ostatnich trzech miesięcy. Przypomniał, że w sierpniu ruszyła kampania wizerunkowa „Adwokat w każdym przypadku”. Poinformował również o swoim udziale w wydarzeniach publicznych i samorządowych.

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, przedstawił bieżące sprawy zagraniczne. Poinformował, że na ostatnim spotkaniu CCBE rozmawiano na temat afery zniesławiającej sędziów przeciwnych zmianom w sądownictwie. Prezydencja CCBE zwróciła się do polskiej delegacji o przedstawienie szczegółowej informacji w tym zakresie, która zostałaby również przekazana komisarzom ds. praworządności. Europejscy adwokaci wyrazili również swoje zaniepokojenie zakupionym przez polski rząd programem „Pegasus”. Profesor przypomniał również, że CCBE pracuje na tym, aby w konwencji o zawodzie prawnika znalazł się zapis dotyczący obligatoryjności przynależenia do samorządu zawodowego.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA i koordynatorka kampanii wizerunkowej, podsumowała pierwszy miesiąc kampanii wizerunkowej „Adwokat w każdym przypadku”. Poinformowała, że kampania spotkała się z uznaniem i dużym odzewem. Kampania trafia do różnych odbiorców – zarówno starszych jak i młodszych. Duży odbiór mają zarówno filmiki z prof. Jerzym Bralczykiem, które na facebooku wyświetliło kilkaset tysięcy osób, jak i filmy videoblogerów, jak „Nishka movie” czy „Reżyser życia”, którego film w ciągu jednego dnia wyświetliło 250 tys. osób. Mec. Gnacikowska podziękowała adwokatom – koordynatorom izbowym, którzy zaangażowali się w kampanię. 

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił  sprawozdanie z działalności WSD.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum Mediacji oraz adw. Cezary Rogula przedstawili propozycję zmian statutu i regulaminu Centrum Mediacji przy NRA.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła statut Centrum Mediacji przy NRA. Z kolei po zapoznaniu się z propozycjami poprawek do zmian w regulaminie Centrum Mediacji Naczelna Rada Adwokacka upoważniła Prezydium NRA do opracowania zmian. 

Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, przedstawił informacje o stanie prac nad obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą usług prawnych.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, przedstawił kwestie związane z organizacją Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2020 r. Poinformował, że oferty organizacji Zjazdu przedstawiły Izby w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. Po przedstawieniu ofert i dyskusji, Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę zwołującą Krajowy Zjazd Adwokatury w dniach 27-29 listopada 2020 roku w Bydgoszczy. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę ustalając parytet osobowy delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2020 roku w wysokości 1 delegat na 75 adwokatów wpisanych na listę adwokatów w Izbie w dniu 1 stycznia 2020 roku. (czytaj uchwałę nr 69/2019czytaj uchwałę nr 63/2019

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie zmiany liczby członków organów Izb. (czytaj uchwałę nr 64/2019).

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA przedstawił propozycję zmian w ustawie Prawo o adwokaturze oraz fundacji pomocy socjalnej dla adwokatów.

Prof. Jacek Giezek, członek NRA i przewodniczący komisji Etyki przy NRA przedstawił stan prac komisji nad zmianami w kodeksie etyki w zakresie łączenia zajęć z wykonywaniem zawodu adwokata. NRA przyjęła uchwałę zmieniającą paragraf 9 Zbioru Zasad Kodeksu Etyki i Godności Zawodu. (czytaj więcej)

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował zmiany w Systemie Obsługi Adwokatury. Poinformował też, że wygasa umowa na druk legitymacji adwokackich. NRA zdecydowała, że należy przedłużyć umowę na obecnie obowiązujące legitymacje. Sekretarz NRA zaproponował zmiany w regulaminie korzystania z domeny adwokatura.pl – NRA przyjęło propozycję. (czytaj uchwałę nr 67/2019)

Mec. Dębowski przedstawił również sprawę zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie. NRA zobowiązała Prezydium NRA do opracowania wniosku zaskarżającego do TK.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA i przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, przedstawiła propozycję zmian regulaminu w zakresie wynagradzania wizytatorów. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin. (czytaj uchwałę nr 68/2019)

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła informacje dotyczące przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej. W ostatnim okresie było 35 przypadków prób zwalniania z tajemnicy. Najbardziej dotyka to izby warszawskiej, gdzie takich przypadków było 17. Wzrosły tez statystyki we Wrocławiu (7 przypadków) i Lublinie (4 przypadki).

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski