Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w dniach 15-16 listopada 2019 r. w Warszawie. NRA podsumowała dotychczasowe działania w ramach kampanii informacyjnej „Adwokat w każdym przypadku”, omówiono strategię rozwoju pisma „Palestra” oraz stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r. Przyjęto również uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dotyczącej ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Gościem posiedzenia była adw. Ewa Stawicka, autorka książki o adw. Leonie Nowodworskim „Adwokat z Nowego Światu”, która zaprezentowała swoją publikację, wydaną przez Ośrodek Badawczy Adwokatury.

Naczelna Rada Adwokacka omówiła sprawę realizacji prawa do głosowania tajnego w związku z uchwałą 66/2019 podjętą przez NRA 21 września 2019. Po dyskusji NRA postanowiła zdjąć punkt z porządku obrad.  

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zreferował bieżące prace Prezydium. Podsumował ostatnią kadencję rządu RP i działalność legislacyjną NRA w tym czasie. Prezes NRA przypomniał, że NRA udało się przekonać ustawodawcę o nie wprowadzaniu obowiązku podawania przez pełnomocników numeru pesel, dzięki staraniom NRA w nowelizacji kpc nie wprowadzono opłaty karnej za źle opłaconą apelację, wprowadzono natomiast możliwość wydłużenia terminu do złożenia apelacji w sprawach skomplikowanych. Poszerzono uprawnienia zawodowe adwokatów – zgłaszanie przez adwokatów patentów oraz wprowadzenie w ustawie o przedsądowej nieodpłatnej pomocy prawnej dyżurów mediacyjnych. Dzięki NRA adwokaci mogą bezpośrednio wnosić skargi do sądów administracyjnych. Wprowadzono również przepisy wskazujące, że sobota jest dniem wolnym we wszystkich procedurach oraz zobowiązano do informowania o wakacjach sądowych wszystkie strony procesu. Prezes Trela przypomniał, że dzięki inicjatywie Adwokatury zorganizowano wspólnie z KRRP i Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” dwa kongresy prawników polskich. Efektem kongresu jest działalność Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Dzięki staraniom NRA zrezygnowano z pomysłu tzw. aplikacji uniwersyteckiej, która miała być alternatywą tradycyjnej aplikacji adwokackiej. Również obalono, wspólnie ze środowiskiem lekarskim, dziennikarskim i radcowskim, pomysł uchylania tajemnicy zawodowej przez prokuraturę. Do postępowania dyscyplinarnego próbowano wprowadzić prokuratorów – z tego pomysłu też resort zrezygnował. Adw. Jacek Trela dodał, że prężnie działa Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz akcje związane z edukacją prawną. Prezes NRA poinformował również o odbywających się obecnie w izbach szkoleniach z wybranych zagadnień związanych z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego. Szkolenia prowadzi SSO Grzegorz Karaś.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że w dniach 14-15 listopada br. odbyło się spotkanie sekretarzy izbowych, na którym omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem izb. Dodał, że od 1 listopada funkcjonuje nowy System Obsługi Adwokatury. Wraz z adw. Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską, przewodniczącą zespołu ds. kobiet przy NRA uczestniczył w spotkaniu z prezes ZUS. Przedmiotem spotkania było omówienie specyfiki świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i wyjaśnienie ostatnich kontroli ZUS w kancelariach adwokatek pobierających zasiłek macierzyński.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił  sprawozdanie z działalności WSD.

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, redaktor naczelny „Palestry” omówił temat aktualnej sytuacji pisma oraz przedstawił strategię działań na najbliższy czas. NRA przyjęła kierunkową strategię przedstawioną przez mec. Gutowskiego oraz udzieliło votum zaufania dla prezydium redakcyjnego „Palestry”.

Adw. Rafał Dębowski zreferował sprawę uchwały zgromadzenia izby adwokackiej w Opolu z 24 września 2019 r. Sentencja uchwały składała się z trzech punktów. W punkcie pierwszym Zgromadzenie postanowiło wystąpić do Ministra Sprawiedliwości, informując o tym Prezydium NRA, z żądaniem podjęcia prac zmierzających do ustalenia zasad finansowania ponoszonych przez izby adwokackie kosztów administracyjnych związanych z wyznaczeniem przez okręgowe rady adwokackie pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i karnych. W punkcie drugim tej uchwały Zgromadzenie postanowiło zobowiązać Okręgową Radę Adwokacką do wstrzymania wyznaczenia pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych, od czasu ustalenia zasad, o jakich mowa w pkt. 1, zaś w punkcie trzecim tej uchwały zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką w Opolu do poinformowania o treści uchwały pozostałe okręgowe rady adwokackie. Naczelna Rada Adwokacka postanowiła uchylić pkt. 2 uchwały nr 7 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Opolu z dnia 24 września 2019 roku. NRA uzasadnia decyzję, że sprzeczne są z prawem uchwały, które zobowiązują organy izb adwokackich do niewykonywania ustawowych zadań. NRA podkreśla jednak, że w pełni popiera punkt pierwszy uchwały opolskiej.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA i koordynator kampanii informacyjnej oraz Krystian Cieślak, CEO Remarkable Ones, przedstawili informacje na temat dotychczasowego przebiegu kampanii „Adwokat w każdym przypadku”. Kampania, która trwa od sierpnia 2019 r. skupia się głównie na social mediach. Ambasadorem kampanii jest prof. Jerzy Bralczyk. W serii spotów opowiada on o sytuacjach prawnych w kontekście deklinacji. Elementem kampanii jest strona internetowa AdwokatwKazdymPrzypadku.pl z artykułami zachęcającymi do korzystania z pomocy prawnej adwokatów. Do młodszych odbiorców przesłanie kampanii ma trafić poprzez youtuberów takich jak Natalia Mishka Tur, „Reżyser Życia” czy Karola Paciorka prowadzącego kanał „Imponderabilia”. Do starszego odbiorcy skierowano z kolei serię artykułów, które ukazały się w prasie lokalnej.  

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie ze swojej działalności w ostatnich miesiącach.

Adw. Rafał Dębowski przedstawił propozycję zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenia MS z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem MS z dnia 3 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w sprawie wniesienia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności rozporządzenia z konstytucją.

W kolejnym punkcie posiedzenia Naczelna Rada Adwokacka miała przedyskutować ewentualne zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, zaproponowane przez komisję etyki przy NRA. Adw. Jakub Wende, członek NRA, złożył wniosek formalny o zdjęcie tego punktu oraz o zwołanie w najbliższym czasie nadzwyczajnego posiedzenia NRA, poświęconego wyłącznie zmianom w kodeksie etyki. NRA przegłosowała wniosek, pozytywnie odnosząc się do propozycji.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie decyzji o wyborze audytora dokumentacji finansowo-księgowej NRA za rok 2019. Przedstawił oferty czterech firm. NRA wybrała firmę audytorską.

Adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Adw. Henryk Stabla przedstawił założenia do zmian w ustawie Prawo o adwokaturze, które miałyby usprawnić funkcjonowanie Adwokatury oraz poinformował o realizacji umowy ubezpieczenia OC adwokatów. Mec. Stabla poruszył temat realizacji uchwały zjazdowej dotyczącej powołania fundacji adwokatury, która miałaby wspierać socjalnie potrzebujących adwokatów. Przypominał, że tego rodzaju fundacja funkcjonuje we Wrocławiu i zaproponował, aby NRA upoważniła Prezydium do podjęcia działań celem przystąpienia do fundacji wrocławskiej. Zachęcał też, aby izby przystąpiły do fundacji jako fundatorzy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry